Baner
Baner
Priznavanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u stan koji će se koristiti za poslovne svrhe (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-07-958/2010-04 od 8.7.2010. godine) PDF Štampa El. pošta
Ministarstvo finansija-porez na dobit pravnih lica
ponedeljak, 28 februar 2011 09:00

Pravo na poreski kredit iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica u slučaju kada je obveznik u novoizgrađenom stambeno-poslovnom objektu, izgrađenom bez građevinske dozvole, izvršio ulaganja u kupovinu stana koji je evidentiran u poslovnim knjigama obveznika kao osnovno sredstvo

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-07-958/2010-04 od 8.7.2010. godine)

"Odredbom člana 48. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004 i 18/2010 - dalje: Zakon), propisano je da se obvezniku koji izvrši ulaganja u nekretnine, postrojenja, opremu ili biološka sredstva (dalje: osnovna sredstva) u sopstvenom vlasništvu za obavljanje pretežne delatnosti i delatnosti upisanih u osnivački akt obveznika, odnosno navedenih u drugom aktu obvezniku, kojim se određuju delatnosti koje obveznik obavlja, priznaje pravo na poreski kredit u visini od 20% (40% za mala pravna lica) izvršenog ulaganja, s tim što ne može biti veći od 50% (70% za mala pravna lica) obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.

U skladu sa članom 6. stav 1. Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 114/2006, 119/2008, 9/2009 i 4/2010), na računima grupe 02 - nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (osnovna sredstva) iskazuju se, između ostalog i stanovi koji ispunjavaju uslov za takvo priznavanje po MRS 16 prema kome se nekretnine, postrojenja i oprema (kao materijalne stavke koje se drže za korišćenje u proizvodnji proizvoda ili isporuci dobara ili usluga ili za administrativne svrhe) priznaju kao sredstvo samo ako je verovatno da će se buduće ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom prilivati u entitet i ako se nabavna vrednost (cena koštanja) tog sredstva može pouzdano odmeriti.

Opširnije...
 
Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne konkurse i javne pozive radi izvršavanja programa mera aktivne politike zapošljavanja PDF Štampa El. pošta
Vesti
sreda, 26 januar 2011 09:36

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je javne konkurse i javne pozive radi izvršavanja programa mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini. Reč je o sedam programa:

•    Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2011. godini

•    Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2011. godini

•    Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini

•    Konkurs za realizaciju mere stručne prakse

•    Konkurs za realizaciju programa ''Prva šansa 2011''

•    Konkurs za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za 2011. godinu

•    Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini

 

Opširnije...
 
Elektronski potpis i dostavljanje poreskih prijava elektronskim putem PDF Štampa El. pošta
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
sreda, 19 januar 2011 15:55

U skorije vreme učestale su najave u vezi sa korišćenjem elektronskog potpisa za potpisivanje i dostavljanje poreskih prijava i druge dokumentacije Poreskoj upravi.

Naime, izgleda kao da se želi stvoriti zabuna, pre svega među računovođama i knjigovođama, oko ovog zaista novog načina komunikacije sa državnom upravom, pa i sa Poreskom upravom. Računovođe i knjigovođe su u ovih 10 godina tzv. tranzicije izneli i dalje nose svoj, ne mali, deo promena (nekad opravdanih, a nekad preteranih), te je ovaj članak namenjen pre svega njima.

Želja mi je da posavetujem računovođe da ne žure sa dobijanjem elektronskog potpisa (tj. sa dobijanjem kvalifikovanog elektronskog sertifikata koji služi za elektronsko potpisivanje), već da dobro odmere od kog ovlašćenog lica će zatražiti izdavanje sertifikata. U ovom trenutku postoji 4 zvanično sertifikovana tela.

Opširnije...
 
Pravila za korišćenje termina u trgovini - Incoterms 2010®
Vesti
ponedeljak, 17 januar 2011 20:48

Opšti dopis Uprave Carina Republike Srbije
br. 148-08-483-11-7/2010 od 31.12.2010. godine

S obzirom na to da se Pravila Međunarodne trgovinske komore za korišćenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini revidiraju svakih deset godina, od 1.1.2011. godine primenjuje se Incoterms 2010 kojim je broj Incoterms pravila, odnosno pariteta isporuke smanjen sa 13 na 11 i to tako što su pariteti isporuke DAF, DES, DEQ i DDU zamenjeni paritetima isporuke DAT i DAP.

"Od 1.1.2011. godine stupaju na snagu Incoterms® 2010 Pravila Međunarodne trgovinske komore za korišćenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini. Navedena pravila, koja su prvi put doneta 1936. godine, od 1980. godine se revidiraju svakih deset godina u cilju usklađivanja sa promenama u međunarodnoj trgovini. Najznačajnije karakteristike Incoterms 2010, kao i razlike u odnosu na Incoterms 2000 su sledeće:

Broj Incoterms pravila tj. pariteta isporuke je smanjen sa 13 na 11, tako što su pariteti isporuke DAF, DES, DEQ i DDU zamenjeni paritetima isporuke DAT i DAP.

Opširnije...
 
Elektronska prijava zaposlenih na zdravstveno osiguranje PDF Štampa El. pošta
petak, 26 novembar 2010 16:16

Republički zavod za zdravstveno osiguranje
Elektronska prijava zaposlenih na zdravstveno osiguranje

Republički zavod za zdravstveno osiguranje je poslodavcima omogućio da od 1. juna 2010. prijavu, prijavu promene, odnosno odjavu na obavezno zdravstveno osiguranje obave elektronskim putem, sa svog računara.

Postupak i potrebnu dokumentaciju za korišćenje ovog servisa možete pročitati ovde, a uslov za korišćenje servisa je da lice koje će ubuduće prijavljivati zaposlene mora posedovati kvalifikovani elektronski sertifikat, u narodu poznatiji kako elektronski potpis.

Kvalifikovani elektronski sertifikat izdaju sledeća sertifikaciona tela:

Datum upisa
15.12.2008.
Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija" RJ za elektronsko poslovanje - CePP

Datum upisa       
11.09.2009.
Privredna komora Srbije – PKS CA (Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije)

Datum upisa       
16.02.2010.
MUP RS - Sertifikaciono telo MUP RS

Datum upisa       
01.10.2010.
HALCOM BG CA

Registar sertifikacionih tela vodi Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo.

 
Kakav je postupak za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva finansija? PDF Štampa El. pošta
Napisao Ljubiša Lazarević   
petak, 17 decembar 2010 10:06

Preuzeto sa sajta Ministarstva finansija.

Poreski obveznik ima pravo da od Poreske uprave besplatno dobije informacije o poreskim propisima iz kojih proizilazi njegova poreska obaveza, a ako je neuk, i osnovnu pravnu pomoć, što omogućuje da prijavi i plati porez, obračuna i plati sporedna poreska davanja, u skladu sa propisima.

Međutim, za zahtev za davanje mišljenja o primeni republičkih propisa u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama i Tarifom republičkih administrativnih taksi kao sastavnim delom Zakona, plaća se republička administrativna taksa u iznosu od 1.000,00 dinara.

Ako netaksiran ili nedovoljno taksiran zahtev ili podnesak, odnosno drugi spis stigne poštom (što znači i putem elektronske pošte), odgovorno lice organa nadležnog za odlučivanje o zahtevu, odnosno podnesku pozvaće obveznika pismenom opomenom da, u roku od deset dana od dana prijema opomene, plati propisanu taksu i taksu za opomenu i upozoriti ga na posledice neplaćanja takse.

Taksa za opomenu kojom se obveznik poziva da plati taksu iznosi 150,00 dinara. Taksa se uplaćuje na propisani uplatni račun javnih prihoda.
Broj računa je: 840-742221843-57, model 97, poziv na broj: kontrolni broj + šifra (primer: opština Savski venac 50-016), svrha uplate republička administrativna taksa. Primalac sredstava je budžet Republike Srbije.

Za dobijanje stručnog mišljenja Ministarstva finansija potrebno je da zahtev za mišljenje u pisanoj formi uputite na adresu

Ministarstvo finansija
Kneza Miloša 20
11000 Beograd

Uz zahtev potrebno je dostaviti i fotokopiju uplatnice kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.

 
Izmene delatnosti koje nemaju obavezu evidentiranja prometa preko fiskalne kase PDF Štampa El. pošta
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 13 decembar 2010 12:44

Prema Zakonu o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/2004) lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara na malo, odnosno za pružanje usluga fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Ova obaveza postoji i u slučaju kada se usluga pruža fizičkom licu, a naknadu za pružene usluge snosi pravno lice, odnosno preduzetnik, i to nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica i bezgotovinsko plaćanje).

Ova obaveza ne odnosi se na poljoprivrednog proizvođača i vlasnika samostalne zanatske radnje koji na pijačnim tezgama i sličnim objektima prodaju poljoprivredne proizvode, odnosno sopstvene proizvode zanatstva i domaće radinosti, kao i na bankarske organizacije, osiguravajuće organizacije, PTT i javna preduzeća koja naknadu za prodata dobra, odnosno pružene usluge fizičkim licima naplaćuju ispostavljanjem računa o obračunu potrošnje preko mernih instrumenata (grejanje, gas, telefon, električna energija, voda i dr.).

Ovu obavezu nemaju ni obveznici koji su toga oslobđeni posebnom uredbom.

Takođe, prema zakonu lice na koje se ne odnosi obaveza evidentiranja prometa putem fiskalne kase, kao i lice koje je uredbom oslobođeno od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a istovremeno obavlja i delatnosti koje nisu izuzete, odnosno oslobođene od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, dužno je da svaki pojedinačni promet kod obavljanja tih delatnosti evidentira preko fiskalne kase.

Podsećamo posetioce da je 1. septembra stupila na snagu nova Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase (Sl. glasnik RS br. 61/10) – u daljem tekstu Uredba. Uredba je usklađena sa odredbama novog Zakon o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 104/09) i nove Uredbe o klasifikaciji delatnosti ("Službeni glasnik RS", broj 54/2010).

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 51 52 53 Sledeća > Kraj >>

Strana 51 od 53
Joomla templates by a4joomla