Baner
Baner
Kako da napravim ponudu? - Strana 4
Kako da ...?
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 20 jun 2011 08:00

7. Rok važenja ponude

Kao rok važenja ponude treba navesti razumno vreme za koje druga strana može da razmotri ponudu i odgovori.

Pored toga rok važenja ponude treba dovesti u vezu sa rokom važenja ponude za naše ulazne elemente (materijal, roba, usluge) koje nabavljamo od dobavljača. Bila bi loša situacija da naš kupac prihvati ponudu, ali da naš dobavljač više nije u mogućnosti da nam isporuči svoj proizvod/uslugu prema ranijim uslovima, jer je istekao rok važenja njegove ponude.

Ako postoji neki promotivni period i to treba navesti.

Deo naše ponude iz primera koji se tiče roka važenja ponude glasi:

Ponuda važi u promotivnom periodu do 31. avgusta 2011. godine.

 

8. Način prihvatanja ponude

Dobra je praksa definisati način prihvatanja ponude, i preporuka je da prihvatanje ponude bude pismeno, potpisano od strane zakonskog zastupnika kupca.

U slučaju spora, ako ne postoji potpisan ugovor, na red bi moglo da dođe dokazivanje da li je ponuda prihvaćena ili ne. Više članova Zakona o obligacionim odnosima govori o prihvatanju ponude, te potpisani ugovor ili prihvatanje ponude smanjuju mogućnost različitog tumačenja.

U našem primeru ponuda se prihvata na sledeći način:

Ponuda se prihvata potpisivanjem ugovora i dostavljanjem deklaracije o oglašavanju.

Ukoliko postoje propisane zakonske obaveze koje moramo da ispunimo pre izvršenja usluge, u ponudi treba navesti i ta ograničenja. Vezano za naš primer, postoji zakonska obaveza da firma koja emituje (postavlja na internet, vrši izdavanje) reklamnu poruku mora da ima dostavljenu popunjenu, potpisanu i pečatiranu deklaraciju o oglašavanju od strane oglašivača, pre nego što izvrši emtovanje poruke.

 

9. Šta ponuda ne obuhvata

Ako nam je iz okolnosti davanja ponude ili iz prethodnog iskustva poznato da može da dođe do zabune, ili pogrešnog razumevanja, u ponudi treba navesti i te slučajeve.

Kao što je gore navedeno uvek je dobro imati tzv. opšte uslove prodaje. U tom dokumentu treba jasno navesti sve ono što bi moglo stvoriti zabunu, kao i navesti slučajeve u kojima se firma ograničava od odgovornosti prema trećim licima.

U našem primeru ponuda ne obuhvata sledeće:

Izrada banera nije uračunata u cenu i trenutno ne nudimo izradu banera.

Na ovaj način napravili smo ponudu za uslugu reklamiranja na internet stranama koju možete videti ispod. Druga ponuda za iste ili različite usluge može se razlikovati  od našeg primera, i može imati više elemenata.

Elementi za sastavljanje ponude za prodaju robe/proizvoda

Prodaja robe (trgovina) ima svoje specifičnosti u odnosu na prodaju usluga i više je regulisana propisima. Takođe, roba se uvozi i izvozi više nego usluge što podleže posebnim (carinskim) propisima.

Specifikacija proizvoda/robe

Roba kao fizički proizvod je bitan sastojak (element) ugovora o prodaji. Proizvod (roba) ima niz fizičkih karakteristika koje je moguće detaljno opisati. Zato je bitno da proizvod/roba koja se nudi bude u skladu sa traženom i/ili unapred poznatom specifikacijom. Poznavanje karakteristika određenih proizvoda zahteva posebna (tehnička, inženjerska i sl) znanja, što treba imati u vidu prilikom pravljenja ponude.

Paritet isporuke

Paritet isporuke na međunarodnom nivou definisan je tzv. Incoterms pravilima.  Incoterms pravila postoje od 1936. godine i revidiraju se na deset godina u skladu sa novim tendencijama u međunarodnoj trgovini i predstavljaju deo priznatog kanona kojim se definišu obaveze kupaca i prodavaca. Sastavni su deo jezika međunarodne trgovine koja dovode u sklad komercijalni i sudski sistem. Trenutno aktuelna verizja je Incoterms 2010. Sadržaj je preveden na srpski jezik i može se nabaviti u Privrednoj komori Srbije na sledećem linku.

Radi kraćeg opisa Incoterms 2010 pravila ovde ćemo navesti opšti dopis Uprave carina Republike Srbije br. 148-08-483-11-7/2010 od 31.12.2010. godine koji objašnjava izmene u odnosu na Incoterms 2000.

"Od 1.1.2011. godine stupaju na snagu Incoterms® 2010 Pravila Međunarodne trgovinske komore za korišćenje termina u unutrašnjoj i međunarodnoj trgovini. Navedena pravila, koja su prvi put doneta 1936. godine, od 1980. godine se revidiraju svakih deset godina u cilju usklađivanja sa promenama u međunarodnoj trgovini. Najznačajnije karakteristike Incoterms 2010, kao i razlike u odnosu na Incoterms 2000 su sledeće:

Broj Incoterms pravila tj. pariteta isporuke je smanjen sa 13 na 11, tako što su pariteti isporuke DAF, DES, DEQ i DDU zamenjeni paritetima isporuke DAT i DAP.

Podela pariteta isporuke prema početnom slovu se ne navodi kao u Incoterms 2000, ali su osnovne karakteristike pariteta ostale nepromenjene. Podela pariteta je izvršena prema vidovima transporta, na one koji se mogu koristiti nezavisno od odabranog vida transporta (uključujući i više vidova transporta), i one koji se koriste za pomorski i za transport unutrašnjim plovnim putevima (FAS, FOB, CFR i CIF) imajući u vidu da su i tačka isporuke i mesto odredišta luka.

 

PARITET ISPORUKE

Incoterms 2000

Incoterms 2010

Vid transporta

EXW

Franko fabrika (naziv mesta)

+

+

svi

FCA

Franko prevoznik (naziv mesta)

+

+

svi

FAS

Franko uz bok broda (naziv luke otpreme)

+

+

pom.

FOB

Franko na palubi broda (naziv luke otpreme)

+

+

pom.

CFR

Troškovi i vozarina (naziv luke odredišta)

+

+

pom.

CIF

Troškovi, osiguranje i vozarina (naziv luke odredišta)

+

+

pom.

CPT

Vozarina plaćena do (naziv mesta odredišta)

+

+

svi

CIP

Vozarina i osiguranje plaćeno do (naziv mesta odredišta)

+

+

svi

DAF

Dostavljeno na granici (naziv mesta)

+

 

 

DES

Dostavljeno na brodu (naziv luke odredišta)

+

 

 

DEQ

Dostavljeno na obali (naziv luke odredišta)

+

 

 

DDU

Dostavljeno - carina nije plaćena (naziv mesta odredišta)

+

 

 

DDP

Dostavljeno - carina plaćena (naziv mesta odredišta)

+

+

svi

DAT

Dostavljeno na terminalu
(naziv terminala u luci ili mestu odredišta)

 

+

svi

DAP

Dostavljeno u mestu (naziv mesta odredišta)

 

+

svi

Obaveze prodavca prema kupcu (označene slovom A) i obaveze kupca prema prodavcu (označene slovom B) su kao i u Incoterms 2000 u svakom paritetu isporuke definisane u deset članova, i to:

1. Opšte obaveze prodavca i kupca
2. Dozvole, odobrenja, saglasnosti i druge formalnosti
3. Ugovori o prevozu i osiguranju
4. Isporuka i preuzimanje isporuke
5. Prelazak rizika sa prodavca na kupca
6. Raspodela troškova
7. Obaveštenje drugoj ugovornoj strani
8. Dokumenti i dokaz o isporuci
9. Kontrola, pakovanje, obeležavanje i
10. Pomoć drugoj ugovornoj strani.

Dok je u Incoterms 2000 bilo jasno naznačeno koja dokumenta mogu biti zamenjena EDI porukama, u Incoterms 2010 je, uvažavajući masovno korišćenje informacionih tehnologija u svakodnevnom radu, u potpunosti izjednačena elektronska i pisana komunikacija, što je naznačeno u članovima A1/B1 svakog pariteta isporuke.

Precizirane su odredbe koja se odnose na osiguranje robe i naglašena obaveza informisanja druge ugovorne strane.

Definisane su obaveze kupca i prodavca koje se odnose na dobijanje i pružanje informacija potrebnih da se obave formalnosti iz bezbednosnih razloga.

U paritetima isporuke CPT, CIP, CFR, CIF, DAP, DAT i DDP pojašnjene su obaveze u vezi sa plaćanjem manipulativnih troškova i troškova premeštanja robe, kako bi se sprečilo da operateri transportnih terminala zaračunaju te troškove i prodavcu i kupcu.
 
Joomla templates by a4joomla