Банер
Банер
Порески третман прихода који физичко лице – резидент Републике Србије остварује од страног правног лица по основу уговорног односа о обављању одређених активности
Министарство финансија - порез на доходак грађана

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-01-01079/2010-04 од 2.6.2010. године.

Како се наводи у допису, физичко лице - резидент Републике Србије, као уговорна страна - извршилац посла, закључило је уговор са одређеним правним лицем из Републике Словеније као другом уговорном страном - наручиоцем посла, којим су регулисана међусобна права и обавезе по основу датог уговорног односа у вези са обављањем активности истраживања и анализе тржишта, предлагањем маркетиншких активности, ширењем продајне мреже и успостављањем пословне сарадње са купцима на тржишту Руске Федерације. У конкретном случају физичко лице нема место боравка у Москви, већ као туриста путује на релацији Москва - Београд - Москва. Исплатилац прихода је правно лице из Републике Словеније, које нема представништво на територији Републике Србије ни у Руској Федерацији.

Одредбама чл. 1. и 2. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009 и 18/2010 - даље: Закон) прописано је да порез на доходак грађана плаћају физичка лица, на приходе из свих извора, сем оних који су изузети од опорезивања, односно који су ослобођени од плаћања пореза овим законом.

Приходи који сагласно Закону подлежу опорезивању порезом на доходак грађана, опорезују се било да су остварени у новцу, у натури, чињењем или на други начин (члан 3. Закона).

Одредбом члана 7. Закона прописано је да је обвезник пореза на доходак грађана резидент Републике Србије, за доходак остварен на територији Републике Србије, и у другој држави.

Резидент Републике, у смислу овог закона, јесте физичко лице које:

  1. на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и животних интереса, или
  2. на територији Републике, непрекидно или са прекидима, борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години.

Резидент Републике је и физичко лице које је упућено у другу државу ради обављања послова за физичко или правно лице - резидента Републике или за међународну организацију.

Ако обвезник - резидент Републике оствари доходак у другој држави, на који је плаћен порез у тој другој држави, на рачун пореза на доходак грађана утврђеног према одредбама Закона одобрава му се порески кредит у висини пореза на доходак плаћеног у тој другој држави, с тим да порески кредит не може бити већи од износа који би се добио применом одредаба Закона на доходак остварен у другој држави (члан 12. Закона).

Обвезник који остварује зараду и друге приходе у или из друге државе, сагласно члану 107. ст. 1. и 2. Закона, дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама Закона, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода, као и ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку. Обвезник је дужан да достави пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, пореском органу надлежном према месту пребивалишта, односно боравишта, најкасније у року од 30 дана од дана када је примио зараду или други приход, сагласно члану 107. Закона.

Министарство финансија указује да када обвезник - резидент у току године оствари одређене приходе који заједно са приходима по другим основима који улазе у основицу годишњег пореза, прелазе прописани неопорезиви износ, ти приходи подлежу плаћању и годишњег пореза на доходак грађана (на део изнад прописаног неопорезивог износа), као додатног пореза, у складу са одредбама чл. 87. до 89. Закона.

Са становишта обавезе плаћања доприноса за обавезно социјално осигурање на примање по основу накнаде која потиче од радног ангажовања плаћају се доприноси за обавезно социјално осигурање.
Доприноси за обавезно социјално осигурање плаћају се за пензијско и инвалидско осигурање по стопи од 22%, за здравствено осигурање но стопи од 12,3% и за осигурање за случај незапослености по стони од 1,5%, сагласно чл. 7, 8, 9, 12, 36, 41, 44, 51. и 57. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006 и 5/2009).

Дакле, имајући у виду наведено, на приход који у конкретном случају оствари физичко лице - резидент (домаће физичко лице) Републике Србије по основу накнаде у вези са одређеним радним ангажовањем, плаћа се порез на доходак грађана и припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање, у зависности од врсте прихода које физичко лице остварује. Годишњи порез на доходак грађана физичко лице плаћа у случају када у току календарске године оствари доходак виши од неопорезивог износа утврђеног за ту годину.

Иначе, статус резидента Републике Србије, код иностраног исплатиоца прихода, резидент доказује потврдом на обрасцу прописаном Правилником о обрасцу потврде о резидентности ("Сл. гласник РС", бр. 86/2009 и 91/2009 - испр.), осим у случају када се, према прописима друге државе са којом је закључен уговор, статус резидента доказује искључиво потврдом на обрасцу који прописује надлежни орган те државе. Потврда се оверава на Обрасцу ПОР-1 - Потврда о резидентности Републике Србије (за претходну годину/е године, односно текућу годину - на српско/енглеском, односно српско/француском језику). Издавање потврде је у надлежности Министарства финансија."

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 6/2010
година Л
ИССН 0354-3242

Испробајте наш Калкулатор за обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као обвезника.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла