Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu robe - Strana 7
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

V PROSTORIJE ZA VRŠENJE USLUGA U PROMETU ROBE

Član 26

Usluge u prometu robe, osim komisionih usluga, kao i administrativno-tehnički poslovi prometa robe na veliko obavljaju se u prostorijama površine najmanje 8 m2 i visine 2,2 m koje imaju potrebnu opremu (sto, stolicu, orman za spise, opremu za telekomunikaciju) i obezbeđenu upotrebu vode, nužnika, pribora za higijenu i održavanje čistoće.

U pogledu uslova prostorija i uređaja za vršenje komisionih usluga, primenjuju se odredbe ovog pravilnika koje se odnose na promet robe.

VI PROMET ROBE NA MALO VAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Član 27

Pojedine vrste robe koje ne zahtevaju posebno čuvanje i rukovanje, na pijacama i drugim javnim mestima, mogu se, pod uslovima propisanim zakonom i ovim pravilnikom, prodavati na malo u manjim montažnim objektima tipa kioska, zatvorenih ili otvorenih tezgi, kontejnera i sličnih objekata.
Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na povremenu prodaju robe za vreme održavanja vašara i sličnih tradicionalnih manifestacija kao i na prodaju robe koju preduzeća i preduzetnici obavljaju na tezgama ispred svojih prodavnica, odnosno radnji.

Član 28

Na zelenim pijacama, na otvorenim pijačnim tezgama i sličnim objektima obavlja se promet na malo:

 1. poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (svežeg i sušenog voća, povrća, šumskih plodova i jaja);
 2. cveća, ukrasnog i lekovitog bilja, sadnog materijala, ukrasnih jelki, omota za pakovanje namirnica;
 3. neprehrambenih proizvoda zanatskih radnji, domaće radinosti i robe iz člana 30. ovog pravilnika ako je za tu vrstu proizvoda uređen poseban prostor na zelenoj pijaci u skladu sa propisima o uređenju pijace.

Prodaja proizvoda iz tač. 2) i 3) ovog člana obavlja se odvojeno od poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, na posebno uređenim prostorima zelenih pijaca.

Član 29

Na kvantaškim pijacama, u smislu člana 27. ovog pravilnika, obavlja se promet na malo poljoprivredno-prehrambenih proizvoda (voće, povrće i jaja).

Prostor kvantaške pijace za promet na malo prizvoda iz stava 1. ovog člana ograđuje se, uređuje i numeriše za postavljanje tezgi, kontejnera, boksova i drugih sličnih objekata ili za parkiranje vozila i prikolica iz kojih se vrši prodaja.

Promet na malo proizvoda iz stava 1. ovog člana obavlja se na postavljenim tezgama, kontejnerima, boksovima i sličnim objektima čija površina iznosi najmanje 4 m2.

Poljoprivredni proizvodi iz stava 1. ovog člana koje prodaju individualni poljoprivrednici mogu se prodavati i iz parkiranih vozila ili prikolica.

Član 30

Na robnim pijacama obavlja se promet na malo:

 1. neprehrambenih proizvoda i to:
  1. tekstila;
  2. odeće;
  3. obuće;
  4. finalnih proizvoda za ličnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu od porcelana, stakla, keramike, kože, tekstila, gume i plastike;
  5. metalne i elektrotehničke robe za čiji promet i upotrebu nije propisano obezbeđenje garantnog lista i tehničkog uputstva;
  6. sportske opreme;
  7. hemijskih proizvoda i to: sapuna i deterdženata, preparata za čišćenje i poliranje, kozmetičkih i toaletnih preparata;
  8. knjiga i kancelarijskog pribora;
 2. polovne (upotrebljavane) robe (odeća, obuća, razni kućni predmeti, autodelovi, motori i njihovi delovi, električni aparati i druga slična roba).

Industrijsko-neprehrambeni proizvodi iz tačke 1) ovog člana prodaju se u kioscima ili na zatvorenim tezgama koje su međusobno fizički odvojene a čija površina ne može biti manja od 2 m2, a visina najmanje 2 m. Polovna roba iz tačke 2) ovog člana može se prodavati i na otvorenim tezgama.

Prostor robne pijace za prodaju polovne robe ima poseban ulaz, ograđen je i odvojen od prostora za prodaju industrijsko-neprehrambenih proizvoda.

Član 31

Prodaja polovnih putničkih i teretnih vozila i motocikala obavlja se na posebnoj vrsti robne pijace tzv. auto-pijaci, na kojoj se mogu prodavati i polovni rezervni auto-delovi i pribor.

Član 31a

Prodaja rezane građe, ogrevnog drveta i drugih proizvoda od drveta većih dimenzija, kao i negašenog kreča koju vrše proizvođači ovih proizvoda obavlja se na posebnoj vrsti robne pijace ili na posebno uređenim i ograđenim prostorima drugih pijaca.

Član 31b

Pijace imaju odgovarajuće prilaze prodajnim objektima radi snabdevanja robom, opremu neophodnu za vršenje prometa robe i usluga, kao i odgovarajuće prostorije za upravu pijace i za organe koji vrše inspekcijski nadzor na toj pijaci.

Na pijacama se obezbeđuju opšti sanitarno-higijenski uslovi u pogledu izgradnje i uređenja pijaca, snabdevanja vodom, odvoda otpadnih voda, uklanjanja čvrstih otpadnih materijala, potreban broj toaletnih prostorija srazmeran broju prodajnih objekata, odnosno prodajnih mesta na pijaci, u skladu sa propisima kojima se uređuju sanitarno-higijenski uslovi za tu vrstu objekata.

Član 32

Poljoprivredne proizvode na zelenim i kvantaškim pijacama mogu prodavati:

 1. individualni poljoprivrednici i članovi njihovog porodičnog domaćinstva uz dokaz da su obveznici poreza na prihod od poljoprivrede i
 2. preduzetnici koji su osnovali radnju na tezgi ili sličnom objektu na ovim pijacama za promet na malo poljoprivrednih proizvoda.

Član 33

Proizvode zanatskih radnji i domaće radinosti mogu prodavati preduzetnici koji te proizvode izrađuju i članovi njihovog porodičnog domaćinstva ili njihovi radnici, koji na mestu prodaje moraju imati rešenje o upisu radnje u registar i ugovor o radnom angažovanju radnika.

Član 34
(Brisan)

Član 35

Na tezgama i sličnim objektima van pijace postavljenim na drugim javnim mestima u skladu sa članom 27. ovog pravilnika, mogu se prodavati:

 1. industrijsko-neprehrambeni proizvodi i polovna roba iz člana 30. ovog pravilnika,
 2. neprehrambeni proizvodi zanatskih radnji i domaće radinosti,
 3. novine, stare i antikvarne knjige i publikacije,
 4. industrijski pakovan sladoled i
 5. bezalkoholna pića i pivo u originalnom pakovanju.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, novine se mogu prodavati van objekta preko kolportera.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima u pogledu prostorija, uređaja i opreme za obavljanje prometa robe i vršenje usluga u prometu ("Službeni glasnik RS", broj 105/93).

Član 36a

Ispunjenost uslova iz ovog pravilnika utvrđuje se pre početka obavljanja prometa robe i vršenja usluga u prometu robe kao i u slučaju promene tih uslova.

Član 37

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije". 
Joomla templates by a4joomla