Банер
Банер
Пореске обавезе физичког лица - аутора књиге - које самостално издаје сопствену књигу, с тим да издавање публикације не обавља као трајну, регистровану делатност, већ то чини ад хоц за потребе издавања сопствене књиге у конкретном случају
Министарство финансија - порез на доходак грађана

Мишљење Министарства финансија, бр. 414-00-4/2009-04 од 7.7.2009. године.

 

1. Са аспекта Закона о порезу на доходак грађана

Одредбом члана 2. став 1. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009 и 44/2009 - даље: Закон) прописано је да се порез на доходак грађана плаћа на приходе из свих извора, сем оних који су посебно изузети овим законом.

На приходе које оствари физичко лице (као аутор, носилац сродних права, односно власник права индустријске својине) по основу ауторских и сродних права, односно права индустријске својине, плаћа се порез на доходак грађана сагласно чл. 52. до 60. Закона.

Обвезник пореза на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине је физичко лице које као аутор, носилац сродних права, односно власник права индустријске својине остварује накнаду по основу ауторског и сродног права, односно права индустријске својине (члан 54. став 1. Закона).

Стопа пореза на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине износи 20% (члан 58. Закона).

У случају кад физичко лице које је аутор књиге, самостално издаје сопствену књигу сагласно одредбама закона који уређује издавање публикација, с тим да издавање публикација не обавља као трајну, регистровану делатност, већ то чини ад хоц за потребе издавања сопствене књиге у конкретном случају, приход који оствари од продаје сопствене књиге - а који у себи садржи накнаду за ауторско дело и трошкове издавања сопствене књиге (нпр. папир, штампање, трошкови коричења и др.) представља приход физичког лица који подлеже обавези плаћања пореза на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, сагласно одредбама чл. 52. до 60. Закона.

Пореску основицу на коју се обрачунава и плаћа порез на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине, чини опорезиви приход као разлика између бруто прихода и трошкова које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода, осим ако овим законом није друкчије прописано (члан 55. Закона). Пореском обвезнику - аутору, односно носиоцу сродног права признају се нормирани трошкови у висини која је опредељена према врсти дела, сагласно одредби члана 56. Закона, што у конкретном случају значи да се признају нормирани трошкови и висини 43% од бруто прихода. Обвезнику на његов захтев уместо нормираних, признаће се стварни трошкови које је имао при остваривању и очувању прихода, ако за то поднесе доказе (члан 57. став 2. Закона).

У случају кад физичко лице само продаје сопствене књиге чији је аутор и које је сам публиковао (издао), а исплатилац прихода је правно лице или предузетник, порез се обрачунава и плаћа по одбитку, сагласно одредбама чл. 99. и 101. Закона. Међутим, уколико приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку, порески обвезник дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку према одредби члана 107. Закона. Обвезник је дужан да достави пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, пореском органу надлежном према месту пребивалишта, односно боравишта најкасније у року од 15 дана од дана када је примио зараду или други приход, сагласно члану 107. Закона.

На приходе по наведеном основу плаћају се доприноси за обавезно социјално осигурање сагласно одредбама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006 и 5/2009).

 

2. Са аспекта Закона о порезу на додату вредност

Одредбом члана 8. став 1. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005 и 61/2007 - даље: Закон) прописано је, да је порески обвезник (даље: обвезник) лице које самостално обавља промет добара и услуга, у оквиру обављања делатности.

Делатност из става 1. овог члана је трајна активност произвођача, трговца или пружаоца услуга у циљу остваривања прихода, укључујући и делатности експлоатације природних богатстава, пољопривреде, шумарства и самосталних занимања (став 2. истог члана Закона).

Сагласно ставу 3. истог члана Закона, сматра се да обвезник обавља делатност и када је врши у оквиру пословне јединице.

Обвезник је лице у чије име и за чији рачун се врши испорука добара или пружање услуга, као и лице које врши испоруку добара, односно пружање услуга у своје име, а за рачун другог лица (члан 8. ст. 4. и 5. Закона).

Одредбом члана 38. став 1. Закона прописано је, да је обвезник који је у претходних 12 месеци остварио укупан промет већи од 4.000.000 динара дужан да, најкасније до истека првог рока за предају периодичне пореске пријаве, поднесе евиденциону пријаву надлежном пореском органу.

Евиденциону пријаву подноси и обвезник који при отпочињању обављања делатности процени да ће у наредних 12 месеци остварити укупан промет већи од 4.000.000 динара, у року из става 1. овог члана (став 2. истог члана Закона).

У складу са наведеним законским одредбама, физичко лице - аутор публикације, које је истовремено и издавач те публикације, нема обавезу подношења евиденционе пријаве (Образац ЕППДВ), ако у конкретном случају нису испуњени сви услови, односно нису заступљени сви елементи из члана 8. Закона на основу којих би се то физичко лице сматрало пореским обвезником.

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 7-8/2009.
година XЛИX
ИССН 0354-3242

Испробајте наш Калкулатор за обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као обвезника.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла