Банер
Банер
Порески третман прихода од дивиденде који остварује физичко лице - домаћи држављанин од исплатиоца из иностранства

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-00359/2007-04 од 11.7.2007. године.

1. Сагласно члану 61. став 1. тачка 2) Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 и 65/2006 - испр. - даље: Закон), приход који физичко лице оствари по основу дивиденде и удела у добити, предмет је опорезивања порезом на доходак грађана на приходе од капитала.

Обвезник пореза на доходак грађана је, сагласно члану 7. став 1. Закона, резидент Републике Србије (даље: Република) за доходак остварен на територији Републике и у другој држави.

Према ставу 2. тач. 1) и 2) тог члана Закона, резидентом Републике сматра се физичко лице које на територији Републике има пребивалиште или центар пословних и животних интереса, као и физичко лице које непрекидно или са прекидима на територији Републике борави 183 или више дана у периоду од 12 месеци који почиње или се завршава у односној пореској години.

Дакле, у конкретном случају порески обвезник по основу прихода од капитала је физичко лице - резидент Републике који остварује дивиденду, независно од тога да ли је дивиденда остварена на територији Републике или у иностранству, односно да ли је исплатилац домаће (резидентно) или страно (нерезидентно) правно лице.
Пореску основицу по основу прихода од капитала - дивиденди представља опорезиви приход, који за резидента Републике чини 50% бруто дивиденди исплаћених обвезнику, сагласно члану 63. став 3. Закона.

Порез на приходе од капитала плаћа се по стопи од 20%.

У случају кад обвезник остварује приход од дивиденде у или из друге државе, сагласно члану 107. Закона дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама Закона, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода, као и ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку.

Сагласно ст. 3. и 4. тог члана Закона обвезник је дужан да пореском органу, надлежном према месту свог пребивалишта, односно боравишта, најкасније у року од 15 дана од дана када је примио приходе, достави пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника, који је прописан Правилником о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника ("Сл. гласник РС", бр. 11/2005).

Уколико обвезник - резидент Републике оствари доходак у другој држави, на који је плаћен порез у тој држави, на рачун пореза на доходак грађана утврђеног према одредбама овог закона одобрава му се порески кредит у висини пореза на доходак плаћеног у тој држави, с тим да порески кредит не може бити већи од износа који би се добио применом одредаба овог закона на доходак остварен у другој држави (члан 12. Закона).

Приход остварен по основу дивиденде није предмет опорезивања годишњим порезом на доходак грађана, сагласно члану 87. став 4. Закона.

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 7-8/2007
година XЛВИИ
ИССН 0354-3242

напомена www.mena.rs: На дан 29.07.2011. када је ово мишљење постављено на овај сајт, порез на приход од капитала износи 10%, а основица за порез је дивиденда која се исплаћује. Једнако важи и за резиденте и за нерезиденте.

Испробајте наш Калкулатор за обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као обвезника.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла