Baner
Baner
Mala privredna društva poslovala sa gubitkom u 2010. godini
Vesti
sreda, 08 jun 2011 14:09

Izvor: Agencija za privredne registre

Registrator Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu Ružica Stamenković je, danas, povodom objavljivanja Saopštenja o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2010. godini u Agenciji za privredne registre (APR) održala konferenciju za novinare.

Rezultati poslovanja i finansijski potencijali srpske privrede dati su na osnovu podataka iz redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2010. godinu za 90.985 privrednih društava, koji su primljeni i obrađeni ove godine u Agenciji.

Posle značajnog pogoršanja većine finansijskih performansi u prethodnoj godini, prema podacima iz finansijskih izveštaja za 2010. godinu, u poslovanju privrednih društava mogu se primetiti izvesni pozitivni pomaci. Blago oživljavanje privredne aktivnosti odrazilo se na rast ukupnih prihoda od 12,5% u poređenju sa prethodnom godinom, a iskazani su u iznosu od 7.117 mlrd dinara. I pored inflatornih kretanja i depresijacije kursa, taj rast je bio glavni generator značajnog povećanja poslovnog dobitka od čak 50,5% u odnosu na prethodnu godinu, što je i doprinelo da privredna društva u Republici Srbiji u 2010. godini posluju sa gubitkom koji je manji u odnosu na prethodnu godinu (za 12,2%).

Međutim, iako je zaustavljen intenzivan rast gubitaka karakterističan za prethodne dve godine, gubitak iskazan u 2010. godini još uvek je dvostruko veći u odnosu na pretkriznu godinu i iznosio je 90 mlrd dinara.

Ono što posebno treba istaći prilikom sagledavanja poslovanja privrednih društava je to da je u 2010. godini, pored i dalje dominantnog učešća nerazmenljivih sektora, smanjena disproporcija između razmenljivih i nerazmenljivih sektora u ukupnim performansama privrede. Zaustavljanje višegodišnje tendencije rasta učešća nerazmenljivih sektora u ukupnim rezultatima srpske privrede je potencijalni impuls u pravcu daljeg održivog razvoja privrede u kome će izvoz predstavati glavnu kariku.

Pri tome, i razmenljivi i nerazmenljivi sektori su poslovali sa gubitkom, s tim što je gubitak razmenljivih sektora značajno smanjen u odnosu na prethodnu godinu (za 63,3%), a nerazmenljivi sektori su iz zone pozitivnog poslovanja prešli u zonu poslovanja sa gubitkom.

U sferi razmenljivih sektora pozitivne tendencije prisutne su kod privrednih društava iz sektora V – Rudarstvo koja su poslovala sa dobitkom od 13 mlrd dinara, za razliku od prethodne godine kada su poslovala negativno. Istovremeno, iako su privredna društva iz sektora C - Prerađivačka industrija poslovala sa najvećim gubitkom (32 mlrd dinara), koji čini trećinu ukupnog gubitka privrede, on je smanjen za 23,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Kod nerazmenljivih sektora privredna društva iz sektora J – Informisanje i komunikacije zadržala su pozitivno poslovanje i iskazala su dobitak u iznosu od 4 mlrd dinara, što je za 6,3% više u poređenju sa prethodnom godinom. Međutim, privredna društava iz sektora G – Trgovina na veliko i malo ... i  F – Građevinarstvo, koja su u prethodnoj godini poslovala sa dobitkom, u 2010. godini su iskazala gubitak (5 mlrd dinara odnosno 12 mlrd dinara), dok je gubitak privrednih društava iz sektora H – Saobraćaj i skladištenje višestruko uvećan i iznosi 12 mlrd dinara.

Posmatrano po veličini, najveći uticaj na iskazane gubitke, kao i prethodnih godina, imala su velika privredna društva. Međutim, njihov gubitak je skoro prepolovljen u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 42 mlrd dinara. Pored ovih, treba pomenuti i srednja privredna društva čiji je gubitak smanjen za čak 68,2%. Nasuprot tome, mala privredna društva, koja su 2009. godini jedina poslovala pozitivno, u 2010. godini, usled drastičnog rasta, pre svega, finansijskih rashoda (64,5%) prouzorkovanog njihovim rastućim zaduživanjem, iskazala su gubitak u iznosu od 38 mlrd dinara.

Posebno izraženi problemi sa kojima se suočava srpska privreda, i u 2010. godini, bili su hronična nelikvidnost i poslovanje u zoni visoke zaduženosti, a praćeni su daljim nagomilavanjem gubitaka iz prethodnog perioda.

Prilično nepovoljni uslovi poslovanja uticali su da privredna društva svoje resurse usmere, prvenstveno, na tekuće poslovanje, pa su ukupna investiciona ulaganja u 2010. godini samo neznatno povećana (1,6%) u odnosu na prethodnu godinu. Privredna društva su u 2010. godini angažovala 10.303 mlrd dinara ukupnih sredstva i 4.104 mlrd dinara kapitala.

Na slabljenje finansijskog položaja i rastuću zaduženost privrednih društava nesumljivo upućuje smanjeno učešće sopstvenih izvora finansiranja, i to sa 36,4% u 2009. godini na 32,9% u 2010. godini. Pored toga, kao direktna posledica nedostatka dugoročnog kapitala za održavanje likvidnosti na postojećem obimu poslovanja, u strukturi pozajmljenih izvora finansiranja brži rast beleže kratkoročne obaveze od dugoročnih (12,4% odnosno 10,0%), pa je posledično i negativan neto obrtni kapital iskazan u iznosu od 187 mlrd dinara i povećan je za 12,6% u odnosu na prethodnu godinu. Imajući u vidu da je za iznos negativnog neto obrtnog kapitala stalna imovina finansirana iz kratkoročnih izvora, to upozorava na ozbiljnu ugroženost izmirivanja tekućih obaveza odnosno nedovoljnu likvidnost privrednih društava, što dalje potvrđuje i racio tekuće likvidnosti na nivou privrede od 0,65.

Pored toga, poslovanje privrednih društava u Republici Srbiji kontinuirano opterećuje i visok iznos kumuliranih gubitaka iz prethodnog perioda, koji su povećani skoro za petinu u poređenju sa prethodnom godinom i iznose 1.948 mlrd dinara. Gubici do visine kapitala iznose 1.293 mlrd dinara, a gubici iznad visine kapitala iznose 654 mlrd dinara.

Saopštenje o poslovanju privrede u Republici Srbiji u 2010. godini objavljeno je u odeljku Finansijski izveštaji i bonitet – Makroekonomska saopštenja.

 
Joomla templates by a4joomla