Банер
Банер
Како се врши исплата плата од 1. марта 2014. године?
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 18 фебруар 2014 10:37

Систем обједињене наплате пореза и доприноса пуну примену има тек од 1. марта 2014. године. До тада важи тзв. прелазни режим у којем се плате и остала примања физичких лица на која се плаћа порез по одбитку, исплаћују на стари начин, док је предаја пореских пријава дупла. Односно пореске пријаве се предају у папирном облику, али се подносе и припадајуће пореске пријаве у електронској форми до краја текућег месеца.

Можда је управо овај наметнути дупли посао за књиговође и довео до тога да се у информациони систем Пореске управе слива мање електронских пореских пријава него што је очекивано. Ми се у канцеларији шалимо да је на делу тихи штрајк књиговођа. Али наравно да је посреди нешто друго. Наиме, нелогично је очекивати да ће књигвође са одушевљењем дочекати и спроводити такве промене за које сами државни службеници кажу да су веће него приликом увођења ПДВ-а. И то у два месеца која у збиру имају најмање дана (јануар и фебруар), у којима има 7 дана државних празника и 16 дана викенда, када се сређују пописне листе, усаглашавају стања са партнерима и пореским органима и припрема годишњи финансијски извештај и још низ “ситних” послова.

Опширније...
 
Измењен Правилник о трансферним ценама – измене се примењују и за 2013. годину
Вести
понедељак, 03 фебруар 2014 16:52

У „Службеном гласнику РС“ бр. 8/14 од 29.01.2014. објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника  о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима (у даљем тексту: Правилник о трансферним ценама), који је ступио на снагу 30. јануара 2014, а који које се примењује и на састављање пореског биланса за 2013. год.

Опширније...
 
Разврставање правних лица према новом Закону о рачуноводству
Вести
среда, 29 јануар 2014 20:46

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да се, у складу са прелазним и завршним одредбама новог Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 62/2013), који је на снази од 24. јула 2013. године, само поједине одредбе истог односе на финансијске извештаје за 2013. годину. Сходно томе, правна лица се по подацима из финансијских извештаја за 2013. годину разврставају на основу члана 6. новог Закона у четири категорије и то: микро, мала, средња и велика, уместо досадашње три (мала, средња и велика).

Опширније...
 
Разврставање правних лица по величини – калкулатор за разврставање
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 22 јануар 2014 09:57

Важећим Законом о рачуноводству прописани су нови критеријуми за разврставање правних лица по величини.

Разврставање у складу са критеријумима из Закона о рачуноводству правно лице врши самостално, а утврђену величину користи за наредну пословну годину. По извршеном разврставању, правна лица су дужна да утврђену величину упишу у финансијске извештаје за 2013. годину (у образац „Статистички анекс“, на позицију са ознаком за АОП 602, у кол.текуће године, уносе нумеричку ознаку (1 - за микро, 2 - за мало, 3 - за средње, или 4 - за велико правно лице); а у образац захтева за регистрацију који достављају уз финансијске извештаје - у део „Обавештење о разврставању“, уносе одговарајућу описну ознаку за величину.

Опширније...
 
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа
петак, 17 јануар 2014 13:28

("Сл. гласник РС", бр. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 и 119/2013)

Члан 1

Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: предузетник) у складу са чланом 41. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка и 108/13 - у даљем тексту: Закон).

Опширније...
 
Нове шифре плаћања
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 08 јануар 2014 11:06

У „Службеном гласнику РС“, бр. 98/2013 објављена је Одлука о измени и допуни Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, којом су измењене шифре плаћања.

Нове шифре примењују се за исплате почев од 1. јануара 2014. године.

Опширније...
 
Порез на добит – од 1. јануара 2014. године укида се порески кредит
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 24 децембар 2013 13:16

Изменама Закона о порезу на добит правних лица обрисан је члан 48. који се односи на порески кредит по основу улагања ради обављања претежне и других делатности.

То значи да од 1. јануара 2014. години привредна друштва и други обвезници који врше улагања неће имати право на умањење пореске обавезе за порез на добит по том основу.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 2 од 53
Јоомла templateс бy а4јоомла