Baner
Baner
Kako da napravim ponudu? - Strana 5
Kako da ...?
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 20 jun 2011 08:00

Paritet isporuke DAT - Dostavljeno na terminalu (naziv terminala u luci ili mestu odredišta) znači da prodavac isporučuje robu kada se istovarena iz prevoznog sredstva stavi na raspolaganje kupcu na terminalu. Pod pojmom "terminal" podrazumeva se svaki prostor ili prostorija uređena za istovar robe (kej, skladište, kontejnerski terminal, drumski, železnički ili avio robni terminal). Prodavac snosi sve rizike uključene u dopremu robe do terminala i istovar robe na terminalu. Sledi opis najznačajnijih obaveza definisanih članovima od 1. do 10. Podrazumeva se da se obaveze realizuju na sopstveni rizik i o sopstvenom trošku (osim ako je u tekstu drugačije naglašeno), kao i pod uslovom da su druge obaveze uredno ispunjene.

Obaveza /Član

Prodavca prema kupcu (A)

Kupca prema prodavcu (B)

1

Da obezbedi robu i trgovačku fakturu u skladu sa prodajnim ugovorom. Svaki dokument naveden u A1-A10 može da bude ekvivalentan elektronski zapis ili procedura

Da plati cenu robe kako je predviđeno u prodajnom ugovoru. Svaki dokument naveden u B1-B10 može da bude ekvivalentan elektronski zapis ili procedura.

2

Da obezbedi izvoznu dozvolu i obavi sve carinske formalnosti za izvoz robe i za njen transport kroz bilo koju zemlju pre isporuke.

Da pribavi uvoznu dozvolu i obavi sve carinske formalnosti za uvoz robe.

3

a) Ugovor o prevozu
Mora da ugovori prevoz robe do terminala.
b) Ugovor o osiguranju
Nema obavezu prema kupcu da zaključi ugovor o osiguranju, ali mora da obezbedi kupcu na njegov zahtev, na njegov rizik i o njegovom trošku, informacije koje su kupcu potrebne za ugovaranje osiguranja.

a) Ugovor o prevozu
Nema obavezu prema prodavcu da zaključi ugovor o prevozu.
b) Ugovor o osiguranju
Nema obavezu prema prodavcu da zaključi ugovor o osiguranju. Kupac mora da obezbedi za prodavca, na zahtev, potrebne informacije za ugovaranje osiguranja.

4

Mora da istovari robu sa prispelog prevoznog sredstva i isporuči je njenim stavljanjem na raspolaganje kupcu u terminalu ugovorenog datuma.

Mora da preuzme isporuku robe kada je ona izvršena na način predviđen u A4

5

Snosi sve rizike od gubitka ili oštećenja na robi sve dok ona ne bude isporučena u skladu sa A4.

Kupac koji je ispunio sve svoje obaveze snosi sve rizike od gubitka ili oštećenja na robi od trenutka kada se isporuči kako je predviđeno u A4.

6

Mora da plati sve troškove koji se odnose na robu sve dok ona ne bude isporučena u skladu sa A4, kao i troškove carinskih formalnosti potrebnih za izvoz, i troškove tranzita kroz bilo koju zemlju pre isporuke u skladu sa A4.

Kupac koji je ispunio sve svoje obaveze mora da plati sve troškove koji se odnose na robu od trenutka njene isporuke kako je predviđeno u A4, troškove carinskih formalnosti, kao i sve dažbine i druge izdatke koji se plaćaju na uvoz robe.

7

Da dostavi kupcu svako obaveštenje koje je potrebno za nesmetano preuzimanje robe.

Kad god ima pravo da određuje vreme unutar ugovorenog roka i/ili tačku za preuzimanje isporuke, da dostavi prodavcu dovoljno detaljno obaveštenje o tome.

8

Da dostavi kupcu dokument koji omogućava kupcu da preuzme isporuku robe kako je predviđeno u A4/B4.

Da prihvati dokument o isporuci koji se dostavlja kako je predviđeno u A8.

9

Da plati troškove kontrole koji su potrebni za isporuku robe, kao i troškove kontrole pre otpreme koju propišu organi zemlje izvoza. Mora da pakuje robu na način koji je odgovarajući za njen transport, i obeleži ambalažu na odgovarajući način.

Mora da plati troškove obavezne kontrole robe pre otpreme, osim kada ovakvu kontrolu propišu organi zemlje izvoza.

10

Mora, na zahtev kupca, na njegov rizik i o njegovom trošku, da pruži pomoć oko pribavljanja svih dokumenata i informacija, uključujući i informacije koje se odnose na bezbednost, koje su kupcu potrebne za uvoz robe i/ili za njen transport do krajnjeg odredišta.

Mora blagovremeno da obavesti prodavca o zahtevima u pogledu svih bezbednosnih informacija.
Mora, na zahtev prodavca, njegov rizik i o njegovom trošku, da pruži pomoć oko svih dokumenata i informacija, uključujući informacije koje se odnose na bezbednost, koje su prodavcu potrebne za izvoz robe i za njen transport kroz bilo koju zemlju.

Paritet isporuke DAP - Dostavljeno u mestu (naziv mesta odredišta) znači da prodavac isporučuje robu kada je roba stavljena na raspolaganje kupcu na prispelom prevoznom sredstvu spremna za istovar (neistovarena). Prodavac snosi sve rizike uključene u dopremu robe do mesta odredišta. Sledi opis najznačajnijih obaveza definisanih članovima 1. do 10. Podrazumeva se da se obaveze realizuju na sopstveni rizik i o sopstvenom trošku (osim ako je u tekstu drugačije naglašeno), kao i pod uslovom da su druge obaveze uredno ispunjene.

Obaveza /Član

Prodavca prema kupcu (A)

Kupca prema prodavcu (B)

1

Mora da obezbedi robu i trgovačku fakturu u skladu sa prodajnim ugovorom. Svaki dokument naveden u A1-A10 može da bude ekvivalentan elektronski zapis ili procedura

Mora da plati cenu robe kako je predviđeno u prodajnom ugovoru. Svaki dokument naveden u B1-B10 može da bude ekvivalentan elektronski zapis ili procedura.

2

Mora da obezbedi izvoznu dozvolu i da obavi sve carinske formalnosti potrebne za izvoz robe i za njen transport kroz bilo koju zemlju pre isporuke.

Mora da pribavi uvoznu dozvolu i da obavi sve carinske formalnosti za uvoz robe.

3

a) Ugovor o prevozu
Prodavac mora da ugovori prevoz robe do mesta odredišta.
b) Ugovor o osiguranju
Prodavac nema obavezu prema kupcu da zaključi ugovor o osiguranju. Prodavac mora da obezbedi kupcu na njegov zahtev, na njegov rizik i o njegovom trošku, informacije koje su kupcu potrebne za ugovaranje osiguranja.

a) Ugovor o prevozu
Kupac nema obavezu prema prodavcu da zaključi ugovor o prevozu.
b) Ugovor o osiguranju
Kupac nema obavezu prema prodavcu da zaključi ugovor o osiguranju. Kupac mora da obezbedi za prodavca, na zahtev, potrebne informacije za ugovaranje osiguranja.

4

Mora da isporuči robu njenim stavljanjem na raspolaganje kupcu na prispelom prevoznom sredstvu, spremnu za istovar u mestu odredišta, ugovorenog datuma.

Mora da preuzme isporuku robe kada je ona izvršena na način predviđen u A4

5

Snosi sve rizike od gubitka ili oštećenja na robi sve dok ona ne bude isporučena u skladu sa A4.

Kupac koji je ispunio sve svoje obaveze snosi sve rizike od gubitka ili oštećenja na robi od trenutka kada se isporuči kako je predviđeno u A4.

6

Mora da plati sve troškove koji se odnose na robu sve dok ona ne bude isporučena u skladu sa A4, kao i troškove carinskih formalnosti potrebnih za izvoz, i troškove tranzita kroz bilo koju zemlju pre isporuke u skladu sa A4.

Kupac koji je ispunio sve svoje obaveze mora da plati sve troškove koji se odnose na robu od trenutka njene isporuke kako je predviđeno u A4, sve troškove istovara robe, kao i sve dažbine i druge izdatke koji se plaćaju na uvoz robe.

7

Mora da dostavi kupcu svako obaveštenje koje je potrebno za nesmetano preuzimanje robe.

Mora, kad god ima pravo da određuje vreme unutar ugovorenog roka i/ili tačku za preuzimanje isporuke, da dostavi prodavcu dovoljno detaljno obaveštenje o tome.

8

Mora da dostavi kupcu dokument koji omogućava kupcu da preuzme isporuku robe kako je predviđeno u A4/B4.

Mora da prihvati dokument o isporuci koji se dostavlja kako je predviđeno u A8.

9

Mora da plati troškove kontrole robe koji su potrebni za isporuku robe, kao i troškove kontrole robe pre otpreme koju propišu organi zemlje izvoza.
Prodavac mora da pakuje robu na način koji je odgovarajući za njen transport, a ambalaža mora da bude obeležena na odgovarajući način.

Mora da plati troškove obavezne kontrole robe pre otpreme, osim kada ovakvu kontrolu propišu organi zemlje izvoza.

10

Mora, na zahtev kupca, na njegov rizik i o njegovom trošku, da pruži pomoć oko pribavljanja svih dokumenata i informacija, uključujući i informacije koje se odnose na bezbednost, koje su kupcu potrebne za uvoz robe i/ili za njen transport do krajnjeg odredišta.

Mora blagovremeno da obavesti prodavca o zahtevima u pogledu svih bezbednosnih informacija.
Kupac mora, na zahtev prodavca, njegov rizik i o njegovom trošku, da pruži pomoć oko svih dokumenata i informacija, uključujući informacije koje se odnose na bezbednost, koje su prodavcu potrebne za izvoz robe i za njen transport kroz bilo koju zemlju.

U vezi sa navedenim promenama biće izvršene izmene u Kodeksu šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku u delu VI "PARITET ISPORUKE", tako što će biti dodati pariteti isporuke DAT i DAP. Pariteti isporuke DAF, DES, DEQ i DDU neće biti obrisani ne samo zbog realizacije već zaključenih ugovora u narednom periodu, već i zbog prava ugovornih strana da se u ugovoru pozovu na paritet isporuke definisan ranijim Incoterms pravilima."

Iz samih naziva pariteta jasno je da kod ponude za robu treba imati u vidu, između ostalog, i  sledeće troškove:

 • pakovanje
 • utovar
 • transport (drumski, železnički, pomorski, rečni itd)
 • istovar
 • osiguranje robe
 • carina i druge uvozne dažbine
 • skladištenje

Rok isporuke

Kod robe rok isporuke značajno zavisi od vrste transporta i daljine isporuke, kao i od samog pariteta. Recimo za paritet EXW (franko fabrika) rok isporuke je kratak jer nam je roba raposloživa u magacinu, ali za paritet CPT Moskva - vozarina plaćena do Moskve rok isporuke je duži jer je potrebno isporuku izvršiti iz Srbije u Moskvu.

Osiguranje robe

Sam paritet isporuke u sebi nosi odrednicu ko snosi rizik za robu u pojedinim fazama isporuke robe i čija je dužnost, odnosno potreba, da osigura robu. Ovo je jedna od bitnih stavki koje treba poznavati, posebno za uvoz i izvoz robe.

Cena robe

Cena po kojoj se nudi roba je izuzetno bitan deo ponude. Poznavanje tržišta je izuzetno bitno za određivanje cene robe. Pod poznavanjem tržišta posebno mislimo na:

 • cene konkurentskih proizvoda,
 • veleprodajne i maloprodajne trgovačke marže,
 • raspoloživost kanala prodaje (veleprodaja i maloprodaja),
 • veličinu tržišta i raspodelu tržišnog učešća,
 • visina poreza i akciza koje opterećuju proizvod,
 • transportni troškovi do tržišta.

U vezi sa cenom veoma je bitna i politika rabata (popusta) koji se odobravaju trgovcima. U praksi je čest slučaj da prodavac određuje prodajne cene krajnjim potrošačima (pre svega na osnovu konkurencije), a da sa trgovcem posebno ugovara iznose rabata. Trgovine koje imaju značajne kanale prodaje (veći broj prodajnih objekata na većoj teritoriji) često određuju rabat (popust) za koji pristaju da rade, pa je na prodavcu da pokuša da dobije bolje uslove kod trgovine.

Nadležnost suda/arbitraže u slučaju spora

Roba često prelazi velike daljine, različite vrste transporta i nalazi se pod odgovornošću više lica u toku puta između kupca i prodavca. Spor povodom robe može se javiti na više mesta u toku transporta. Da bi izbegli deo spora koji bi se ticao izjašnjavanja nadeležnosti pojedinih sudova u vezi sa sporom, dobra je praksa ugovoriti nadležnost suda ili arbitraže.

Incoterms pravila u sebi sadrže određene pravila po pitanju nadležnosti u slučaju spora, za različite vrste pariteta.

Posebni propisi koji regulišu promet pojedinih roba

Pojedine robe regulisane su posebnim propisima u mnogim zemljama. To su na primer lekovi, prehrambeni i poljoprivredni proizvodi, cigarete, alkoholna pića, nafta i naftni derivati i drugi.
Poznavanje ovih propisa na pojedinim tržištima može doprineti tome da damo kvalitetniju ponudu.
 
Joomla templates by a4joomla