Baner
Baner
Klasifikacija delatnosti - Sektor Q - Zdravstvena i socijalna zaštita - Socijalna zaštita sa smeštajem
E-Izdavaštvo - Komentari propisa

 

Oblast 87 - Socijalna zaštita sa smeštajem

Obuhvata negu sa smeštajem kombinovanu s drugom vrstom nege, negu s nadzorom ili druge tipove nege, po zahtevu osoba koje su smeštene u takvim ustanovama. Nega obezbeđena u njima predstavlja kombinaciju zdravstvene i socijalne zaštite.

 

Grana 87.1 - Delatnosti smeštajnih ustanova s medicinskom negom

Obuhvata:

 • domove za stara lica s negom
 • domove za oporavak s medicinskom negom

Ne obuhvata:

 • usluge profesionalne zdravstvene nege u kući, del. 86
 • domove za starije bez medicinske nege ili s minimalnom medicinskom negom, del. 87.30
 • aktivnosti socijalnog rada sa smeštajem, kao što su sirotišta, dečija odmarališta i domovi i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90

 

Grana 87.2 - Socijalno staranje u smeštajnim ustanovama za lica s teškoćama u razvoju, duševno obolele osobe i osobe s bolestima zavisnosti

Obuhvata obezbeđivanje smeštaja i nege (bez licence za bolničku negu) mentalno obolelim licima i licima s bolestima zavisnosti. Ustanove pružaju smeštaj, hranu, nadzor, zaštitu, konsultovanje i neke oblike zdravstvene nege.

Obuhvata:

 • delatnost ustanova sa smeštajem:
  • ustanove za tretman zavisnika od alkohola i droge
  • domove za psihijatrijski oporavak
  • domove za smeštaj lica sa emocionalnim problemima
  • ustanove za lica s teškoćama u mentalnom razvoju
  • dnevne bolnice za mentalno zdravlje

Ne obuhvata:

 • bolnice za mentalno zdravlje, del. 86.10
 • socijalni rad sa obezbeđenim smeštajem i privremena skloništa za beskućnike, del. 87.90

 

Grana 87.3 - Rad ustanova za stara lica i lica s posebnim potrebama

Obuhvata smeštaj i usluge nege za stara lica i lica s posebnim potrebama koja nisu u stanju da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno. Nega uključuje smeštaj, hranu, nadzor i pomoć u svakodnevnom životu, kao što je usluga održavanja domaćinstva. U nekim slučajevima ove jedinice obezbeđuju kvalifikovanu medicinsku negu za one koji se nalaze u izdvojenim prostorijama u okviru ustanove.

Obuhvata:

 • pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba
 • trajnu negu penzionerima
 • domove za stara lica s minimalnom medicinskom negom
 • domove za smeštaj starih i onemoćalih lica bez bolničke nege

Ne obuhvata:

 • domove za stara lica s medicinskom negom, del. 87.10
 • socijalni rad sa smeštajem gde medicinska nega ili obrazovanje nisu od primarnog značaja, del. 87.90

 

Grana 87.9 - Ostali oblici socijalne zaštite sa smeštajem

Obuhvata usluge smeštaja i nege za lica (osim za stara lica i lica s posebnim potrebama) koja ne mogu da se staraju sama o sebi ili ne žele da žive samostalno.

Obuhvata:

 • celodnevno pružanje socijalne pomoći deci i specijalnim kategorijama ljudi sa izvesnim ograničenjima u sposobnosti za brigu o sebi, ali gde medicinska nega ili obrazovanje nisu bitni elementi:
  • sirotišta
  • dečiji domovi i prihvatilišta
  • vaspitno-popravni domovi za omladinu
  • privremena prihvatilišta za beskućnike
  • ustanove za brigu o samohranim majkama i njihovoj deci
  • grupe domova za resocijalizaciju lica sa društvenim i ličnim problemima
  • domovi za resocijalizaciju prestupnika i počinioce krivičnih dela
  • popravni domovi za maloletnike

Aktivnosti mogu obavljati državne ustanove i privatne organizacije.

Ne obuhvata:

 • finansiranje i upravljanje programima obaveznog socijalnog osiguranja, del. 84.30
 • smeštajne ustanove s medicinskom negom, del. 87.10
 • domove za stara lica i lica s posebnim potrebama, del. 87.30
 • aktivnosti u vezi sa usvajanjem, del. 88.99
 • aktivnosti kratkoročnih prihvatilišta za žrtve prirodnih i drugih katastrofa, del. 88.99

početak - svi sektori 
Joomla templates by a4joomla