Baner
Baner
Kako se vrši isplata plata od 1. marta 2014. godine?
E-Izdavaštvo - Autorski članci
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 18 februar 2014 10:37

Sistem objedinjene naplate poreza i doprinosa punu primenu ima tek od 1. marta 2014. godine. Do tada važi tzv. prelazni režim u kojem se plate i ostala primanja fizičkih lica na koja se plaća porez po odbitku, isplaćuju na stari način, dok je predaja poreskih prijava dupla. Odnosno poreske prijave se predaju u papirnom obliku, ali se podnose i pripadajuće poreske prijave u elektronskoj formi do kraja tekućeg meseca.

Možda je upravo ovaj nametnuti dupli posao za knjigovođe i doveo do toga da se u informacioni sistem Poreske uprave sliva manje elektronskih poreskih prijava nego što je očekivano. Mi se u kancelariji šalimo da je na delu tihi štrajk knjigovođa. Ali naravno da je posredi nešto drugo. Naime, nelogično je očekivati da će knjigvođe sa oduševljenjem dočekati i sprovoditi takve promene za koje sami državni službenici kažu da su veće nego prilikom uvođenja PDV-a. I to u dva meseca koja u zbiru imaju najmanje dana (januar i februar), u kojima ima 7 dana državnih praznika i 16 dana vikenda, kada se sređuju popisne liste, usaglašavaju stanja sa partnerima i poreskim organima i priprema godišnji finansijski izveštaj i još niz “sitnih” poslova.

Opširnije...
 
Izmenjen Pravilnik o transfernim cenama – izmene se primenjuju i za 2013. godinu
Vesti
ponedeljak, 03 februar 2014 16:52

U „Službenom glasniku RS“ br. 8/14 od 29.01.2014. objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika  o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (u daljem tekstu: Pravilnik o transfernim cenama), koji je stupio na snagu 30. januara 2014, a koji koje se primenjuje i na sastavljanje poreskog bilansa za 2013. god.

Opširnije...
 
Razvrstavanje pravnih lica prema novom Zakonu o računovodstvu
Vesti
sreda, 29 januar 2014 20:46

Agencija za privredne registre (APR) obaveštava sve zainteresovane korisnike da se, u skladu sa prelaznim i završnim odredbama novog Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, broj 62/2013), koji je na snazi od 24. jula 2013. godine, samo pojedine odredbe istog odnose na finansijske izveštaje za 2013. godinu. Shodno tome, pravna lica se po podacima iz finansijskih izveštaja za 2013. godinu razvrstavaju na osnovu člana 6. novog Zakona u četiri kategorije i to: mikro, mala, srednja i velika, umesto dosadašnje tri (mala, srednja i velika).

Opširnije...
 
Razvrstavanje pravnih lica po veličini – kalkulator za razvrstavanje
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
sreda, 22 januar 2014 09:57

Važećim Zakonom o računovodstvu propisani su novi kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica po veličini.

Razvrstavanje u skladu sa kriterijumima iz Zakona o računovodstvu pravno lice vrši samostalno, a utvrđenu veličinu koristi za narednu poslovnu godinu. Po izvršenom razvrstavanju, pravna lica su dužna da utvrđenu veličinu upišu u finansijske izveštaje za 2013. godinu (u obrazac „Statistički aneks“, na poziciju sa oznakom za AOP 602, u kol.tekuće godine, unose numeričku oznaku (1 - za mikro, 2 - za malo, 3 - za srednje, ili 4 - za veliko pravno lice); a u obrazac zahteva za registraciju koji dostavljaju uz finansijske izveštaje - u deo „Obaveštenje o razvrstavanju“, unose odgovarajuću opisnu oznaku za veličinu.

Opširnije...
 
Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
petak, 17 januar 2014 13:28

("Sl. glasnik RS", br. 65/2001, 45/2002, 47/2002, 91/2002, 23/2003, 16/2004, 76/2004, 31/2005, 25/2013 i 119/2013)

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i elementi za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti (u daljem tekstu: preduzetnik) u skladu sa članom 41. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka i 108/13 - u daljem tekstu: Zakon).

Opširnije...
 
Nove šifre plaćanja
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
sreda, 08 januar 2014 11:06

U „Službenom glasniku RS“, br. 98/2013 objavljena je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa, kojom su izmenjene šifre plaćanja.

Nove šifre primenjuju se za isplate počev od 1. januara 2014. godine.

Opširnije...
 
Porez na dobit – od 1. januara 2014. godine ukida se poreski kredit
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
utorak, 24 decembar 2013 13:16

Izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica obrisan je član 48. koji se odnosi na poreski kredit po osnovu ulaganja radi obavljanja pretežne i drugih delatnosti.

To znači da od 1. januara 2014. godini privredna društva i drugi obveznici koji vrše ulaganja neće imati pravo na umanjenje poreske obaveze za porez na dobit po tom osnovu.

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 53
Joomla templates by a4joomla