Банер
Банер
Обавеза плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање од стране физичког лица – резидента Републике Србије који је запослен код иностраног послодавца и остварује зараду по основу радног односа са иностраним послодавцем
Министарство финансија - порез на доходак грађана

(Мишљење Министарства финансија, бр. 414-00-128/2008-04 од 30.12.2008. године)

1. Одредбом чл. 1. и 2. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006 и 65/2006 - испр. - даље: Закон) прописано је да порез на доходак грађана плаћају сва физичка лица која остварују доходак, и то на приходе из свих извора, сем оних који су посебно изузети тим законом.

Обвезник пореза на доходак грађана је физичко лице - резидент и нерезидент, које је по одредбама Закона дужно да плати порез на доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави, сагласно чл. 7. и 8. Закона.

Основицу пореза на зараде за запослене чини зарада из члана 13. став 1. и чл. 14. до 14б Закона, умањена за месечни неопорезиви износ (који за 2008. годину износи 5.560 динара), сагласно члану 12а Закона.

Порез на зараду плаћа се по стопи од 12%, сагласно одредбичлана 16. Закона.

Уколико обвезник остварује, поред осталог, зараде у или из друге државе, сагласно члану 107. Закона дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама Закона, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода, као и ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку.

Обвезник је дужан да достави пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, пореском органу надлежном према месту пребивалишта, односно боравишта, најкасније у року од 15 дана од дана када је примио зараду, сагласно члану 107. Закона.

Ако зараде заједно са приходима по другим основима који улазе у основицу годишњег пореза, прелазе прописани неопорезиви износ, подлежу плаћању и годишњег пореза на доходак грађана (на износ изнад прописаног неопорезивог износа), као додатног пореза, у складу са одредбама чл. 87. до 89. Закона.

2. Домаћи држављанин запослен у иностранству, сагласно члану 6. тачка 6) Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005 и 62/2006 - даље: Закон о доприносима), је осигураник запослен у иностранству код иностраног послодавца ако за то време није обавезно осигуран код страног носиоца осигурања или ако права из обавезног социјалног осигурања, по прописима те државе, не може остварити или користити ван њене територије.

Обвезник доприноса - домаћи држављанин који је запослен у иностранству код иностраног послодавца (који је нерезидент Републике) и остварује зараду код тог послодавца (који по закону није у обавези да обрачунава и плаћа доприносе по одбитку), дужан је да сам обрачуна и плати доприносе по стопама из члана 44. став 1. Закона о доприносима, на начин који је за те случајеве прописан за плаћање пореза на доходак грађана, по закону који уређује порез на доходак грађана (члан 51. став 5. Закона о доприносима).

Основица доприноса за домаће држављане запослене у иностранству је просечна месечна зарада у Републици исплаћена у четвртом кварталу претходне године, према објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, према одредби члана 30. Закона о доприносима.

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 2/2009.
година XЛИX
ИССН 0354-3242

Испробајте наш Калкулатор за обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као обвезника.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла