Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Б - Рударство
Е-Издаваштво - Коментари прописа

 

Рударство обухвата експлоатацију свих врста минералних сировина: чврстих (угаљ и руде), течних (нафта) и гасовитих (земни гас). Под експлоатацијом минералних сировина сматра се извођење радова на отварању, припреми и откопавању лежишта, као и транспорт минералних сировина и извођење других рударских радова у земљи и на њеној површини − методама површинске и подземне експлоатације, као и црпљењем.

Експлоатацијом минералних сировина сматра се и извођење радова на припреми минералних сировина, а у експлоатацији нафте и земних гасова и радови на сепарацији нафте и гаса, припреми нафте и гаса на експлоатационом пољу за транспорт и складиштење, издвајање природних течних гасова (етан, пропан, бутан и природни газолин) у дегазолинажама и сличним постројењима, као и транспорт ових сировина сабирним нафтоводима и гасоводима на експлоатационом пољу.

Припремом минералних сировина сматрају се сви процеси: уситњавања минералних сировина (дробљење, просејавање, млевење, класирање), концентрације и/или сепарације корисних минерала од јаловине (ручно или аутоматско одабирање, гравитацијска, флотацијска, магнетска и електростатичка концентрација, лужење минералних сировина и ископина и даље припремање раствора у циљу концентрације корисних компоненти), одводњавање производа концентрације односно сепарације (згушњавање, филтрирање и сушење). Под припремом минералних сировина сматрају се и сви процеси окрупњавања минералних сировина и концентрата, сепарације песка, шљунка и камена, као и процеси примарне прераде украсног и другог камена.

Рударске делатности су разврстане на области, гране и групе, према главном минералу, односно металу који се експлоатише. Области 05 и 06 обухватају експлоатацију енергетских сировина (угља, нафте и природног гаса), а области 07 и 08 − експлоатацију руда метала, осталих руда и камена. Поједине техничке активности у овом сектору могу се вршити и од стране трећих правних лица, односно специјализованих предузећа, као индустријске услуге (област 09).

Не обухвата:

  • прераду екстрахованих сировина из рудника, сектор Ц (Прерађивачка индустрија)
  • коришћење непрерађених материјала у циљу уређења терена у грађевинарству, сектор Ф (Грађевинарство)
  • флаширање пијаћих и минералних вода на извориштима и експлоатационим бунарима, односно бушотинама, дел.11.07
  • процесе уситњавања у циљу даљег третирања појединих материјала (глине, камена и других минерала) који се не изводе у коњункцији са рударским операцијама, дел. 23.9

 

почетак - сви сектори 
Јоомла templateс бy а4јоомла