Банер
Банер
Опорезивање прихода по основу зараде коју остварује локално особље запослено у дипломатском представништву стране државе у Републици Србији
Министарство финансија - порез на доходак грађана

Мишљење Министарства финансија, бр. 414-00-00178/2008-04 од 9.12.2008. године

Амбасада стране државе као нерезидент Републике Србије, сагласно важећим прописима, није дужна да врши обрачун и плаћање пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање на зараду и друге приходе локално ангажованог особља у дипломатском представништву.

Одредбама члана 107. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 и 65/2006 - испр. - даље: Закон) прописано је да обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе, код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код представника и службеника таквог представништва, односно организације, дужан да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама овог закона, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода, и да надлежном пореском органу (према месту свог пребивалишта или боравишта) достави пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО (пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода) најкасније у року од 15 дана од дана кад је примио зараду или друге приходе.

Зарада је предмет опорезивања порезом на зараду по стопи од 12%, која се примењује на основицу коју чини исплаћена, односно остварена зарада умањена за неопорезиви износ од 5.560 динара (колико износи за 2008. годину, с тим да се неопорезиви износ усклађује годишње стопом раста цена на мало), сагласно одредбама чл. 13. до 16. Закона.

У погледу обавезе обрачунавања и плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање, према одредби члана 51. став 5. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005 и 62/2006 - даље: Закон о доприносима), обвезник доприноса који остварује зараду или накнаду за привремене и повремене послове код нерезидента Републике (дипломатско или конзуларно представништво стране државе, односно међународна организација или представник и службеник таквог представништва, односно организације и др.) или код другог лица које по закону није у обавези да обрачунава и плаћа доприносе по одбитку, а послодавац не обрачуна и не уплати доприносе истовремено са обрачуном и исплатом зараде, односно накнаде, дужан је да сам обрачуна и плати доприносе по стопама из члана 44. став 1. тог закона (по збирној стопи од 35,8%), на начин који је за те случајеве прописан за плаћање пореза на доходак грађана, по закону којим се уређује порез на доходак грађана.

Према одредбама чл. 7. до 9. Закона о доприносима, обвезници доприноса за обавезно социјално осигурање (лица на чији терет се плаћа допринос) су, како запослени као лица која су осигураници у складу са законима којима се уређује систем обавезног пензијског и инвалидског осигурања, обавезног здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености, тако и послодавци, по истој стопи и на исту основицу.

Врсте доприноса за обавезно социјално осигурање који се плаћају сагласно Закону о доприносима су: допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за обавезно здравствено осигурање и допринос за осигурање за случај незапослености.

Стопе по којима се обрачунавају и плаћају доприноси за обавезно социјално осигурање, према одредби члана 44. Закона о доприносима, јесу:

  • за обавезно пензијско и инвалидско осигурање - 22%, (11% на терет запосленог и 11% на терет послодавца),
  • за обавезно здравствено осигурање - 12,3% (6,15% на терет запосленог и 6,15% на терет послодавца),
  • за допринос за осигурање за случај незапослености - 1,5% (0,75% на терет запосленог и 0,75% на терет послодавца).

Дакле, доприноси за обавезно социјално осигурање на зараду плаћају се по збирној стопи од 35,8%, и то 17,9% на терет запосленог и 17,9% на терет послодавца.

Основица доприноса за запослене и за послодавце је зарада, односно плата и накнада зараде, односно плате у складу са законом којим се уређују радни односи, општим актом и уговором о раду, односно решењем надлежног органа (члан 13. став 1. Закона о доприносима). Зарада се састоји од зараде за обављени рад и време проведено на раду, зараде по основу доприноса запосленог пословном успеху (награде, бонуси и сл.) и других примања по основу радног односа, у складу са општим актом и уговором о раду, с тим да се зарадом сматра зарада која садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде на терет запосленог, сагласно члану 105. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005 и 61/2005).

Одредбом члана 15. Закона о доприносима прописано је, поред осталог, да основица доприноса за домаће држављане који су на територији Републике запослени код страних дипломатских и конзуларних представништава, ако међународним уговором није друкчије одређено, као и за послодавце је зарада.

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 1/2009.
година XЛИX
ИССН 0354-3242

Испробајте наш Калкулатор за обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као обвезника.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла