Банер
Банер
Једнострани раскид уговора на даљину
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
четвртак, 14 јул 2011 09:02

У случају закључења уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија, постоји низ законских одредби које треба поштовати у вези са заштитом потрошача.

Једна од тих обавеза је и право на једнострани раскид таквог уговора. Као подзаконски акт који ближе регулише одређене делове закона донет је Правилник о садржини обрасца за једнострани раскид уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија који можете преузети.

Образац садржи:

 1. назив и адресу трговца;
 2. адресу трговца за пријем изјаве о једностраном раскиду (физичка, електронска) и податке о контакт особи;
 3. текст изјаве потрошача којом на јасан и разумљив начин обавештава трговца да раскида уговор;
 4. напомену да потрошач сноси непосредне трошкове враћања робе трговцу;
 5. датум закључења уговора, односно поруџбенице, и датум испоруке робе;
 6. име и презиме потрошача;
 7. адресу потрошача;
 8. својеручни потпис потрошача, осим у електронској трговини, ако је образац учињен доступним на интернет страници трговца у електронском облику;
 9. датум подношења обрасца трговцу.

Образац може да садржи и разлоге за раскид уговора, са напоменом да потрошач може да наведе разлоге само уколико то жели.

Ради потпунијег прегледа прописаних обавеза, у наставку дајемо извод из Закона о заштити потрошача који се тиче уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија.

Извод из Закона о заштити потрошача

ИВ Заштита потрошача у остваривању права из уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија

1. Обавештавање потрошача и право на једнострани раскид

Дужност обавештавања

Члан 28

Трговац је дужан да пре закључења уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија, поред података из члана 16. овог закона, потрошача, на јасан и разумљив начин, обавести о:

 1. условима за једнострани раскид уговора и поступку у коме може да оствари то право;
 2. адреси у којој трговац послује ако не послује на адреси у којој му је седиште или пребивалиште и адреси трговца у чије име поступа на коју може да упути притужбе;
 3. постојању кодекса понашања који обавезује трговца и начину на који се може извршити увид у тај кодекс;
 4. цени употребе средстава комуникације на даљину уколико се не обрачунава по основној тарифи;
 5. чињеници да ступа у уговорни однос са трговцем и да ужива заштиту у складу са овим законом;
 6. чињеници да код уговора на даљину губи право на једнострани раскид ако уз изричиту сагласност потрошача, трговац започне пружање услуге пре истека времена у коме је дозвољен једнострани раскид уговора;
 7. могућности вансудског решавања спорова.

Трговац је дужан да пре закључења уговора о пружању финансијских услуга на даљину, потрошача, на јасан и разумљив начин, обавести о:

 1. основним обележјима финансијске услуге;
 2. укупној цени финансијске услуге укључујући порезе, таксе, трошкове и накнаде, односно о начину обрачунавања цене ако укупна цена финансијске услуге не да буде исказана;
 3. посебним ризицима који се односе на одређени финансијски инструмент;
 4. периоду за који важе дата обавештења;
 5. начину плаћања.

Ако трговац и потрошач закључе уговор на даљину или уговор који се закључује изван пословних просторија, подаци из ст. 1. и 2. овог члана постају његов саставни део.

 

Дужност претходног обавештавања код електронске трговине

Члан 29

Трговац је дужан да пре закључења уговора на даљину који за предмет има продају робе или пружање услуга путем електронских средстава потрошача обавести о подацима из чл. 16. и 28. овог закона и да му на једноставан начин омогући да:

 1. препозна, ускладишти и репродукује коначан текст будућег уговора;
 2. уочи и исправи грешке у уносу података пре него што пошаље поруџбеницу;
 3. електронски приступи кодексу понашања који обавезује трговца.

Трговац из става 1. овог закона је дужан да пре него што потрошач пошаље поруџбеницу на јасан и разумљив начин:

 1. стави на располагање потрошачу упутство за закључење уговора са описом радњи које потрошач треба да учини ради закључења уговора;
 2. обавести потрошача о намери ускладиштења закљученог уговора и начину на који се том уговору може приступити;
 3. обавести потрошача о начину на који може да уочи и исправи грешке у уносу података;
 4. обавести потрошача о језицима на којима се уговор може закључити. 
Јоомла templateс бy а4јоомла