Банер
Банер
Порески третман зараде коју оствари радник упућен од стране мађарског привредног друштва по основу обављања рада на територији Републике Србије у представништву мађарског привредног друштва, при чему радник не заснива радни однос са представништвом
Министарство финансија - порез на доходак грађана

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-01-604/2009-04 од 14.7.2009. год.)

Како се наводи у допису, страно физичко лице које је у радном односу код мађарског привредног друштва, као упућени радник послато је на рад у Републику Србију ради обављања послова на територији Републике Србије, у представништву мађарског привредног друштва, при чему не заснива радни однос са представништвом нити је у било каквом правном односу са тим представништвом (у смислу уговора о раду или неког другог уговора). Даље се наводи да је страно физичко лице упућено из Мађарске да у име и за рачун свог послодавца изврши финансијску контролу у представништву мађарског правног лица у Србији. Упућени радник је искључиво одговоран свом иностраном послодавцу и зараду прима од свог послодавца из Мађарске, тако што се један део зараде исплаћује у Мађарској, а други део зараде се исплаћује у Србији, при чему се трансфер тог дела зараде одвија преко представништва. Такође се наводи да страно физичко лице у Републици Србији борави више од 183 дана у календарској години и да у Републици Србији има центар пословних и животних интереса.

Сагласно одредбама чл. 7. и 8. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009 и 44/2009 - даље: Закон) обвезник пореза на доходак грађана је физичко лице - резидент Републике Србије за приход остварен на територији Републике и у другој држави, као и нерезидент Републике за доходак остварен на територији Републике.

Сагласно одредби члана 107. став 2. Закона, физичко лице - обвезник који зараду или други приход остварује у или из друге државе дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама Закона, у случају ако порез не обрачуна и не уплати други исплатилац, као и ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку.

Према томе, имајући у виду наведене законске одредбе, страно физичко лице које борави у Републици Србији више од 183 дана у календарској години и у Републици Србији има центар пословних и животних интереса, као и да рад обавља на територији Републике Србије, упућени радник (који је у радном односу код иностраног правног лица - послодавца и упућен је на рад у Републику Србију ради обављања одређених послова у представништву тог страног правног лица, при чему не заснива радни однос са тим представништвом нити је у било каквом правном односу са тим представништвом), дужан је да сам обрачуна и уплати порез на зараду на укупан износ месечне зараде који му исплаћује инострани послодавац и да надлежном пореском органу достави пореску пријаву о обрачунатом и плаћеном порезу на Обрасцу ПП ОПО, најкасније у року од 15 дана од дана када је остварио зараду.

Порез на зараду плаћа се по стопи од 12%, која се примењује на основицу коју чини исплаћена, односно остварена зарада, умањена за неопорезиви износ од 5.938 динара месечно (чл. 15а и 16. Закона).

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 9/2009.
година XЛИX
ИССН 0354-3242

Испробајте наш Калкулатор за обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као обвезника.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла