Банер
Банер
Како да направим понуду? - Страна 5
Како да ...?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 20 јун 2011 08:00

Паритет испоруке ДАТ - Достављено на терминалу (назив терминала у луци или месту одредишта) значи да продавац испоручује робу када се истоварена из превозног средства стави на располагање купцу на терминалу. Под појмом "терминал" подразумева се сваки простор или просторија уређена за истовар робе (кеј, складиште, контејнерски терминал, друмски, железнички или авио робни терминал). Продавац сноси све ризике укључене у допрему робе до терминала и истовар робе на терминалу. Следи опис најзначајнијих обавеза дефинисаних члановима од 1. до 10. Подразумева се да се обавезе реализују на сопствени ризик и о сопственом трошку (осим ако је у тексту другачије наглашено), као и под условом да су друге обавезе уредно испуњене.

Обавеза /Члан

Продавца према купцу (А)

Купца према продавцу (Б)

1

Да обезбеди робу и трговачку фактуру у складу са продајним уговором. Сваки документ наведен у А1-А10 може да буде еквивалентан електронски запис или процедура

Да плати цену робе како је предвиђено у продајном уговору. Сваки документ наведен у Б1-Б10 може да буде еквивалентан електронски запис или процедура.

2

Да обезбеди извозну дозволу и обави све царинске формалности за извоз робе и за њен транспорт кроз било коју земљу пре испоруке.

Да прибави увозну дозволу и обави све царинске формалности за увоз робе.

3

а) Уговор о превозу
Мора да уговори превоз робе до терминала.
б) Уговор о осигурању
Нема обавезу према купцу да закључи уговор о осигурању, али мора да обезбеди купцу на његов захтев, на његов ризик и о његовом трошку, информације које су купцу потребне за уговарање осигурања.

а) Уговор о превозу
Нема обавезу према продавцу да закључи уговор о превозу.
б) Уговор о осигурању
Нема обавезу према продавцу да закључи уговор о осигурању. Купац мора да обезбеди за продавца, на захтев, потребне информације за уговарање осигурања.

4

Мора да истовари робу са приспелог превозног средства и испоручи је њеним стављањем на располагање купцу у терминалу уговореног датума.

Мора да преузме испоруку робе када је она извршена на начин предвиђен у А4

5

Сноси све ризике од губитка или оштећења на роби све док она не буде испоручена у складу са А4.

Купац који је испунио све своје обавезе сноси све ризике од губитка или оштећења на роби од тренутка када се испоручи како је предвиђено у А4.

6

Мора да плати све трошкове који се односе на робу све док она не буде испоручена у складу са А4, као и трошкове царинских формалности потребних за извоз, и трошкове транзита кроз било коју земљу пре испоруке у складу са А4.

Купац који је испунио све своје обавезе мора да плати све трошкове који се односе на робу од тренутка њене испоруке како је предвиђено у А4, трошкове царинских формалности, као и све дажбине и друге издатке који се плаћају на увоз робе.

7

Да достави купцу свако обавештење које је потребно за несметано преузимање робе.

Кад год има право да одређује време унутар уговореног рока и/или тачку за преузимање испоруке, да достави продавцу довољно детаљно обавештење о томе.

8

Да достави купцу документ који омогућава купцу да преузме испоруку робе како је предвиђено у А4/Б4.

Да прихвати документ о испоруци који се доставља како је предвиђено у А8.

9

Да плати трошкове контроле који су потребни за испоруку робе, као и трошкове контроле пре отпреме коју пропишу органи земље извоза. Мора да пакује робу на начин који је одговарајући за њен транспорт, и обележи амбалажу на одговарајући начин.

Мора да плати трошкове обавезне контроле робе пре отпреме, осим када овакву контролу пропишу органи земље извоза.

10

Мора, на захтев купца, на његов ризик и о његовом трошку, да пружи помоћ око прибављања свих докумената и информација, укључујући и информације које се односе на безбедност, које су купцу потребне за увоз робе и/или за њен транспорт до крајњег одредишта.

Мора благовремено да обавести продавца о захтевима у погледу свих безбедносних информација.
Мора, на захтев продавца, његов ризик и о његовом трошку, да пружи помоћ око свих докумената и информација, укључујући информације које се односе на безбедност, које су продавцу потребне за извоз робе и за њен транспорт кроз било коју земљу.

Паритет испоруке ДАП - Достављено у месту (назив места одредишта) значи да продавац испоручује робу када је роба стављена на располагање купцу на приспелом превозном средству спремна за истовар (неистоварена). Продавац сноси све ризике укључене у допрему робе до места одредишта. Следи опис најзначајнијих обавеза дефинисаних члановима 1. до 10. Подразумева се да се обавезе реализују на сопствени ризик и о сопственом трошку (осим ако је у тексту другачије наглашено), као и под условом да су друге обавезе уредно испуњене.

Обавеза /Члан

Продавца према купцу (А)

Купца према продавцу (Б)

1

Мора да обезбеди робу и трговачку фактуру у складу са продајним уговором. Сваки документ наведен у А1-А10 може да буде еквивалентан електронски запис или процедура

Мора да плати цену робе како је предвиђено у продајном уговору. Сваки документ наведен у Б1-Б10 може да буде еквивалентан електронски запис или процедура.

2

Мора да обезбеди извозну дозволу и да обави све царинске формалности потребне за извоз робе и за њен транспорт кроз било коју земљу пре испоруке.

Мора да прибави увозну дозволу и да обави све царинске формалности за увоз робе.

3

а) Уговор о превозу
Продавац мора да уговори превоз робе до места одредишта.
б) Уговор о осигурању
Продавац нема обавезу према купцу да закључи уговор о осигурању. Продавац мора да обезбеди купцу на његов захтев, на његов ризик и о његовом трошку, информације које су купцу потребне за уговарање осигурања.

а) Уговор о превозу
Купац нема обавезу према продавцу да закључи уговор о превозу.
б) Уговор о осигурању
Купац нема обавезу према продавцу да закључи уговор о осигурању. Купац мора да обезбеди за продавца, на захтев, потребне информације за уговарање осигурања.

4

Мора да испоручи робу њеним стављањем на располагање купцу на приспелом превозном средству, спремну за истовар у месту одредишта, уговореног датума.

Мора да преузме испоруку робе када је она извршена на начин предвиђен у А4

5

Сноси све ризике од губитка или оштећења на роби све док она не буде испоручена у складу са А4.

Купац који је испунио све своје обавезе сноси све ризике од губитка или оштећења на роби од тренутка када се испоручи како је предвиђено у А4.

6

Мора да плати све трошкове који се односе на робу све док она не буде испоручена у складу са А4, као и трошкове царинских формалности потребних за извоз, и трошкове транзита кроз било коју земљу пре испоруке у складу са А4.

Купац који је испунио све своје обавезе мора да плати све трошкове који се односе на робу од тренутка њене испоруке како је предвиђено у А4, све трошкове истовара робе, као и све дажбине и друге издатке који се плаћају на увоз робе.

7

Мора да достави купцу свако обавештење које је потребно за несметано преузимање робе.

Мора, кад год има право да одређује време унутар уговореног рока и/или тачку за преузимање испоруке, да достави продавцу довољно детаљно обавештење о томе.

8

Мора да достави купцу документ који омогућава купцу да преузме испоруку робе како је предвиђено у А4/Б4.

Мора да прихвати документ о испоруци који се доставља како је предвиђено у А8.

9

Мора да плати трошкове контроле робе који су потребни за испоруку робе, као и трошкове контроле робе пре отпреме коју пропишу органи земље извоза.
Продавац мора да пакује робу на начин који је одговарајући за њен транспорт, а амбалажа мора да буде обележена на одговарајући начин.

Мора да плати трошкове обавезне контроле робе пре отпреме, осим када овакву контролу пропишу органи земље извоза.

10

Мора, на захтев купца, на његов ризик и о његовом трошку, да пружи помоћ око прибављања свих докумената и информација, укључујући и информације које се односе на безбедност, које су купцу потребне за увоз робе и/или за њен транспорт до крајњег одредишта.

Мора благовремено да обавести продавца о захтевима у погледу свих безбедносних информација.
Купац мора, на захтев продавца, његов ризик и о његовом трошку, да пружи помоћ око свих докумената и информација, укључујући информације које се односе на безбедност, које су продавцу потребне за извоз робе и за њен транспорт кроз било коју земљу.

У вези са наведеним променама биће извршене измене у Кодексу шифара за попуњавање исправа у царинском поступку у делу ВИ "ПАРИТЕТ ИСПОРУКЕ", тако што ће бити додати паритети испоруке ДАТ и ДАП. Паритети испоруке ДАФ, ДЕС, ДЕQ и ДДУ неће бити обрисани не само због реализације већ закључених уговора у наредном периоду, већ и због права уговорних страна да се у уговору позову на паритет испоруке дефинисан ранијим Incoterms правилима."

Из самих назива паритета јасно је да код понуде за робу треба имати у виду, између осталог, и  следеће трошкове:

 • паковање
 • утовар
 • транспорт (друмски, железнички, поморски, речни итд)
 • истовар
 • осигурање робе
 • царина и друге увозне дажбине
 • складиштење

Рок испоруке

Код робе рок испоруке значајно зависи од врсте транспорта и даљине испоруке, као и од самог паритета. Рецимо за паритет ЕXW (франко фабрика) рок испоруке је кратак јер нам је роба рапосложива у магацину, али за паритет ЦПТ Москва - возарина плаћена до Москве рок испоруке је дужи јер је потребно испоруку извршити из Србије у Москву.

Осигурање робе

Сам паритет испоруке у себи носи одредницу ко сноси ризик за робу у појединим фазама испоруке робе и чија је дужност, односно потреба, да осигура робу. Ово је једна од битних ставки које треба познавати, посебно за увоз и извоз робе.

Цена робе

Цена по којој се нуди роба је изузетно битан део понуде. Познавање тржишта је изузетно битно за одређивање цене робе. Под познавањем тржишта посебно мислимо на:

 • цене конкурентских производа,
 • велепродајне и малопродајне трговачке марже,
 • расположивост канала продаје (велепродаја и малопродаја),
 • величину тржишта и расподелу тржишног учешћа,
 • висина пореза и акциза које оптерећују производ,
 • транспортни трошкови до тржишта.

У вези са ценом веома је битна и политика рабата (попуста) који се одобравају трговцима. У пракси је чест случај да продавац одређује продајне цене крајњим потрошачима (пре свега на основу конкуренције), а да са трговцем посебно уговара износе рабата. Трговине које имају значајне канале продаје (већи број продајних објеката на већој територији) често одређују рабат (попуст) за који пристају да раде, па је на продавцу да покуша да добије боље услове код трговине.

Надлежност суда/арбитраже у случају спора

Роба често прелази велике даљине, различите врсте транспорта и налази се под одговорношћу више лица у току пута између купца и продавца. Спор поводом робе може се јавити на више места у току транспорта. Да би избегли део спора који би се тицао изјашњавања надележности појединих судова у вези са спором, добра је пракса уговорити надлежност суда или арбитраже.

Incoterms правила у себи садрже одређене правила по питању надлежности у случају спора, за различите врсте паритета.

Посебни прописи који регулишу промет појединих роба

Поједине робе регулисане су посебним прописима у многим земљама. То су на пример лекови, прехрамбени и пољопривредни производи, цигарете, алкохолна пића, нафта и нафтни деривати и други.
Познавање ових прописа на појединим тржиштима може допринети томе да дамо квалитетнију понуду.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла