Банер
Банер
Класификација делатности - Сектор Ц - Прерађивачка индустрија
Е-Издаваштво - Коментари прописа

Обухвата физичку или хемијску трансформацију материјала, супстанци или компоненти у нове производе, иако се ово не може користити као јединствени критеријум за дефинисање прерађивачке делатности (видети напомену о обради отпадака која следи). Материјали, супстанце или компоненте који се трансформишу јесу сировине које представљају производе пољопривреде, шумарства, риболова, вађења руда и камена, као и производе других прерађивачких делатности. Суштинска промена, обнова или реконструкција робе, опште гледано, сматра се прерађивачком делатношћу.

Крајњи производ (аутпут) прерађивачке индустрије може бити готов, у смислу да је спреман за коришћење или потрошњу, или полуготов, у смислу да постаје инпут за даљу индустријску прераду. Нпр. аутпут рафинисања алуминијума је инпут који се користи у примарној производњи алуминијума; примарни алуминијум је инпут за извлачење алуминијумске жице; алуминијумска жица је инпут за производњу фабрикованих производа од жице.

Производња специјализованих делова и компоненти, као и прибора уз машине и опрему, сврстава се у исту класу као и производња машина и опреме за које су делови и прибор намењени. Производња неспецијализованих делова и компоненти машина и опреме (нпр. мотора, клипова, електричних мотора, електричних склопова, вентила, мењача, кугличних лежајева) сврстава се у одговарајућу класу производње без обзира на машине и опрему за коју се ови производи могу употребити. Међутим, израда специјализованих компоненти и прибора ливењем у калупе или извлачењем пластичних материјала укључена је у грану 22.2.

Склапање компоненти индустријских производа сматра се прерађивачком индустријом и укључује склапање производа од оних из сопствене производње или од оних које су набављене.

Рециклажа отпада, тј. прерада отпада у секундарне сировине, класификована је у грану 38.3. Све док подразумева физичке или хемијске трансформације не сматра се делом прерађивачке индустрије. Примарна сврха тих делатности јесте прерада или обрада отпада и оне су зато сврстане у сектор Е. Међутим, производња нових готових производа (за разлику од производње секундарних сировина) сврстава се у прерађивачку индустрију чак и ако се у тим процесима отпад користи као инпут. На пример, производња сребра од филмског отпада сматра се процесом прерађивачке индустрије.

Специјализовано одржавање и поправка индустријских, комерцијалних и сличних машина и опреме у принципу се сврставају у област 33. Међутим, поправка рачунара и производа за личну употребу и коришћење у домаћинству сврстана је у област 95, док је поправка моторних возила класификована у област 45.
Инсталирање машина и опреме, када се обавља као специјализована делатност, сврстава се у групу 33.20.

Напомена

Граница између прерађивачке индустрије и других делатности Класификације није јасно повучена. Генерално, активности које се обављају у оквиру прерађивачке индустрије подразумевају трансформацију материјала у нове производе. Њихов аутпут је нови производ. Међутим, дефиниција тога шта чини нови производ може да буде субјективна. Ради појашњења, наводимо активности које се према Класификацији сматрају прерађивачком индустријом:

 • прерада свеже рибе (вађење шкољки из љуштуре и прављење филета од риба), али не на рибарским бродовима, дел. 10.20
 • пастеризација млека и пуњење боца млеком, дел. 10.51
 • штампарске и пратеће активности, дел. 18.1
 • прерада коже, дел. 15.11
 • заштита дрвета, дел. 16.10
 • галванизирање, топлотна обрада метала и полирање, дел. 25.61
 • реконструкција или прерада машина (нпр. аутомобилски мотори), дел. 29.10
 • прерада аутомобилских гума, дел. 22.11

Насупрот томе, постоје делатности/активности које су, иако понекад подразумевају процесе трансформације, сврстане у друге области Класификације. То су:

 • сеча дрвећа – сектор А
 • прерада пољопривредних производа – сектор А
 • прерада руда и других минерала – сектор Б
 • грађевинска изградња и пратеће операције које се изводе на градилиштима – сектор Ф
 • паковање, препакивање или паковање у боце производа као што су алкохолна пића или хемикалије; сортирање отпада; мешање боја према наруџбини купаца; сечење метала према налогу купаца, чиме се ствара модификована верзија истог производа – сектор Г

 

почетак - сви сектори



 
Јоомла templateс бy а4јоомла