Банер
Банер
Порески (ПДВ) третман услуга пројектовања и имплементације софтверских решења страној фирми
Прописи - службена мишљења - Министарство финансија - порез на додату вредност

Порески третман услуга пројектовања и имплементације софтверских решења (израда техничке документације, пројектовање, избор технологије, програмирање, тестирање, пилот пројекат и инсталација) које пружају инжењери за информационе системе привредног друштва из Београда компанији из Малезије

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-1146/2007-04 од 20.8.2007. год.)

Одредбом члана 3. Закона о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05 и 61/07, у даљем тексту: Закон) прописано је да су предмет опорезивања ПДВ испорука добара и пружање услуга које порески обвезник изврши у Републици уз накнаду, у оквиру обављања делатности, као и увоз добара у Републику.

Промет услуга. у смислу овог закона, су сви послови и радње у оквиру обављања делатности који нису промет добара из члана 4. овог закона (члан 5. став 1. Закона) Према одредбама члана 12. ст. 1. и 2. Закона, место промета услуга је место у којем пружалац услуга обавља своју делатност, а ако се промет услуга врши преко пословне јединице, местом промета услуга сматра се место пословне јединице.

Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, местом промета услуга сматра се место у којем прималац услуге обавља делатност или има пословну јединицу за коју се пружа услуга, односно место у којем прималац услуге има седиште или пребивалиште ако се ради о услугама саветника, инжењера, адвоката, ревизора и сличних услуга (члан 12. став 3. тачка 4) подтачка (7) Закона).

У складу с наведеним законским одредбама, када домаће привредно друштво – обвезник ПДВ пружа услуге пројектовања и имплементације софтверских решења (израда техничке документације,пројектовање, избор технологије, програмирање, тестирање, пилот пројекат и инсталација) привредном субјекту ван територије Републике Србије, у конкретном случају из Малезије, местом промета ових услуга сматра се иностранство. Према томе, на накнаду за промет ових услуга ПДВ се не обрачунава и не плаћа, а обвезник ПДВ – привредно друштво из Београда чији инжењери за информационе технологије пружају услуге привредном субјекту из иностранства, има право на одбитак претходног пореза по том основу, у складу са Законом.


БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 9, септембар 2007.
година XЛВИИ
ИССН 0354-3242

 
Јоомла templateс бy а4јоомла