Банер
Банер
Како да направим понуду? - Страна 4
Како да ...?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 20 јун 2011 08:00

7. Рок важења понуде

Као рок важења понуде треба навести разумно време за које друга страна може да размотри понуду и одговори.

Поред тога рок важења понуде треба довести у везу са роком важења понуде за наше улазне елементе (материјал, роба, услуге) које набављамо од добављача. Била би лоша ситуација да наш купац прихвати понуду, али да наш добављач више није у могућности да нам испоручи свој производ/услугу према ранијим условима, јер је истекао рок важења његове понуде.

Ако постоји неки промотивни период и то треба навести.

Део наше понуде из примера који се тиче рока важења понуде гласи:

Понуда важи у промотивном периоду до 31. августа 2011. године.

 

8. Начин прихватања понуде

Добра је пракса дефинисати начин прихватања понуде, и препорука је да прихватање понуде буде писмено, потписано од стране законског заступника купца.

У случају спора, ако не постоји потписан уговор, на ред би могло да дође доказивање да ли је понуда прихваћена или не. Више чланова Закона о облигационим односима говори о прихватању понуде, те потписани уговор или прихватање понуде смањују могућност различитог тумачења.

У нашем примеру понуда се прихвата на следећи начин:

Понуда се прихвата потписивањем уговора и достављањем декларације о оглашавању.

Уколико постоје прописане законске обавезе које морамо да испунимо пре извршења услуге, у понуди треба навести и та ограничења. Везано за наш пример, постоји законска обавеза да фирма која емитује (поставља на интернет, врши издавање) рекламну поруку мора да има достављену попуњену, потписану и печатирану декларацију о оглашавању од стране оглашивача, пре него што изврши емтовање поруке.

 

9. Шта понуда не обухвата

Ако нам је из околности давања понуде или из претходног искуства познато да може да дође до забуне, или погрешног разумевања, у понуди треба навести и те случајеве.

Као што је горе наведено увек је добро имати тзв. опште услове продаје. У том документу треба јасно навести све оно што би могло створити забуну, као и навести случајеве у којима се фирма ограничава од одговорности према трећим лицима.

У нашем примеру понуда не обухвата следеће:

Израда банера није урачуната у цену и тренутно не нудимо израду банера.

На овај начин направили смо понуду за услугу рекламирања на интернет странама коју можете видети испод. Друга понуда за исте или различите услуге може се разликовати  од нашег примера, и може имати више елемената.

Елементи за састављање понуде за продају робе/производа

Продаја робе (трговина) има своје специфичности у односу на продају услуга и више је регулисана прописима. Такође, роба се увози и извози више него услуге што подлеже посебним (царинским) прописима.

Спецификација производа/робе

Роба као физички производ је битан састојак (елемент) уговора о продаји. Производ (роба) има низ физичких карактеристика које је могуће детаљно описати. Зато је битно да производ/роба која се нуди буде у складу са траженом и/или унапред познатом спецификацијом. Познавање карактеристика одређених производа захтева посебна (техничка, инжењерска и сл) знања, што треба имати у виду приликом прављења понуде.

Паритет испоруке

Паритет испоруке на међународном нивоу дефинисан је тзв. Incoterms правилима.  Incoterms правила постоје од 1936. године и ревидирају се на десет година у складу са новим тенденцијама у међународној трговини и представљају део признатог канона којим се дефинишу обавезе купаца и продаваца. Саставни су део језика међународне трговине која доводе у склад комерцијални и судски систем. Тренутно актуелна веризја је Incoterms 2010. Садржај је преведен на српски језик и може се набавити у Привредној комори Србије на следећем линку.

Ради краћег описа Incoterms 2010 правила овде ћемо навести општи допис Управе царина Републике Србије бр. 148-08-483-11-7/2010 од 31.12.2010. године који објашњава измене у односу на Incoterms 2000.

"Од 1.1.2011. године ступају на снагу Incoterms® 2010 Правила Међународне трговинске коморе за коришћење термина у унутрашњој и међународној трговини. Наведена правила, која су први пут донета 1936. године, од 1980. године се ревидирају сваких десет година у циљу усклађивања са променама у међународној трговини. Најзначајније карактеристике Incoterms 2010, као и разлике у односу на Incoterms 2000 су следеће:

Број Incoterms правила тј. паритета испоруке је смањен са 13 на 11, тако што су паритети испоруке ДАФ, ДЕС, ДЕQ и ДДУ замењени паритетима испоруке ДАТ и ДАП.

Подела паритета испоруке према почетном слову се не наводи као у Incoterms 2000, али су основне карактеристике паритета остале непромењене. Подела паритета је извршена према видовима транспорта, на оне који се могу користити независно од одабраног вида транспорта (укључујући и више видова транспорта), и оне који се користе за поморски и за транспорт унутрашњим пловним путевима (ФАС, ФОБ, ЦФР и ЦИФ) имајући у виду да су и тачка испоруке и место одредишта лука.

 

ПАРИТЕТ ИСПОРУКЕ

Incoterms 2000

Incoterms 2010

Вид транспорта

ЕXW

Франко фабрика (назив места)

+

+

сви

ФЦА

Франко превозник (назив места)

+

+

сви

ФАС

Франко уз бок брода (назив луке отпреме)

+

+

пом.

ФОБ

Франко на палуби брода (назив луке отпреме)

+

+

пом.

ЦФР

Трошкови и возарина (назив луке одредишта)

+

+

пом.

ЦИФ

Трошкови, осигурање и возарина (назив луке одредишта)

+

+

пом.

ЦПТ

Возарина плаћена до (назив места одредишта)

+

+

сви

ЦИП

Возарина и осигурање плаћено до (назив места одредишта)

+

+

сви

ДАФ

Достављено на граници (назив места)

+

 

 

ДЕС

Достављено на броду (назив луке одредишта)

+

 

 

ДЕQ

Достављено на обали (назив луке одредишта)

+

 

 

ДДУ

Достављено - царина није плаћена (назив места одредишта)

+

 

 

ДДП

Достављено - царина плаћена (назив места одредишта)

+

+

сви

ДАТ

Достављено на терминалу
(назив терминала у луци или месту одредишта)

 

+

сви

ДАП

Достављено у месту (назив места одредишта)

 

+

сви

Обавезе продавца према купцу (означене словом А) и обавезе купца према продавцу (означене словом Б) су као и у Incoterms 2000 у сваком паритету испоруке дефинисане у десет чланова, и то:

1. Опште обавезе продавца и купца
2. Дозволе, одобрења, сагласности и друге формалности
3. Уговори о превозу и осигурању
4. Испорука и преузимање испоруке
5. Прелазак ризика са продавца на купца
6. Расподела трошкова
7. Обавештење другој уговорној страни
8. Документи и доказ о испоруци
9. Контрола, паковање, обележавање и
10. Помоћ другој уговорној страни.

Док је у Incoterms 2000 било јасно назначено која документа могу бити замењена ЕДИ порукама, у Incoterms 2010 је, уважавајући масовно коришћење информационих технологија у свакодневном раду, у потпуности изједначена електронска и писана комуникација, што је назначено у члановима А1/Б1 сваког паритета испоруке.

Прецизиране су одредбе која се односе на осигурање робе и наглашена обавеза информисања друге уговорне стране.

Дефинисане су обавезе купца и продавца које се односе на добијање и пружање информација потребних да се обаве формалности из безбедносних разлога.

У паритетима испоруке ЦПТ, ЦИП, ЦФР, ЦИФ, ДАП, ДАТ и ДДП појашњене су обавезе у вези са плаћањем манипулативних трошкова и трошкова премештања робе, како би се спречило да оператери транспортних терминала зарачунају те трошкове и продавцу и купцу.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла