Банер
Банер
Порески третман прихода који својим научно-истраживачким радом на међународном пројекту, по основу уговорног односа са међународном организацијом, оствари физичко лице резидент Републике Србије
Министарство финансија - порез на доходак грађана

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-01-1571/2009-04 од 10.7.2009. године.

Према наводима из захтева за мишљење, физичко лице резидент Републике Србије на основу уговора закљученог са Организацијом Уједињених нација – Канцеларија за дроге и криминал (УНОДЦ) и Европским центром за социјално старање и истраживање, са седиштем у Бечу, ангажовано је као научни истраживач да учествује у међународном пројекту. Како се наводи, у предметном случају студија обухвата истраживачки рад из области болести зависности, који (рад) у својству научног истраживача обавља физичко лице (резидент Републике Србије) које је у сталном радном односу код домаћег послодавца, а сам рад ће се обавити на територији Републике Србије с обзиром да ће се истраживање спроводити на подручју града Београда.

Опорезивање прихода физичких лица у Републици Србији уређено је Законом о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009 и 44/2009 - даље: Закон).

Порез на доходак грађана плаћају физичка лица на приходе из свих извора, сем оних који су посебно изузети од опорезивања, односно који су ослобођени од плаћања пореза тим законом, сагласно одредбама чл. 1. и 2. Закона.

Обвезник пореза на доходак грађана је физичко лице - резидент Републике Србије за приход остварен на територији Републике и у другој држави, као и нерезидент Републике за доходак остварен на територији Републике, сагласно одредбама чл. 7. и 8. Закона.

Приходи које својим радом остваре физичка лица као научни истраживачи ангажовани на научноистраживачком пројекту, са аспекта пореза на доходак грађана предмет су опорезивања порезом на приходе од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине, сагласно одредбама чл. 52. до 60. Закона.

На приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине порез се плаћа по стопи од 20%, која се примењује на основицу коју чини опорезиви приход као бруто приход умањен за прописане нормиране трошкове који се за научна и стручна дела признају у висини од 43% од бруто прихода.

Обвезник пореза на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине је физичко лице које као аутор, носилац сродних права, односно власник права индустријске својине остварује накнаду по основу ауторског и сродног права, односно права индустријске својине (члан 54. став 1. Закона).

Обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе, сагласно члану 107. Закона, дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама Закона, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода, као и ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку. Обвезник је дужан да достави пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, пореском органу надлежном према месту пребивалишта, односно боравишта најкасније у року од 15 дана од дана када је примио зараду или други приход, сагласно члану 107. Закона.

У погледу обавезе обрачунавања и плаћања доприноса, сагласно члану 12. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006 и 5/2009), кад осигураник остварује приходе по више различитих основа (радни однос, самостална делатност, уговори и др.), допринос за обавезно пензијско и инвалидско осигурање обрачунава се и плаћа по свим тим основима, до износа највише годишње основице доприноса, у складу са тим законом."

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 7-8/2009
година XЛИX
ИССН 0354-3242

Испробајте наш Калкулатор за обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као обвезника.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла