Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe - Strana 6
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

4. Skladište za naftu i naftne derivate

(Danom početka primene odredaba Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine naftom i derivatima nafte ("Sl. glasnik RS", br. 62/2011) prestaju da važe odredbe Pravilnika o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe ("Sl. glasnik RS", br. 47/96, 22/97, 6/99, 99/2005, 100/2007 i 98/2009), u delu koji se odnosi na benzinske stanice, skladište za naftu i derivate nafte)

Član 25a

U skladištu za naftu i naftne derivate, osim za tečni naftni gas, pored uslova iz čl. 3, 4, 5, 7, 9, 12. i 19. ovog pravilnika koji se shodno primenjuju na skladište za naftu i naftne derivate i uslova propisanih za skladištenje zapaljivih tečnosti, obezbeđuju se i:

  1. rezervoari za skladištenje naftnih derivata saglasno SRPS standardima, na kojima je vidno označena vrsta derivata koji se skladišti i registarski broj rezervoara čija je ispravnost potvrđena od strane nadležne kontrole mera važećom tabelom zapremine;
  2. merne instalacije za istakanje tečnih goriva, čija ispravnost mora biti potvrđena važećim žigom nadležne kontrole mera;
  3. merna letva, odnosno merna traka za merenje nivoa tečnosti u rezervoaru ili uređaj za automatsko merenje nivoa tečnosti u rezervoaru, koji moraju imati važeći žig nadležne kontrole mera.

Za skladištenje osnovnih naftnih derivata, rezervoari iz stava 1. tačka 1) ovog člana obezbeđuju se u skladu sa sledećim uslovima u pogledu minimalne zapremine rezervoara, odnosno minimalnog broja i vrste rezervoara, i to:

  1. najmanje dva jednodelna rezervoara minimalne pojedinačne zapremine svakog rezervoara 500 m3 za skladištenje EVRO dizela najmanje kvaliteta SRPS EN 590:2005;
  2. jedan ili više rezervoara minimalne ukupne zapremine od 500 m3 za skladištenje svih vrsta motornih benzina, ulja za loženje EL, ulja za loženje LS, svih vrsta mazuta i svih vrsta dizel goriva, osim dizel goriva iz tačke 1) ovog stava.

U skladištu za tečni naftni gas, pored uslova iz čl. 3, 4, 5, 7, 9, 12. i 19. ovog pravilnika koji se shodno primenjuju na skladište za tečni naftni gas, i uslova propisanih za skladištenje zapaljivih tečnosti, obezbeđuje se jedan ili više rezervoara minimalne ukupne zapremine od 1000 m3 za skladištenje i pretakanje tečnog naftnog gasa, koji su izgrađeni u skladu sa SRPS standardima, odnosno tehničkim propisima i na kojima je vidno označeno da se skladišti tečni naftni gas kvaliteta SRPS B.H2.134 ili SRPS EN 589, registarski broj rezervoara čija je ispravnost potvrđena od strane nadležne kontrole mera važećom tabelom zapremine.

Vrsta i kvalitet nafte i naftnih derivata za koje su propisani uslovi u pogledu skladišta iz st. 1. i 2. ovog člana i drugi minimalno tehnički uslovi za obavljanje prometa nafte i naftnih derivata i obavljanje usluga u prometu tih proizvoda, utvrđuju se na osnovu uverenja ovlašćene laboratorije prilikom prijema u rezervoar obezbeđen za skladištenje određene vrste i odgovarajućeg kvaliteta nafte i naftnih derivata i prilikom isporuke - istakanja iz skladišnog rezervoara, u skladu sa zakonom i drugim propisima o tehničkim zahtevima za proizvode i usaglašenost proizvoda sa tim zahtevima.

Član 25b

Odredbe člana 17a st. 3. i 4. i člana 17b ovog pravilnika koje se odnose na promet na malo nafte i naftnih derivata na benzinskoj stanici, odnose se i na promet na veliko na skladištu nafte i naftnih derivata. 
Joomla templates by a4joomla