Baner
Baner
Poreski (PDV) tretman usluga projektovanja i implementacije softverskih rešenja stranoj firmi
Propisi - službena mišljenja - Ministarstvo finansija - porez na dodatu vrednost

Poreski tretman usluga projektovanja i implementacije softverskih rešenja (izrada tehničke dokumentacije, projektovanje, izbor tehnologije, programiranje, testiranje, pilot projekat i instalacija) koje pružaju inženjeri za informacione sisteme privrednog društva iz Beograda kompaniji iz Malezije

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-1146/2007-04 od 20.8.2007. god.)

Odredbom člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05 i 61/07, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet usluga. u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (član 5. stav 1. Zakona) Prema odredbama člana 12. st. 1. i 2. Zakona, mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost, a ako se promet usluga vrši preko poslovne jedinice, mestom prometa usluga smatra se mesto poslovne jedinice.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluge obavlja delatnost ili ima poslovnu jedinicu za koju se pruža usluga, odnosno mesto u kojem primalac usluge ima sedište ili prebivalište ako se radi o uslugama savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga (član 12. stav 3. tačka 4) podtačka (7) Zakona).

U skladu s navedenim zakonskim odredbama, kada domaće privredno društvo – obveznik PDV pruža usluge projektovanja i implementacije softverskih rešenja (izrada tehničke dokumentacije,projektovanje, izbor tehnologije, programiranje, testiranje, pilot projekat i instalacija) privrednom subjektu van teritorije Republike Srbije, u konkretnom slučaju iz Malezije, mestom prometa ovih usluga smatra se inostranstvo. Prema tome, na naknadu za promet ovih usluga PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV – privredno društvo iz Beograda čiji inženjeri za informacione tehnologije pružaju usluge privrednom subjektu iz inostranstva, ima pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu, u skladu sa Zakonom.


BILTEN - SLUŽBENA OBJAŠNJENJA I STRUČNA MIŠLJENJA ZA PRIMENU FINANSIJSKIH PROPISA
Broj 9, septembar 2007.
godina XLVII
ISSN 0354-3242

 
Joomla templates by a4joomla