Банер
Банер
Приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине
Е-Издаваштво - Коментари прописа
понедељак, 08 август 2011 10:58

Извод из Закона о порезу на доходак грађана у вези са приходима од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине

Приходи од ауторских права, права сродних ауторском праву и права индустријске својине улазе у основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана.

Члан 52

Приходом од ауторских права сматра се накнада коју обвезник оствари по основу:

 1. писаних дела (књижевна, научна, стручна, публицистичка и друга дела, студије, рецензије и слично);
 2. говорних дела;
 3. драмских и драмско-музичких дела;
 4. пантомимских и кореографских дела чије је представљање утврђено писмено или на неки други начин;
 5. музичких дела са речима или без њих;
 6. кинематографских дела и дела створених на начин сличан кинематографији;
 7. дела ликовне уметности;
 8. картографских дела;
 9. идејних пројеката, скица, цртежа и пластичних дела која се односе на архитектуру, географију, топографију или коју другу област науке или уметности;
 10. стрипова, укрштеница и слично;
 11. редакцијских дела која с обзиром на избор и распоред грађе, представљају самосталну духовну творевину;
 12. превода, лектуре, аранжмана музичке обраде и друге прераде ауторских дела;
 13. награда на конкурсима за израду уметничких, научних, стручних и осталих ауторских дела, награда на конкурсима за израду идејних пројеката, као и награда за постигнути успех у науци и уметности, ако овим законом није друкчије одређено;
 14. извођења музичких, књижевних и других дела;
 15. коришћења изведених музичких материјала;
 16. израда прототипа уметничких предмета који се уступају предузећима као модели за умножавање (производњу) таквих предмета;
 17. ликовних дела из области примењених уметности;
 18. осталих ауторских дела.

 

Ликовним делом из области примењених уметности из става 1. тачка 17) овог члана сматрају се уникати које је аутор сам израдио по сопственој замисли - у нацрту или у материјалу - у гранама примењених уметности, као што су:

 1. пластична дела од разних материјала (камен, драго камење, дрво, метал, племенити метали, стакло, пластика и друго);
 2. уметничка керамика;
 3. радови из области унутрашње архитектуре, фасадне архитектуре, обликовања простора, као и обављање надзора над извођењем тих радова;
 4. уметничка решења из области хортикултуре;
 5. зидно сликарство и сликарство у простору (у техникама: фреска, графика, мозаик, интарзија, витраж, емајл и сл.) као и интарзирани предмети и предмети од емајла;
 6. уметничка графичка решења (плакати, пригодна графика, сериграфија, опрема књига, часописа и листова, амбалажа, годишњаци, каталози, проспекти, алманаси и сл.);
 7. уметничка фотографија и дела произведена поступком сличним фотографији;
 8. уметничка обрада текстила (таписерија, ткани текстил и сл.);
 9. уметничка решења за сценографију и костимографију;
 10. модно креаторство;
 11. решења за индустријско обликовање;
 12. рестаураторска и конзерваторска дела из области културе и уметности;
 13. идејне скице и цртежи у примењеној уметности, као и продати прототипови примењене уметности, ако су по постојећим обичајима задржали карактер оригинала.

Члан 52а

Приходом од права сродних ауторском праву (у даљем тексту: сродна права), сматра се накнада коју обвезник оствари по основу:

 1. права интерпретатора;
 2. права произвођача фонограма;
 3. права произвођача видеограма;
 4. права произвођача емисије;
 5. права произвођача базе података.

Члан 53

Приходом од права индустријске својине сматра се накнада коју обвезник оствари по основу:

 1. патената;
 2. малих патената;
 3. жигова;
 4. модела и узорака;
 5. техничких унапређења.

Порески обвезник
Члан 54

Обвезник пореза на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине је физичко лице које као аутор, носилац сродних права, односно власник права индустријске својине остварује накнаду по основу ауторског и сродног права, односно права индустријске својине.

Обвезник пореза на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине је и наследник имовинског ауторског и сродног права и права индустријске својине и свако друго физичко лице које остварује накнаду по тим основама.

Пореска основица
Члан 55

Опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине чини разлика између бруто прихода и трошкова које је обвезник имао при остваривању и очувању прихода, осим ако овим законом није друкчије прописано.

Нормирани трошкови
Члан 56

Обвезнику - аутору, односно носиоцу сродног права признају се следећи нормирани трошкови:

 1. за вајарска дела, таписерије, уметничку керамику, керамопластику, мозаик и витраж, за уметничку фотографију, зидно сликарство и сликарство у простору у техникама: фреска, графика, интарзија, емајл, интарзиране и емајлиране предмете, костимографију, модно креаторство и уметничку обраду текстила (ткани текстил, штампани текстил и сл.) - 50% од бруто прихода;
 2. за сликарска дела, графичка дела, индустријско обликовање са израдом модела и макета, ситну пластику, радове визуелних комуникација, радове у области унутрашње архитектуре и обраде фасада, обликовање простора, радове на подручју хортикултуре, вршење уметничког надзора над извођењем радова у области унутрашње и фасадне архитектуре, обликовања простора и хортикултуре са израдом модела и макета, уметничка решења за сценографију, научна, стручна, књижевна и публицистичка дела, превођење, односно преводи, музичка и кинематографска дела и рестаураторска и конзерваторска дела у области културе и уметности, за извођење уметничких дела (свирање и певање, позоришна и филмска глума, рецитовање), снимање филмова и идејне скице за таписерију и костимографију кад се не изводе у материјалу - 43% од бруто прихода;
 3. за интерпретацију, односно извођење естрадних програма забавне и народне музике, производњу фонограма, производњу видеограма, производњу емисије, производњу базе података и за друга ауторска и сродна права која нису наведена у тач. 1) и 2) овог члана - 34% од бруто прихода.

Члан 56а

Обвезнику - аутору, односно носиоцу сродног права, поред нормираних трошкова из члана 56. овог закона признају се и стварни трошкови из члана 57. став 1. овог закона.

Стварни трошкови
Члан 57

Обвезницима из члана 54. овог закона, признаје се као трошак у пуном износу накнада коју плаћају за услуге одговарајућој ауторској агенцији, организацији за заштиту музичког ауторског права и предузећима и другим правним лицима овлашћеним за продају и наплату прихода од ауторских дела.

Обвезнику - аутору и носиоцу сродних права, на његов захтев, уместо нормираних признаће се стварни трошкови које је имао при остваривању и очувању прихода, ако за то поднесе доказе.

Обвезнику - власнику права индустријске својине, признају се као трошак код утврђивања опорезивог прихода следећи стварни трошкови:

 1. таксе и трошкови који се плаћају за заштиту патената, малих патената, жигова, модела, узорака и техничких унапређења, према потврди надлежног органа за њихову заштиту;
 2. трошкови израде нацрта и техничког описа патената, малих патената, жигова, модела, узорака и техничких унапређења, који су били саставни део пријаве којом се од надлежног органа тражи њихова заштита, према потврди стручног лица које је израдило те нацрте и техничке описе и уз мишљење о реалности ових трошкова које издаје одговарајућа струковна организација проналазача;
 3. трошкови за израду прототипа, потребног да би се патент, мали патент, жиг, модел, узорак или техничко унапређење проверили, под условом да су пријављени, односно заштићени. Ако је прототип израђен у предузећу, односно установи, потврду о трошковима израде издаје израђивач. Ако је прототип израдио проналазач у сопственој режији, признају се стварни трошкови које је имао, а мишљење о реалности трошкова издаје одговарајућа струковна организација проналазача.

Пореска стопа
Члан 58

Стопа пореза на приходе од ауторских и сродних права и права индустријске својине износи 20%.

Временско разграничење прихода
Члан 59

Приходи од ауторских и сродних права и права индустријске својине које је обвезник - аутор, носилац сродних права или власник права индустријске својине остварио за дело које је стварао дуже од једне године, приликом утврђивања прихода, деле се, на захтев обвезника, на онолико једнаких делова колико је година дело стварано, а не дуже од пет.
У случају из става 1. овог члана у свакој години опорезује се сразмерни део прихода.

Процена пореске основице
Члан 60

Ако Пореска управа утврди да је интерпретатор, менаџер или друго ангажовано лице по основу естрадног програма забавне и народне музике или другог забавног програма остварило приход, а није закључило уговор са организатором таквог програма, или оцени да је остварени приход већи од уговореног прихода, бруто приход се утврђује проценом у складу са законом који уређује порески поступак и пореску администрацију, а опорезује без признавања нормираних, односно стварних трошкова.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла