Baner
Baner
Jednostrani raskid ugovora na daljinu
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
Napisao Ljubiša Lazarević   
četvrtak, 14 jul 2011 09:02

U slučaju zaključenja ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, postoji niz zakonskih odredbi koje treba poštovati u vezi sa zaštitom potrošača.

Jedna od tih obaveza je i pravo na jednostrani raskid takvog ugovora. Kao podzakonski akt koji bliže reguliše određene delove zakona donet je Pravilnik o sadržini obrasca za jednostrani raskid ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija koji možete preuzeti.

Obrazac sadrži:

 1. naziv i adresu trgovca;
 2. adresu trgovca za prijem izjave o jednostranom raskidu (fizička, elektronska) i podatke o kontakt osobi;
 3. tekst izjave potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava trgovca da raskida ugovor;
 4. napomenu da potrošač snosi neposredne troškove vraćanja robe trgovcu;
 5. datum zaključenja ugovora, odnosno porudžbenice, i datum isporuke robe;
 6. ime i prezime potrošača;
 7. adresu potrošača;
 8. svojeručni potpis potrošača, osim u elektronskoj trgovini, ako je obrazac učinjen dostupnim na internet stranici trgovca u elektronskom obliku;
 9. datum podnošenja obrasca trgovcu.

Obrazac može da sadrži i razloge za raskid ugovora, sa napomenom da potrošač može da navede razloge samo ukoliko to želi.

Radi potpunijeg pregleda propisanih obaveza, u nastavku dajemo izvod iz Zakona o zaštiti potrošača koji se tiče ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija.

Izvod iz Zakona o zaštiti potrošača

IV Zaštita potrošača u ostvarivanju prava iz ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija

1. Obaveštavanje potrošača i pravo na jednostrani raskid

Dužnost obaveštavanja

Član 28

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija, pored podataka iz člana 16. ovog zakona, potrošača, na jasan i razumljiv način, obavesti o:

 1. uslovima za jednostrani raskid ugovora i postupku u kome može da ostvari to pravo;
 2. adresi u kojoj trgovac posluje ako ne posluje na adresi u kojoj mu je sedište ili prebivalište i adresi trgovca u čije ime postupa na koju može da uputi pritužbe;
 3. postojanju kodeksa ponašanja koji obavezuje trgovca i načinu na koji se može izvršiti uvid u taj kodeks;
 4. ceni upotrebe sredstava komunikacije na daljinu ukoliko se ne obračunava po osnovnoj tarifi;
 5. činjenici da stupa u ugovorni odnos sa trgovcem i da uživa zaštitu u skladu sa ovim zakonom;
 6. činjenici da kod ugovora na daljinu gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora;
 7. mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o pružanju finansijskih usluga na daljinu, potrošača, na jasan i razumljiv način, obavesti o:

 1. osnovnim obeležjima finansijske usluge;
 2. ukupnoj ceni finansijske usluge uključujući poreze, takse, troškove i naknade, odnosno o načinu obračunavanja cene ako ukupna cena finansijske usluge ne da bude iskazana;
 3. posebnim rizicima koji se odnose na određeni finansijski instrument;
 4. periodu za koji važe data obaveštenja;
 5. načinu plaćanja.

Ako trgovac i potrošač zaključe ugovor na daljinu ili ugovor koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija, podaci iz st. 1. i 2. ovog člana postaju njegov sastavni deo.

 

Dužnost prethodnog obaveštavanja kod elektronske trgovine

Član 29

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora na daljinu koji za predmet ima prodaju robe ili pružanje usluga putem elektronskih sredstava potrošača obavesti o podacima iz čl. 16. i 28. ovog zakona i da mu na jednostavan način omogući da:

 1. prepozna, uskladišti i reprodukuje konačan tekst budućeg ugovora;
 2. uoči i ispravi greške u unosu podataka pre nego što pošalje porudžbenicu;
 3. elektronski pristupi kodeksu ponašanja koji obavezuje trgovca.

Trgovac iz stava 1. ovog zakona je dužan da pre nego što potrošač pošalje porudžbenicu na jasan i razumljiv način:

 1. stavi na raspolaganje potrošaču uputstvo za zaključenje ugovora sa opisom radnji koje potrošač treba da učini radi zaključenja ugovora;
 2. obavesti potrošača o nameri uskladištenja zaključenog ugovora i načinu na koji se tom ugovoru može pristupiti;
 3. obavesti potrošača o načinu na koji može da uoči i ispravi greške u unosu podataka;
 4. obavesti potrošača o jezicima na kojima se ugovor može zaključiti. 
Joomla templates by a4joomla