Банер
Банер
Новине у закону о превозу у друмском саобраћају
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 23 мај 2011 21:30

Закон о изменама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 31/2011) ступио је на снагу 17. маја 2011. године.

Од донетих измена издвајамо следеће:

 • Укнута је обавеза вођења путног налога за путничке аутомобиле привредних субјеката којима се обавља превоз (што значи и превоз за сопствене потребе). Што се тиче путничких аутомобила у својини физичког лица и путничких аутомобила којима се обавља ауто-такси превоз путника, такође не постоји обавеза вођења путног налога што је било и пре ових измена.
 • Укинута је обавеза овере путног налога од стране лица одговорног за контролу техничке исправности возила. То значи да у осталим возилима (осим горе наведених за које важи ослобођење) којима се обавља превоз у друмском саобраћају мора да се налази путни налог попуњен на прописан начин, потписан од стране возача и потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
 • Измењена је обавеза обележавања појединих врста возила којима се обавља превоз у друмском саобраћају, тако да се:
  • Обавезно означавају
   • Аутобус којим се обавља превоз путника у друмском саобраћају, осим аутобуса којим се обавља градско-приградски превоз путника, који мора имати на бочним странама исписано пословно име, односно фирму, а новина је да може имати и његов знак који ужива заштиту у складу са законом којим се уређују жигови (и даље је забрањено стављати друге натписе);
   • Теретно моторно возило којим се обавља превоз ствари у друмском саобраћају, које мора имати на бочним вратима, односно на бочним странама кабине возила, исписано пословно име, односно фирму, а новина је да може имати и његов знак који ужива заштиту у складу са законом којим се уређују жигови (и даље је забрањено стављати друге натписе).
  • Не морају да се означавају
   • Путнички аутомобил у својини физичког лица којим то лице врши превоз за личне потребе;
   • Путнички аутомобил привредног субјекта којим се обавља превоз;
   • Возила којима се обавља оспособљавање кандидата за возаче
   • Путнички аутомобил којим се обавља ауто-такси превоз путника.
 • Пословно име, односно фирма, на возилу исписују се на бочним вратима односно бочним странама кабине теретног возила словима висине најмање 5 цм (уместо 10 цм);
 • Што се тиче ознаке на крову возила, њу осим осим путничког аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз путника, према новим изменама могу постављати и возила којима се обавља оспособљавање кандидата за возаче.
 • Прималац лизинга и закупац возила сматра се власником возила у смислу права и обавеза у вези са означавањем возила.
 • У возилиу којим се обавља линисјки превоз, ванлинијски превоз путника и ствари и превоз за сопствене потребе мора да се налази уговор о раду или потврда да је возач запослен код власника возила. 
Јоомла templateс бy а4јоомла