Банер
Банер
Новине у закону о превозу у друмском саобраћају - Страна 2
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 23 мај 2011 21:30

Такође новине су и следеће:

 • Јавни превоз ствари може обављати превозник власник најмање једног регистрованог теретног моторног возила, при чему се власником сматра и прималац лизинга;
 • Превоз у друмском саобраћају може се обављати само возилима регистрованим у Републици Србији
 • Решење којим се утврђује испуњеност услова за отпочињање и обављање јавног превоза ствари садржи регистарске ознаке свих возила којима превозник обавља јавни превоз и мора се налазити у возилу за време обављања превоза;
 • Прописан је поступак утврђивања испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза:
  • захтев за утврђивање испуњености услова превозник подноси писмено,
  • уз захтев се подносе и:
   • оверена фотокопија важећег решења Агенције за привредне регистре;
   • доказ у погледу опремљености - оверене фотокопије саобраћајних дозвола за сва регистрована возила која користи по основу власништва, лизинга или закупа; оверене уговоре о лизингу или о закупу за возила која користи; фотографије возила са исписаним пословним именом привредног субјекта на бочним странама - вратима возила.
  • о поднетом захтеву Министарство је дужно да одлучи у року од 30 дана од дана подношења захтева,
 • Решење којим се потврђује да су испуњени услови за отпочињање и/или обављање јавног превоза издаје се са роком важења од годину дана, односно до истека регистрационог рока и мора се налазити у возилу за време обављања превоза;
 • Превозник је дужан да Министарству пријави сваку промену података на основу којих се утврђује испуњеност услова и то у року од 15 дана од дана промене и Министарство издаје ново решење о испуњености услова;
 • Превозници који обављају ванлинијски превоз путника путничким возилима са девет места за седење укључујући и место за седење возача дужни су да се ускладе са одредбама овог закона у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона, дакле до 16. августа 2011. године.
 • Превозници који обављају ванлинијски превоз путника и јавни превоз ствари, као и привредна друштва, друга правна лица, предузетници или физичка лица која обављају превоз за сопствене потребе дужни су да се ускладе са одредбама овог закона у року од два месеца од дана ступања на снагу овог закона, дакле до 16. јула 2011. године.

У изради овог коментара коришћен је коментар објављен на страни Пословног удружења "Међународни Транспорт", а на њиховим интернет странама можете пронаћи пречишћени текст Закона о превозу у друмском саобраћају и друге прописе из те области.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла