Банер
Банер
Измењен Правилник о трансферним ценама – измене се примењују и за 2013. годину
Вести
понедељак, 03 фебруар 2014 16:52

У „Службеном гласнику РС“ бр. 8/14 од 29.01.2014. објављен је Правилник о изменама и допунама Правилника  о трансферним ценама и методама које се по принципу „ван дохвата руке” примењују код утврђивања цене трансакција међу повезаним лицима (у даљем тексту: Правилник о трансферним ценама), који је ступио на снагу 30. јануара 2014, а који које се примењује и на састављање пореског биланса за 2013. год.

Опширније...
 
Разврставање правних лица према новом Закону о рачуноводству
Вести
среда, 29 јануар 2014 20:46

Агенција за привредне регистре (АПР) обавештава све заинтересоване кориснике да се, у складу са прелазним и завршним одредбама новог Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“, број 62/2013), који је на снази од 24. јула 2013. године, само поједине одредбе истог односе на финансијске извештаје за 2013. годину. Сходно томе, правна лица се по подацима из финансијских извештаја за 2013. годину разврставају на основу члана 6. новог Закона у четири категорије и то: микро, мала, средња и велика, уместо досадашње три (мала, средња и велика).

Опширније...
 
Разврставање правних лица по величини – калкулатор за разврставање
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 22 јануар 2014 09:57

Важећим Законом о рачуноводству прописани су нови критеријуми за разврставање правних лица по величини.

Разврставање у складу са критеријумима из Закона о рачуноводству правно лице врши самостално, а утврђену величину користи за наредну пословну годину. По извршеном разврставању, правна лица су дужна да утврђену величину упишу у финансијске извештаје за 2013. годину (у образац „Статистички анекс“, на позицију са ознаком за АОП 602, у кол.текуће године, уносе нумеричку ознаку (1 - за микро, 2 - за мало, 3 - за средње, или 4 - за велико правно лице); а у образац захтева за регистрацију који достављају уз финансијске извештаје - у део „Обавештење о разврставању“, уносе одговарајућу описну ознаку за величину.

Опширније...
 
Уредба о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности
Е-Издаваштво - Коментари прописа
петак, 17 јануар 2014 13:28

("Сл. гласник РС", бр. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 и 119/2013)

Члан 1

Овом уредбом ближе се уређују услови, критеријуми и елементи за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности (у даљем тексту: предузетник) у складу са чланом 41. Закона о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - УС, 93/12, 114/12 - УС, 47/13, 48/13 - исправка и 108/13 - у даљем тексту: Закон).

Опширније...
 
Нове шифре плаћања
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
среда, 08 јануар 2014 11:06

У „Службеном гласнику РС“, бр. 98/2013 објављена је Одлука о измени и допуни Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета, којом су измењене шифре плаћања.

Нове шифре примењују се за исплате почев од 1. јануара 2014. године.

Опширније...
 
Порез на добит – од 1. јануара 2014. године укида се порески кредит
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
уторак, 24 децембар 2013 13:16

Изменама Закона о порезу на добит правних лица обрисан је члан 48. који се односи на порески кредит по основу улагања ради обављања претежне и других делатности.

То значи да од 1. јануара 2014. години привредна друштва и други обвезници који врше улагања неће имати право на умањење пореске обавезе за порез на добит по том основу.

Опширније...
 
Исплата личне зараде предузетника у 2014. години и обавештавање Пореске управе
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
петак, 20 децембар 2013 11:10

Лична зарада предузетника је новина у вези са плаћањем пре свега доприноса за предузетника. Први пут је уведена изменом Закона о порезу на доходак грађана маја 2013. године. Претпостављамо да ће пуна примена ове могућности отпочети у 2014. години.

Наиме, увођењем личне зараде предузетника, дата је могућност и предузетницима да сами одреде висину своје личне зараде (плате), а не да им се укупна добит, тј. укупан опорезиви приход од самосталне делатности, рачуна као лична зарада.

Опширније...
 
<< Почетак < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следећа > Крај >>

Страна 2 од 53
Јоомла templateс бy а4јоомла