Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe - Strana 5
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

IV SKLADIŠTA ZA POSEBNE VRSTE ROBA

1. Skladište sirove kože i vune, krzna, životinjskih otpadaka i dlake

Član 23

U skladištu u kome se obavlja promet na veliko sirove kože i vune, krzna, životinjskih otpadaka i dlake i obavljaju usluge, pored uslova iz čl. 3, 7, 9, 10, 12. i 19. ovog pravilnika obezbeđuje se:

 1. Prostorije ili fizički odvojen prostor visine od najmanje 3 m i to za:
  1. svežu i slanu kožu površine najmanje 20 m2 sa zidovima presvučenim nepropustljivim materijalom u visini od 2 m od poda;
  2. suvu kožu, vunu, krzno i dlaku, površine od najmanje 40 m2 sa zidovima presvučenim nepropustljivim materijalom u visini od 2 m od poda;
  3. sredstva za konzerviranje i dezinfekciju površine od najmanje 10 m2;
  4. sredstva za održavanje čistoće i pomoćnog alata površine od najmanje 4 m2;
  5. klanične otpatke površine od najmanje 9 m2;
  6. kožu, vunu, krzno, dlaku i životinjske otpatke za koje se sumnja da su zaraženi, površine od najmanje 8 m2;
  7. sušaru za kožu, vunu i dlaku površine od najmanje 30 m2;
  8. higijenske potrebe radnika sa perionicom rublja;
  9. pokriven prostor za sušenje kože, vune i dlake sa pokrivkom koja štiti od štetnih uticaja vlage, temperature i atmosfere;
  10. smeštaj transportnih vozila.
 2. Oprema i to:
  1. kanal za odvođenje iz prostorija u kojima se skladište sirovine i u kojima se obavlja njihovo pranje i dezinfekcija;
  2. snabdevanje vodom;
  3. vaga koja meri masu od 10 kg i vaga koja meri masu od 500 kg;
  4. sto za sortiranje slane kože;
  5. sto za sortiranje suve kože;
  6. sto za sortiranje vune i dlake;
  7. četiri noža za obrezivanje kože;
  8. bure za istresanje kože;
  9. kolica za prevoz robe;
  10. za baliranje suve kože;
  11. presa za presovanje vune i dlake sa pripadajućim alatom i ventilacijom za odvod prašine;
  12. za dezinfekciju.

2. Skladište pšenice i raži

Član 24

U skladištu u kome se obavlja promet na veliko pšenice i raži (u daljem tekstu: hlebna žita) i obavljaju usluge, pored uslova iz čl. 3, 7, 9, 10, 12. i 19. ovog pravilnika obezbeđuju se:

 1. prostorije za hlebna žita visine od najmanje 3 m i to za:
  1. prijem, sa prilaznom rampom;
  2. laboratoriju za ispitivanje i utvrđivanje kvaliteta površine od najmanje 30 m2;
  3. grubo čišćenje;
  4. sušenje;
  5. smeštaj (u kojima se odvojeno mogu smestiti istovremeno najmanje četiri vrste hlebnih žita);
 2. Oprema i to:
  1. kolska vaga od najmanje 10.000 kg ili vaga od najmanje 500 kg u prostoriji za prijem hlebnih žita;
  2. aspirator u prostoriji za grubo čišćenje hlebnih žita;
  3. za sušenje sa kapacitetom od najmanje 50 tona za 24 časa rada koji za to vreme smanjuje vlagu u hlebnom žitu za najmanje 4% u prostoriji za sušenje hlebnog žita;
  4. u prostoriji za smeštaj hlebnog žita:
   - oprema za unutrašnji transport kapaciteta od najmanje 10 tona za jedan čas rada;
   - oprema za dezinsekciju i dezinfekciju;
   - hidrometar i termometar;
   - sonda za vađenje uzoraka;
  5. u laboratoriji:
   - laboratorijski sto;
   - vaga za merenje hektolitarske težine hlebnih žita;
   - aparat za brzo određivanje vlažnosti hlebnih žita;
   - laboratorijska sušnica;
   - laboratorijsko sito;
   - tehnička vaga;
   - oprema za utvrđivanje kvaliteta hlebnih žita, metodom bubrenja lepka (polumetrijski i po farinografu);
   - stereolupa.

3. Skladište za sirovinske otpatke

Član 25

U skladištu u kome se obavlja promet na veliko sirovinskih otpadaka i obavljaju usluge, pored uslova iz čl. 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12. i 19. ovog pravilnika, obezbeđuju se:

 1. Prostorije za:
  1. smeštaj i čuvanje otpadaka koji su podložni kvaru usled atmosferskih uticaja površine od najmanje 300 m2;
  2. životinjske kosti zapremine od najmanje 50 m3;
 2. prostor površine od najmanje 1.200 m2 ograđen ogradom od dasaka, cigala, betona ili drugog tvrdog materijala visine od najmanje 2 m;
 3. Oprema:
  1. presa za baliranje;
  2. za zavarivanje;
  3. dizalica od najmanje 3 tone nosivosti;
  4. vaga koja meri masu od najmanje 500 kg;
  5. za dezinfekciju;
  6. radni sto za sortiranje sirovinskih otpadaka;
  7. pokretna traka za prevoz sirovinskih otpadaka.


 
Joomla templates by a4joomla