Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe - Strana 3
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

5. Benzinska stanica

(Danom početka primene odredaba Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte ("Sl. glasnik RS", br. 62/2011) prestaju da važe odredbe Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe ("Sl. glasnik RS", br. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007 i 98/2009), u delu koji se odnosi na benzinske stanice, skladište za naftu i derivate nafte)

Član 17a

Za promet na malo proizvoda od nafte - tečnih goriva obezbeđuje se odgovarajuća prostorija sa prostorom benzinske stanice i uređajima i opremom potrebnom za obavljanje delatnosti, izgrađenim u skladu sa važećim tehničkim propisima o izgradnji stanica za snabdevanje gorivom motornih vozila i tehničkim propisima o uskladištenju i pretakanju goriva, o izgradnji objekata i postrojenja za goriva odnosno zapaljive tečnosti.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana i uslova iz čl. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. i 12. ovog pravilnika, za promet na malo proizvoda od nafte na benzinskim stanicama, obezbeđuju se:

  1. podzemni rezervoari za svaku vrstu proizvoda - tečnog goriva prema važećim SRPS standardima, a svaki rezervoar mora imati na vidnom mestu oznake o nazivu proizvođača, fabričkom i registarskom broju, vrsti goriva, nazivnoj zapremini, važeću tabelu zapremine izdatu od nadležne kontrole mera i dragocenih metala, kao i druge oznake koje se odnose na deklarisanje podzemnih rezervoara, saglasno propisima o standardizaciji,
  2. sprave za merenje tečnih goriva (pumpni automati) povezane sa rezervoarima za istakanje pomoću kojih se isključivo prodaje tečno gorivo i preko kojih se registruje količina, cena i novčani iznos istočenog goriva, a čija je ispravnost potvrđena važećim žigom nadležne kontrole mera i dragocenih metala,
  3. tehnološka šema benzinske stanice sa rezervoarima za skladištenje goriva i spravama za merenje tečnih goriva (pumpni automati),
  4. tabela zapremine rezervoara,
  5. merna letva za merenje nivoa tečnosti u rezervoaru žigosana sa oba kraja važećim žigom nadležne kontrole mera i dragocenih metala, sa vidljivim fabričkim brojem, ili uređaj za automatsko merenje nivoa tečnosti u rezervoaru,
  6. indikator pasta ili kreda.

Neispravnost sprave za merenje tečnosti (pumpnog automata) u delu sklopova koji se nalaze pod žigom nadležne kontrole mera i dragocenih metala, časom nastanka neispravnosti, prijavljuje se nadležnoj kontroli mera i dragocenih metala i organu nadležnom za poslove tržišne inspekcije.

Do otklanjanja neispravnosti iz stava 3. ovog člana i pribavljanja rešenja nadležnog organa da su ispunjeni minimalno-tehnički uslovi, promet na malo proizvoda od nafte - tečnih goriva na benzinskoj stanici ne može se obavljati.

Član 17b

Promenom minimalno-tehničkih uslova za obavljanje delatnosti prometa goriva smatra se i promena namene rezervoara, odnosno promena vrste ili mešanje goriva u rezervoaru, promena delova na spravama za merenje tečnosti u delu sklopova koji se nalaze pod žigom nadležne kontrole mera i dragocenih metala, kao i otklanjanje kvara na pumpnom automatu čija neispravnost nije prijavljena nadležnoj kontroli mera i dragocenih metala i organu nadležnom za poslove tržišne inspekcije. 
Joomla templates by a4joomla