Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Г - Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Овај сектор обухвата трговину свим врстама робе на велико и на мало (продаја без прераде) и пружање услуга при продаји робе. Трговина на велико и трговина на мало представљају последње фазе у дистрибуцији робе. Обухваћена је и поправка моторних возила и мотоцикала.

Продаја без прераде укључује уобичајене поступке (манипулације) који су повезани с трговином, нпр. сортирање, разврставање и склапање робе, мешање робе, флаширање (с претходним чишћењем боца или без њега), паковање, раздељивање на мање количине и препакивање ради дистрибуције, складиштење (замрзавањем или хлађењем или без тога).

Област 45. обухвата све делатности које се односе на продају и поправку моторних возила и мотоцикала, док области 46. и 47. обухватају све остале делатности трговине. Разлика између области 46. (Трговина на велико) и 47. (Трговина на мало) заснива се на претежној врсти купца.

Трговина на велико јесте препродаја (продаја без прераде) нове или коришћене робе трговцима на мало, индустријским, трговачким и професионалним корисницима или установама или другим трговцима на велико, или обухвата деловање брокера или посредника у куповини или продаји робе за трећа лица.

Главни пословаоци који су овде обухваћени јесу: трговци на велико, тј. велетрговци који продају робу у своје име и за свој рачун, као што су трговачки посредници или препродавци, дистрибутери индустријских производа, извозници, увозници и потрошачке задруге. Осим њих, обухваћени су и продајни огранци и продајне пословнице (али не и продавнице на мало) које су у саставу производних јединица, а раздвојени су од њихових постројења или рудника и обављају пласман њихових производа, с тим да примљене поруџбине не извршавају директним отпремањем из постројења или рудника. Обухваћени су и трговачки посредници, комисионари, брокери и задруге ангажоване у циљу пласмана пољопривредних производа.

У трговини на велико често се физички састављају (склапају), сортирају и разврставају велике количине робе и деле се на мање партије, препакују и поново раздељују на мање количине (нпр. фармацеутски производи); обављају се још и складиштење, хлађење, испоручивање и инсталирање робе, маркетиншки се делује на купце и дизајнирају се етикете.

Трговина на мало је препродаја (продаја без прераде) нове или коришћене робе купцима ради личне потрошње или потрошње у домаћинству, и то у продавницама, робним кућама, на тезгама, преко поште или интернета, посредством продаваца који долазе купцима на врата, уличних продаваца, потрошачких задруга, аукцијских кућа итд. Већина трговаца на мало продаје робу у своје име и за свој рачун, али поједини раде и као заступници за туђ рачун и продају робу на консигнацијској или на комисионој основи.

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла