Банер
Банер
Опорезивање прихода по основу закупа путничког возила, без накнаде
Министарство финансија - порез на доходак грађана

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00631/2008-04 од 1.4.2008. године)

Одредбом члана 82. став 1. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 и 65/2006 - испр. - даље: Закон) прописано је да је обвезник пореза на приходе од давања у закуп опреме, транспортних средстава и других покретних ствари физичко лице које те ствари даје у закуп.

Бруто приход од давања у закуп опреме, транспортних средстава и других покретних ствари обухвата остварену закупнину и вредност свих реализованих обавеза и услуга на које се обавезао закупац (члан 82. став 2. Закона).

На наведене приходе плаћа се порез по стопи од 20% на основицу коју чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 20% или стварне трошкове ако то обвезник захтева и документује.

У конкретном случају, закуподавац који је брачни друг - супруга власника правног лица које је закупац, по основу уговора о закупу уступила је, тј. "дала у закуп" сопствено моторно возило без накнаде, односно закупнине, с тим да се закупац - правно лице ("фирма") обавезао да плаћа све неопходне трошкове редовне употребе возила (нпр. трошкове одржавања - вулканизерских трошкова, сервисирања, ситних поправки и сл.).

Имајући у виду да, у конкретном случају, физичко лице сопствено моторно возило даје на коришћење правном лицу (закупцу) без накнаде, при чему закупац сноси терет свих трошкова насталих у вези са одржавањем возила ради редовне употребе тог возила искључиво за сопствене сврхе, уколико физичко лице - закуподавац остварује приходе по основу тога што трошкове за одржавање возила који иначе представљају обавезу закуподавца (нпр. трошкови регистрације возила и др.) надомешћује од закупца, физичко лице остварује приход који подлеже плаћању пореза на доходак грађана по члану 82. Закона. Основицу пореза представља вредност свих трошкова реализованих обавеза и услуга које је извршио закупац, увећаних за припадајући порез који се плаћа на приход од давања у закуп покретних ствари.

Сагласно начелу фактицитета, Пореска управа у сваком конкретном случају утврђује све чињенице које су од значаја за опредељење пореског третмана прихода, према члану 9. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - др. закон, 62/2006 - др. закон, 63/2006 - испр. др. закона и 61/2007).

 

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 4, април 2008.
година XЛВИИИ
ИССН 0354-3242

 
Јоомла templateс бy а4јоомла