Банер
Банер
Нови обрасци према Закону о порезу на добит правних лица
Вести
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 14 јануар 2011 17:22

Нови Образац ПБ 1 – Порески биланс обвезника пореза на добит правних лица - фебруар 2014

Нови обрасци су објављени у Службеном гласнику РС број 20/2014.

Опширније...
 
Признавање права на порески кредит по основу улагања у стан који ће се користити за пословне сврхе (Мишљење Министарства финансија, бр. 413-07-958/2010-04 од 8.7.2010. године) ПДФ Штампа Ел. пошта
Министарство финансија-порез на добит правних лица
понедељак, 28 фебруар 2011 09:00

Право на порески кредит из члана 48. Закона о порезу на добит правних лица у случају када је обвезник у новоизграђеном стамбено-пословном објекту, изграђеном без грађевинске дозволе, извршио улагања у куповину стана који је евидентиран у пословним књигама обвезника као основно средство

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-07-958/2010-04 од 8.7.2010. године)

"Одредбом члана 48. ст. 1. и 2. Закона о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004 и 18/2010 - даље: Закон), прописано је да се обвезнику који изврши улагања у некретнине, постројења, опрему или биолошка средства (даље: основна средства) у сопственом власништву за обављање претежне делатности и делатности уписаних у оснивачки акт обвезника, односно наведених у другом акту обвезнику, којим се одређују делатности које обвезник обавља, признаје право на порески кредит у висини од 20% (40% за мала правна лица) извршеног улагања, с тим што не може бити већи од 50% (70% за мала правна лица) обрачунатог пореза у години у којој је извршено улагање.

У складу са чланом 6. став 1. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Сл. гласник РС", бр. 114/2006, 119/2008, 9/2009 и 4/2010), на рачунима групе 02 - некретнине, постројења, опрема и биолошка средства (основна средства) исказују се, између осталог и станови који испуњавају услов за такво признавање по МРС 16 према коме се некретнине, постројења и опрема (као материјалне ставке које се држе за коришћење у производњи производа или испоруци добара или услуга или за административне сврхе) признају као средство само ако је вероватно да ће се будуће економске користи повезане са тим средством приливати у ентитет и ако се набавна вредност (цена коштања) тог средства може поуздано одмерити.

Опширније...
 
Национална служба за запошљавање објавила је јавне конкурсе и јавне позиве ради извршавања програма мера активне политике запошљавања ПДФ Штампа Ел. пошта
Вести
среда, 26 јануар 2011 09:36

Национална служба за запошљавање објавила је јавне конкурсе и јавне позиве ради извршавања програма мера активне политике запошљавања у 2011. години. Реч је о седам програма:

•    Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова у 2011. години

•    Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за отварање нових радних места у 2011. години

•    Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2011. години

•    Конкурс за реализацију мере стручне праксе

•    Конкурс за реализацију програма ''Прва шанса 2011''

•    Конкурс за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за 2011. годину

•    Јавни позив локалним самоуправама да се укључе у суфинансирање програма и мера активне политике запошљавања у 2011. години

 

Опширније...
 
Електронски потпис и достављање пореских пријава електронским путем ПДФ Штампа Ел. пошта
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 19 јануар 2011 15:55

У скорије време учестале су најаве у вези са коришћењем електронског потписа за потписивање и достављање пореских пријава и друге документације Пореској управи.

Наиме, изгледа као да се жели створити забуна, пре свега међу рачуновођама и књиговођама, око овог заиста новог начина комуникације са државном управом, па и са Пореском управом. Рачуновође и књиговође су у ових 10 година тзв. транзиције изнели и даље носе свој, не мали, део промена (некад оправданих, а некад претераних), те је овај чланак намењен пре свега њима.

Жеља ми је да посаветујем рачуновође да не журе са добијањем електронског потписа (тј. са добијањем квалификованог електронског сертификата који служи за електронско потписивање), већ да добро одмере од ког овлашћеног лица ће затражити издавање сертификата. У овом тренутку постоји 4 званично сертификована тела.

Опширније...
 
Правила за коришћење термина у трговини - Incoterms 2010®
Вести
понедељак, 17 јануар 2011 20:48

Општи допис Управе Царина Републике Србије
бр. 148-08-483-11-7/2010 од 31.12.2010. године

С обзиром на то да се Правила Међународне трговинске коморе за коришћење термина у унутрашњој и међународној трговини ревидирају сваких десет година, од 1.1.2011. године примењује се Incoterms 2010 којим је број Incoterms правила, односно паритета испоруке смањен са 13 на 11 и то тако што су паритети испоруке ДАФ, ДЕС, ДЕQ и ДДУ замењени паритетима испоруке ДАТ и ДАП.

"Од 1.1.2011. године ступају на снагу Incoterms® 2010 Правила Међународне трговинске коморе за коришћење термина у унутрашњој и међународној трговини. Наведена правила, која су први пут донета 1936. године, од 1980. године се ревидирају сваких десет година у циљу усклађивања са променама у међународној трговини. Најзначајније карактеристике Incoterms 2010, као и разлике у односу на Incoterms 2000 су следеће:

Број Incoterms правила тј. паритета испоруке је смањен са 13 на 11, тако што су паритети испоруке ДАФ, ДЕС, ДЕQ и ДДУ замењени паритетима испоруке ДАТ и ДАП.

Опширније...
 
Електронска пријава запослених на здравствено осигурање ПДФ Штампа Ел. пошта
петак, 26 новембар 2010 16:16

Републички завод за здравствено осигурање
Електронска пријава запослених на здравствено осигурање

Републички завод за здравствено осигурање је послодавцима омогућио да од 1. јуна 2010. пријаву, пријаву промене, односно одјаву на обавезно здравствено осигурање обаве електронским путем, са свог рачунара.

Поступак и потребну документацију за коришћење овог сервиса можете прочитати овде, а услов за коришћење сервиса је да лице које ће убудуће пријављивати запослене мора поседовати квалификовани електронски сертификат, у народу познатији како електронски потпис.

Квалификовани електронски сертификат издају следећа сертификациона тела:

Датум уписа
15.12.2008.
Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ за електронско пословање - ЦеПП

Датум уписа       
11.09.2009.
Привредна комора Србије – ПКС ЦА (Сертификационо тело Привредне коморе Србије)

Датум уписа       
16.02.2010.
МУП РС - Сертификационо тело МУП РС

Датум уписа       
01.10.2010.
ХАЛЦОМ БГ ЦА

Регистар сертификационих тела води Министарство за телекомуникације и информационо друштво.

 
Какав је поступак за добијање стручног мишљења Министарства финансија? ПДФ Штампа Ел. пошта
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 17 децембар 2010 10:06

Преузето са сајта Министарства финансија.

Порески обвезник има право да од Пореске управе бесплатно добије информације о пореским прописима из којих произилази његова пореска обавеза, а ако је неук, и основну правну помоћ, што омогућује да пријави и плати порез, обрачуна и плати споредна пореска давања, у складу са прописима.

Међутим, за захтев за давање мишљења о примени републичких прописа у складу са Законом о републичким административним таксама и Тарифом републичких административних такси као саставним делом Закона, плаћа се републичка административна такса у износу од 1.000,00 динара.

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне поштом (што значи и путем електронске поште), одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.

Такса за опомену којом се обвезник позива да плати таксу износи 150,00 динара. Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода.
Број рачуна је: 840-742221843-57, модел 97, позив на број: контролни број + шифра (пример: општина Савски венац 50-016), сврха уплате републичка административна такса. Прималац средстава је буџет Републике Србије.

За добијање стручног мишљења Министарства финансија потребно је да захтев за мишљење у писаној форми упутите на адресу

Министарство финансија
Кнеза Милоша 20
11000 Београд

Уз захтев потребно је доставити и фотокопију уплатнице као доказ о уплаћеној административној такси.

 
<< Почетак < Претходна 51 52 53 Следећа > Крај >>

Страна 51 од 53
Јоомла templateс бy а4јоомла