Банер
Банер
Шта се сматра зарадом према законским прописима
Е-Издаваштво - Коментари прописа
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 08 август 2011 10:09

Зарада улази у основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана.

Зарада према Закону о порезу на доходак грађана

Под зарадом се сматра зарада која се остварује по основу радног односа, дефинисана законом којим се уређују радни односи и друга примања запосленог.

Зарадом,се сматрају и уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем привремених и повремених послова на основу уговора закљученог непосредно са послодавцем, као и на основу уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге, осим са лицем до навршених 26 година живота, ако је на школовању у установама средњег, вишег и високог образовања.

 

Зарадом се сматрају и примања у облику бонова, новчаних потврда, акција, осим акција стечених у поступку својинске трансформације, или робе, чињењем или пружањем погодности, опраштањем дуга, као и покривањем расхода обвезника новчаном надокнадом или непосредним плаћањем. Основицу пореза на зараду у овим случајевима представља:

  1. номинална вредност бонова, новчаних потврда и акција;
  2. цена која би се постигла продајом робе на тржишту;
  3. накнада која би се постигла на тржишту за услугу, односно погодност која се чини обвезнику;
  4. новчана вредност покривених расхода, увећане за обавезе јавних прихода које из зараде плаћа запослени.

Висину цене, висину накнаде, односно новчану вредност за ставке од 2) до 4) утврђује исплатилац зараде у моменту када се давање врши. Ако надлежни порески орган оцени да је утврђена цена, односно накнада нижа од оне која се може постићи на тржишту, утврдиће ту цену, односно накнаду у висини која би се могла постићи на тржишту. Основица пореза се, у овим случајевима, умањује за новчана плаћања која запослени врше послодавцу у вези са оствареним примањем из става.

 

Примањима по основу чињења или пружања погодности сматрају се нарочито:

  1. коришћење службеног возила и другог превозног средства у приватне сврхе;
  2. коришћење стамбених зграда и станова који су у власништву послодавца или на располагању послодавца по основу закупа или по другом основу, уз плаћање закупнине или без плаћања закупнине, осим решавања стамбених потреба запослених, изабраних, именованих и постављених лица у складу са прописима који уређују становање и решавање стамбених потреба у државним органима и организацијама, органима и организацијама јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавним службама и код других корисника буџетских средстава.

Месечну вредност примања за сваки започети календарски месец коришћења возила, за тачку 1) представља износ у висини 1% тржишне вредности службеног возила и другог превозног средства које се користи у приватне сврхе, према подацима надлежне организације са стањем на дан 31. децембра године која претходи години у којој се то возило користи у приватне сврхе.

Вредност примања под тачком 2) чини износ закупнине према тржишним ценама у месту у коме се стамбена зграда или стан налазе.

 

Зарадом, сматрају се и премије свих видова добровољног осигурања, као и пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, које послодавац плаћа, односно уплаћује за запослене - осигуранике укључене у добровољно осигурање, односно за запослене - чланове добровољног пензијског фонда, у складу са законом који уређује добровољно осигурање, односно добровољне пензијске фондове и пензијске планове.

Изузетно зарадом се не сматра:

  1. премија коју послодавац плаћа за све запослене код колективног осигурања од последица незгоде, укључујући осигурање од повреда на раду и професионалних обољења и колективног осигурања за случај тежих болести и хируршких интервенција;
  2. премија за добровољно додатно пензијско осигурање, односно пензијски допринос у добровољни пензијски фонд, које послодавац плаћа за запослене - осигуранике укључене у добровољно осигурање, односно за запослене - чланове добровољног пензијског фонда, до износа који је ослобођен од плаћања доприноса сагласно закону који уређује обавезно социјално осигурање. 
Јоомла templateс бy а4јоомла