Банер
Банер
Калкулатор за обрачун пореза по одбитку и припадајућих доприноса на зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као обвезника
Е-Издаваштво - Ауторски чланци
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
субота, 30 јул 2011 11:38

Према важећим прописима порез по одбитку и припадајуће доприносе за социјално
осигурање (пензијско-инвалидско, здравствено и осигурање за случај незапослености) плаћа
правно лице или предузетник који врши исплату физичком лицу и то пре или приликом
исплате.

Међутим, постоје случајеви када физичко лице остварује приходе од нерезидентних правних
и физичких лица (страних фирми, амбасада, међународних организација и слично). Тада
физичко лице има обавезу да само обрачуна порезе и доприносе, изврши уплату на прописне
рачуне и поднесе пореску пријаву ПП ОПО, и то у року од 15 дана од добијања прихода.

Следећи линкови воде ка изабраним службеним мишљењима Министарства финансија у вези
са неким од случајева када физичко лице обрачунава, уплаћује порез и доприносе
и подноси пореску пријаву.

Опорезивање прихода по основу зараде коју остварује локално особље запослено у
дипломатском представништву стране државе у Републици Србији

Порески третман зараде коју оствари радник упућен од стране мађарског
привредног друштва по основу обављања рада на територији Републике Србије
у представништву мађарског привредног друштва, при чему радник не заснива радни однос
са представништвом

Обавеза плаћања пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање од стране физичког
лица– резидента Републике Србије који је запослен код иностраног послодавца и
остварује зараду по основу радног односа са иностраним послодавцем

Порески третман вршења промета услуга посредовања у оквиру обављања делатности од
стране физичког лица

Пореске обавезе физичког лица - аутора књиге - које самостално издаје сопствену књигу,
с тим да издавање публикације не обавља као трајну, регистровану делатност, већ то чини
ад хоц за потребе издавања сопствене књиге у конкретном случају

Порески третман прихода који физичко лице – резидент Републике Србије остварује од
страног правног лица по основу уговорног односа о обављању одређених активности

Порески третман прихода који својим научно-истраживачким радом на међународном
пројекту, по основу уговорног односа са међународном организацијом, оствари физичко лице
резидент Републике Србије

Порески третман прихода од дивиденде који остварује физичко лице - домаћи држављанин
од исплатиоца из иностранства

Обрачунавање и плаћање пореза на доходак грађана на зараде и уговорене накнаде по
основу повремених послова и пружања консултантских услуга

Порез на доходак грађана се плаћа на сваки приход (осим оног који је изузет), а не само
када приход пређе границу за плаћање годишњег пореза. Тада се плаћа додатни -
годишњи порез на доходак грађана.

Важно је напоменути да је постављени калкулатор универзалан. Наиме, иако је направљен
према ПП ОПО пореској пријави, у рачунском смислу покрива обрачун пореза и доприноса
готово свих врста примања физичких лица у Србији.

Дакле, било да исплаћујете као фирма, било да имате примања као физичко лице, рачуница
је иста, а помоћу постављеног бесплатног калкулатора брзо можете доћи до резултата.

Изаберите врсту прихода са десне стране, унесите вредност у поље остварени приход и
кликните на Обрачунај. Према потреби уносе се и остала жута поља.

 

Изабери врсту прихода
1. Остварени приход 1. Зарада и друга примања по основу запослења
2. Износ прихода изузет / ослобођен плаћања пореза (законски основ ________) 2. Приходи од ауторских и сродних права
и права индустријске својине
3. Остварени приход који се опорезује (1 - 2) или (9-2) 2.1. У случају када се плаћа само порез
4. Трошкови - нормирани трошкови 0 %
- нормирани трошкови 34 %
- нормирани трошкови 43 %
- нормирани трошкови 50 %
4.1. Нормирани трошкови %
4.2. Стварни трошкови
5. Опорезиви приход - пореска основица (3 - 4) 2.2. У случају када се плаћа порез и допринос ПИО
6. Обрачунати порез на доходак грађана(5.x %) - нормирани трошкови 0 %
- нормирани трошкови 34 %
- нормирани трошкови 43 %
- нормирани трошкови 50 %
7. Порез на доходак грађана плаћен у другој држави
8. Порез на доходак за уплату (6. - 7)
9. Основица доприноса за социјално осигурање 2.3. У случају када се плаћа порез, допринос
ПИО и допринос за здрав. осигурање
Минимална основица доприноса - провери износ - месечни - нормирани трошкови 0 %
- нормирани трошкови 34 %
- нормирани трошкови 43 %
- нормирани трошкови 50 %
Максимална осн. доприноса-провери износ-месечни годишњи

10.

Обрачунати доприноси тј. који треба да се плате (из оствареног прихода)
10.1. Допринос за ПИО % 3. Приходи од капитала:
10.2. Допринос за здравствено осигурање % 3.1. од камата
10.3. Допринос за осиг.за случај незапосл. % 3.2. дивиденде и удели у добити
Нето приход (1 - 8 - 10.1 - 10.2 - 10.3):
4. Приходи од непокретности
5. Приходи од давања у закуп
покретних ствари
6.

Приходи од игара на срећу

7. Приходи од осигурања лица

8.

Приходи спортиста и спортских стручњака
8.1. У случају када се плаћа порез и допринос ПИО
8.2. У случају када се плаћа порез,
допринос ПИО и допринос за здрав. осигурање

9.

Други приходи - нормирани трошкови 20%
9.1. У случају када се плаћа само порез
9.2. У случају када се плаћа порез и допринос ПИО
9.3. У случају када се плаћа порез,
допринос ПИО и допринос за здрав. осигурање
 
Јоомла templateс бy а4јоомла