Банер
Банер
Обрачунавање и плаћање пореза на доходак грађана на зараде и уговорене накнаде по основу повремених послова и пружања консултантских услуга
Министарство финансија - порез на доходак грађана

Мишљење Министарства финансија, бр. 414-00-199/2005-04 од 22.1.2007. године.

1. Одредбом чл. 1. и 2. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 и 65/2006 - испр. - даље: Закон) прописано је да порез на доходак грађана плаћају физичка лица која остварују доходак, и то на приходе из свих извора, сем оних који су посебно изузети тим законом.

Обвезник пореза на доходак грађана је физичко лице - резидент и нерезидент, које је по одредбама Закона дужно да плати порез на доходак остварен на територији Републике Србије и у другој држави, сагласно чл. 7. и 8. Закона.

Порез на доходак грађана на зараду коју оствари запослени утврђује се, обрачунава и плаћа сагласно чл. 13. до 21а, чл. 99, 101. и 101а Закона.

Основицу пореза на зараде за запослене, у смислу закона којим се уређује рад, почев од 1.1.2007. године чини зарада из члана 13. став 1. и чл. 14. до 14б Закона умањена за износ од 5.000 динара месечно, односно усклађени неопорезиви износ који важи у моменту исплате зараде сагласно члану 12а Закона.

Сагласно одредби члана 16. Закона, порез на зараду плаћа се по стопи од 12%.

Порез на доходак грађана на зараде плаћа се по одбитку, што значи да за сваког обвезника (запосленог) и за сваки појединачно исплаћени приход, исплатилац (послодавац) обрачунава, обуставља и уплаћује порез на прописане рачуне у моменту исплате прихода, у складу са прописима који важе на дан исплате прихода, сагласно чл. 99. и 101. Закона.

Уколико обвезник остварује зараде или друге приходе у или из друге државе, код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код представника и службеника таквог представништва, односно организације, дужан је да сам обрачуна и уплати порез по одбитку по одредбама Закона, ако порез на обрачуна и не уплати исплатилац прихода, као и ако приход оствари од лица које није обвезник обрачунавања и плаћања пореза по одбитку, сагласно члану 107. Закона.

Начин и поступак обрачунавања пореза на зараду и утврђивање пореске основице у случају примене неопорезивог износа од 5.000 динара, односно усклађеног неопорезивог износа који важи у моменту исплате зараде, уређен је Правилником о начину и поступку обрачунавања пореза на зараде у случају умањења пореске основице ("Сл. гласник РС", бр. 116/2006 - даље: Правилник).

Одредбом члана 6. став 1. Правилника прописано је да се основица за обрачун пореза на зараду запосленог по основу радног односа у Републици Србији, заснованог сагласно прописима Републике Србије, код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно међународне организације или код представника и службеника таквог представништва, односно организације утврђује у складу са одредбама овог правилника.

Ставом 2. тог члана прописано је да запослени у том случају, сагласно члану 107. Закона, сам обрачунава и уплаћује порез на зараде, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац зараде, односно накнаде зараде. Обвезник (запослени) је дужан да достави пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО пореском органу, надлежном према месту свог пребивалишта, односно боравишта, најкасније у року од 15 дана од дана када је примио зараду или друге приходе, сагласно члану 107. Закона.

Образац ПП ОПО - Пореска пријава о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског обвезника прописан је Правилником о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку и припадајућим доприносима од стране физичког лица као пореског обвезника ("Сл. гласник РС", бр. 11/2005).

 

2. Приходи које физичко лице оствари по основу уговорене накнаде за обављање повремених послова и консултантских услуга, имају порески третман осталих - других прихода из члана 85. Закона и подлежу плаћању пореза на доходак грађана по том основу.
Порез на доходак грађана на остале - друге приходе плаћа се по одбитку, по стопи од 20% која се примењује на основицу коју чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 20% (чл. 85. и 86. Закона).

Такође, у случају кад су испуњени услови из члана 107. Закона, обвезник је дужан да сам обрачуна и уплати порез на зараде, ако порез не обрачуна и не уплати исплатилац прихода.
3. Зараде, као и други приходи који су предмет опорезивања порезом на доходак грађана, приликом њиховог остваривања (умањени за плаћени порез и доприносе ако се плаћају), ако заједно са приходима по другим основима који улазе у основицу годишњег пореза прелазе прописани неопорезиви износ, подлежу плаћању и годишњег пореза на доходак грађана (на износ изнад прописаног неопорезивог износа), као додатног пореза, у складу са одредбама чл. 87. до 89. Закона.

Годишњи порез на доходак грађана плаћа се по стопи од 10% или 15%, зависно од висине оствареног дохотка за опорезивање (члан 89. Закона).

Пореска пријава за утврђивање и плаћање годишњег пореза на доходак грађана подноси се на Обрасцу ППДГ-5, који је прописан Правилником о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на приходе грађана ("Сл. гласник РС", бр. 7/2004), по истеку календарске године за коју се утврђује годишњи порез, најкасније до 15.3. наредне године.

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
Број 1/2007
година XЛВИИ
ИССН 0354-3242

Испробајте наш Калкулатор за обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као обвезника.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла