Odgovori na pitanja


Povraćaj više plaćenih doprinosa PIO
Odgovori na pitanja
petak, 21 jun 2013 16:01

M.Čavić, Loznica: Imam pitanje o povraćaju više plaćenog doprinosa za 2012. godinu. Interesuje me gde i kako mogu da saznam iznos svojih uplaćenih doprinosa i da li ostvarujem pravo na povraćaj?

Opširnije...
 
Da li se obračunava PDV na prodaju polovnih putničkih vozila pravnog lica drugom pravnom licu, kada pri kupovini nije korišćen odbitni PDV?
Odgovori na pitanja
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 17 oktobar 2011 10:13

Pitanje

Da li se obračunava PDV na prodaju polovnih putničkih vozila pravnog lica drugom pravnom licu? Pri prvoj kupovini nije korišćen odbitni PDV.

Odgovor

Ne obračunava se PDV u navedenom slučaju.

Saglasno odredbi člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona, prometom dobara i usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, ne smatra se promet putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova za koje pri nabavci obveznik PDV nije imao pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti ili srazmerno.

Na sledećem linku dajemo službeno mišljenje Ministarstva finanasija u vezi sa gornjim pitanjem.

Poreski tretman prometa putničkog automobila od strane obveznika PDV koji prilikom nabavke predmetnog dobra nije imao pravo da PDV obračunat od strane prethodnog učesnika u prometu – lizing kuće odbije kao prethodni porez u potpunosti ili srazmerno

 
Da li je moguće na bilo koji način da fizičko lice bez firme ima web sajt i kroz taj sajt naplaćuje svoje usluge drugim fizičkim licima?
Odgovori na pitanja
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 17 oktobar 2011 08:08

Pitanje

Da li je moguće na bilo koji način da fizičko lice bez firme ima web sajt i kroz taj sajt naplaćuje svoje usluge drugim fizičkim licima? Naravno ne želim da radim nelegalno,već kako da regulišem porez koji bih imao i mogao da legalno radim.

Odgovor

Prema mom mišljenju nije moguće da fizičko lice ima web sajt i kroz taj sajt napaćuje svoje usluge drugim fizičkim licima.

Pri tome akcenat je na sledećem. Ako fizičko lice redovno obavlja neki posao koji mu je stalni izvor prihoda, tada mora da registruje firmu. Ako je obavljanje poslova sporadično (ad hoc) i ne predstavlja stalni izvor prihoda, tada je moguće obavljati delatnost bez registracije, a porez plaćati po svakom obavljenom poslu.

U ovom našem članku imate kalkulator i neka službena mišljenja u slučaju kada fizičko lice nema firmu, a ostvaruje prihod. Tada je fizičko lice dužno da prijavi taj prihod, obračuna i uplati porez i/ili dooprinose za osiguranje - Kalkulator za obračun poreza po odbitku i pripadajućih doprinosa na zaradu/drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao obveznika.

 
Da li je moguće paušalno plaćanje poreza, ako se registruje trgovinska radnja (kiosk)? Da li je registracija takve trgovinske radnje moguća iz radnog odnosa?
Odgovori na pitanja
Napisao Ljubiša Lazarević   
sreda, 18 maj 2011 18:31

Pitanje

Da li je moguće paušalno plaćanje poreza, ako se registruje trgovinska radnja(kiosk)?

 

Odgovor

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana (član 40.) :

»Preduzetnik koji s obzirom na okolnosti nije u stanju da vodi poslovne knjige, osim poslovne knjige o ostvarenom prometu, ili kome njihovo vođenje otežava obavljanje delatnosti, ima pravo da podnese zahtev da porez na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod« (tj. zahtev za paušalno oporezivanje).

»Pravo na paušalno oporezivanje ne može se priznati preduzetniku:

 1. osnivaču ortačke radnje;
 2. koji obavlja delatnost iz oblasti: trgovine na veliko i trgovine na malo, osim održavanja i opravke motornih vozila, hotela i restorana, finansijskog posredovanja i aktivnosti u vezi s nekretninama;
 3. u čiju delatnost ulažu i druga lica;
 4. čiji je ukupan promet u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez, odnosno čiji je planirani promet kada počinje obavljanje delatnosti - veći od 3.000.000 dinara,
 5. koji je obveznik poreza na dodatu vrednost, odnosno koji se opredeli za plaćanje poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.

Izuzetno od odredbe stava 2. tačka 2) ovog člana, preduzetniku koji trgovinsku ili ugostiteljsku delatnost obavlja u kiosku, prikolici ili sličnom montažnom ili pokretnom objektu može se, na njegov zahtev, odobriti da porez plaća na paušalno utvrđen prihod.«

Dakle, imate pravo da tražite da porez i doprinose plaćate na paušalno utvrđen prihod, tj. da budete paušalac. Međutim treba da znate da nadležni poreski organ (Poreska uprava) ima pravo i obavezu da u svakom konkretnom slučaju ceni činjenično stanje od uticaja na prava i obaveze u vezi sa plaćanjem poreza.

Iz tog razloga, pravi način da dobijete tačan odgovor u vašem slučaju, je da odete do Poreske uprave prema sedištu gde bi bio kiosk i da inspektora/ku pitate isto ovo pitanje. Jer ne mora da znači da je ista praksa za sve opštine i sva mesta u Srbiji, jer su različite okolnosti.

Naime, osim delatnosti, kao jednog od uslova za paušalno oporezivanje, u ovom slučaju treba imati u vidu i planirani promet. On ne sme da pređe 250.000 dinara mesečno u proseku (odnosno 3.000.000 dinara godišnje) . Ukoliko je kiosk postavljen na prometnom mestu velika je verovatnoća da će ovaj promet biti »probjen«.

Na primer, da sam ja poreski inspektor, i da vi dođete kod mene i kaže da hoćete da postavite kiosk na Slaviji u Beogradu, i da želite da budete paušalno oporezovani, ja vam to verovatno ne bih odoborio. Rekao bih da je Slavija veoma dobro mesto za kiosk i da ćete vrlo brzo preći promet od 3.000.000 dinara. Zašto biste sada bili paušalac, pa za 6 meseci mora da vodite knjige. Lepo vi krenite od početka da vodite knjige. Ovaj moj navod je pametno nagađanje (kako to stranci vole da govore), ali ipak imajte spremnu priču za poreskog inpektora, jer inspektor procenjuje okolnosti.

Inače ukoliko budete paušalno oporezovani to vas ne oslobađa obaveze da vodite knjige u skladu sa Pravilnikom o evidenciji prometa robe i usluga. Ovde mislim pre svega na izradu kalkulacija i vođenje KEPU knjige.

Takođe, obavezni ste da promet evidentirate preko fiskalne kase.

Evo jedne priče iz praske u vezi sa evidentiranjem prometa u kiosku preko fiskalne kase. Vlasnik kioska je registrovao radnju iz radnog odnosa i u kiosku je zaposlio jednu radnicu. Jednom prilikom došla je inspekcija i utvrdila da nije sve kucano u fiskalnu kasu. Izrečena je kazna od 50.000 dinara i kiosk je bio zatvoren 15 dana. Da bi sebe zaštitio, vlasnik je zatražio od radnice da u opštini overi izjavu da će sve kucati u kasu, i da u slučaju da inspekcija ponovo nađe da nije sve kucano, da će ona (radnica) da plati kaznu. Radnica je potpisala i overila navedenu izjavu. Nakon toga dnevni pazari su se udvostručili. To je primer kako uvođenje fiskalne kase može da poveća promet u kiosku, da malo šaljivo prokomentarišem ovu priču.

 

Pitanje

Da li je registracija takve trgovinske radnje moguća iz radnog odnosa?

Odgovor

Registracija preduzetničke radnje je moguća iz radnog odnosa.

Međutim, treba znati da ograničenje za ovo može biti ugovor o radu i/ili pravilnik o radu (ili kolektivni ugovor) postojeće firme gde radite. To se zove klauzula zabrane konkurencije i uređena je članom 161. Zakona o radu.

Naime, ako ste se tamo obavezali da nećete otvarati svoju firmu (poštujući odredbe člana 161. Zakona o radu) dok radite kod njih, onda vaša postojeće firma ima pravo da traži od vas da zatvorite firmu, odnosno može da vas tuži za kršenje ugovora i naknadu štete.

 
Prosto knjigovodstvo. Da li mogu da pravdam račune za gorivo i amortizaciju ako kola glase na mene?
Odgovori na pitanja
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 28 april 2011 11:55

 

Pitanje

Prema rešenju Poreske uprave treba da vodim poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva. Interesuje me da li mogu da pravdam račune za gorivo i amortizaciju, ako se auto vodi na mene? Šta mogu da pravdam a sta ne?

 

Odgovor

Prvo ćemo dati odgovor na pitanje: Šta mogu da pravdam, a šta ne?

Opšte stanovište sadržano u važećim propisima je da poreska osnovica kod preduzetnika koji vodi poslovne knjige treba da bude u ista, bez obzira na to da li se poslovne knjige vode po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva. Odnosno da način vođenja poslovnih knjiga ne utiče na iznos poreske osnovice.

Ovde ćemo se zadržati samo na pitanju priznavanja rashoda (troškova).

Prema članu 33 Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: Zakon) „oporeziva dobit utvrđuje se u poreskom bilansu usklađivanjem dobiti iskazane u bilansu uspeha, sačinjenom u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija ako preduzetnik vodi dvojno knjigovodstvo, odnosno u skladu sa propisom iz člana 49. ovog zakona ako preduzetnik vodi prosto knjigovodstvo“.

Na osnovu člana 49. Zakona donet je Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva. Tim pravilnikom je propisana sadržina i način vođenja Poslovne knjige prihoda i rashoda – obrazac PK-1. U vezi sa popunjvanjem kola 17, 18 i 19, koje se tiču rashoda, navedeno je da se u te kolone upisuju (priznaju) „rashodi u skladu sa zakonom i podzakonskim propisima kojim se uređuje kontni okvir i sadržina računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike, prema vrstama rashoda na način kako se iskazuju po grupama računa navedenim u tim kolonama“.

Pravilnik o kontnom okviru je donet na osnovu Zakona o računovodstvu. To zapravo znači da se i kod preduzetnika koji vodi knjige po sistemu prostog knjigovodstva takođe primenjuju odredbe iz Zakona o računovodstvu i reviziji.

U vezi sa priznavanjem (pravdanjem) rashoda bitno je znati da mala pravna lica i preduzetnici koji ne žele da vode knjige u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI), odlukom direktora ili preduzetnika, biraju da vode poslovne knjige u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika.

Iz ovoga se može zaključiti da je i slučaju kada se knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva potrebno imati računovođu. Po meni to je preporučljivo kod većeg obima posla i ako se obavlja više različitih delatnosti preko iste radnje. U suprotnom moguće je sam izučiti poslovne promene (prihode i rashode) koji su karakteristični za tu delatnost, i samostalno voditi knjige po sistemu prostog knjigovodstva.

I naravno ohrabrujem sve posetioce da pitanja postavljaju svojim poreskim inspektorima ili na sajtu Poreske uprave. Jer određene stvari u vezi sa svojim poslom morate sami da odradite.

Odgovor na pitanje: Da li mogu da pravdam račune za gorivo i amortizaciju, ako se auto vodi na mene?

Evo nekih opštih napomena i izvoda iz propisa u vezi sa ovim pitanjem:

 • Priznaju se samo rashodi (troškovi) nastali u svrhu obavljanja poslovne delatnosti – opšte pravilo.
 • Uzimanje koje preduzetnik vrši iz poslovne imovine za privatne potrebe ima tretman poslovnog prihoda – član 37b Zakona o porezu na dohodak građana (dalje: Zakon).
 • Ulaganje lične imovine u poslovnu imovinu, osim ulaganja u stalnu imovinu, ima tretman poslovnog rashoda preduzetnika - član 37b Zakona.
 • U rashode se priznaju troškovi službenog putovanja i to naknade prevoza na službenom putovanju, prema priloženim računima prevoznika u javnom saobraćaju, a kada je, saglasno zakonu i drugim propisima, odobreno korišćenje sopstvenog automobila za službeno putovanje ili u druge službene svrhe - do iznosa 30% cene jednog litra super benzina po pređenom kilometru, a najviše do 3.500 dinara mesečno (od 1. februara 2011. godine neoporezivi iznos je 5.066 dinara mesečno) – članovi 37a i 18 Zakona.
 • Korišćenje službenog vozila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe smatra se primanjem po osnovu činjenja ili pružanja pogodnosti i smatra se zaradom. Vrednost tog primanja mesečno, za svaki započeti kalendarski mesec korišćenja vozila, predstavlja iznos u visini 1% tržišne vrednosti službenog vozila i drugog prevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, prema podacima nadležne organizacije sa stanjem na dan 31. decembra godine koja prethodi godini u kojoj se to vozilo koristi u privatne svrhe – članovi 14 i 14a Zakona.

Dakle, ako vozilo glasi na vas, morate dokazati da su troškovi u vezi sa korišćenjem vozila nastali u poslovne svrhe. To se radi:

 • sklapanjem ugovora o korišćenju (zakupu) vozila i izdavanjem naloga za službeno putovanje – tada se gorivo priznaje kao trošak, ili
 • izdavanjem naloga za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe – tada se gorivo ne priznaje kao trošak, ali se može koristiti poreska pogodnost za isplatu naknade za korišćenje privatnog vozila u službene svrhe; ako se isplaćuje naknada veća od neporezivog iznosa plaća se porez po stopi 12 % i podnose se poreske prijave.

U vezi sa tim preporučujem da pričitate i službeno mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa davanjem u zakup vozila bez naknade.

U slučaju kada vozilo ne glasi na radnju, ne priznaju se troškovi amortizacije.

Ako vozilo glasi na radnju, u slučaju kada ga koristite za privatne svrhe propisano je da se plati porez.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 1 od 2
Joomla templates by a4joomla