Baner
Baner
Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
ponedeljak, 08 avgust 2011 10:58

Izvod iz Zakona o porezu na dohodak građana u vezi sa prihodima od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine

Prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine ulaze u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

Član 52

Prihodom od autorskih prava smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

 1. pisanih dela (književna, naučna, stručna, publicistička i druga dela, studije, recenzije i slično);
 2. govornih dela;
 3. dramskih i dramsko-muzičkih dela;
 4. pantomimskih i koreografskih dela čije je predstavljanje utvrđeno pismeno ili na neki drugi način;
 5. muzičkih dela sa rečima ili bez njih;
 6. kinematografskih dela i dela stvorenih na način sličan kinematografiji;
 7. dela likovne umetnosti;
 8. kartografskih dela;
 9. idejnih projekata, skica, crteža i plastičnih dela koja se odnose na arhitekturu, geografiju, topografiju ili koju drugu oblast nauke ili umetnosti;
 10. stripova, ukrštenica i slično;
 11. redakcijskih dela koja s obzirom na izbor i raspored građe, predstavljaju samostalnu duhovnu tvorevinu;
 12. prevoda, lekture, aranžmana muzičke obrade i druge prerade autorskih dela;
 13. nagrada na konkursima za izradu umetničkih, naučnih, stručnih i ostalih autorskih dela, nagrada na konkursima za izradu idejnih projekata, kao i nagrada za postignuti uspeh u nauci i umetnosti, ako ovim zakonom nije drukčije određeno;
 14. izvođenja muzičkih, književnih i drugih dela;
 15. korišćenja izvedenih muzičkih materijala;
 16. izrada prototipa umetničkih predmeta koji se ustupaju preduzećima kao modeli za umnožavanje (proizvodnju) takvih predmeta;
 17. likovnih dela iz oblasti primenjenih umetnosti;
 18. ostalih autorskih dela.

 

Likovnim delom iz oblasti primenjenih umetnosti iz stava 1. tačka 17) ovog člana smatraju se unikati koje je autor sam izradio po sopstvenoj zamisli - u nacrtu ili u materijalu - u granama primenjenih umetnosti, kao što su:

 1. plastična dela od raznih materijala (kamen, drago kamenje, drvo, metal, plemeniti metali, staklo, plastika i drugo);
 2. umetnička keramika;
 3. radovi iz oblasti unutrašnje arhitekture, fasadne arhitekture, oblikovanja prostora, kao i obavljanje nadzora nad izvođenjem tih radova;
 4. umetnička rešenja iz oblasti hortikulture;
 5. zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru (u tehnikama: freska, grafika, mozaik, intarzija, vitraž, emajl i sl.) kao i intarzirani predmeti i predmeti od emajla;
 6. umetnička grafička rešenja (plakati, prigodna grafika, serigrafija, oprema knjiga, časopisa i listova, ambalaža, godišnjaci, katalozi, prospekti, almanasi i sl.);
 7. umetnička fotografija i dela proizvedena postupkom sličnim fotografiji;
 8. umetnička obrada tekstila (tapiserija, tkani tekstil i sl.);
 9. umetnička rešenja za scenografiju i kostimografiju;
 10. modno kreatorstvo;
 11. rešenja za industrijsko oblikovanje;
 12. restauratorska i konzervatorska dela iz oblasti kulture i umetnosti;
 13. idejne skice i crteži u primenjenoj umetnosti, kao i prodati prototipovi primenjene umetnosti, ako su po postojećim običajima zadržali karakter originala.

Član 52a

Prihodom od prava srodnih autorskom pravu (u daljem tekstu: srodna prava), smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

 1. prava interpretatora;
 2. prava proizvođača fonograma;
 3. prava proizvođača videograma;
 4. prava proizvođača emisije;
 5. prava proizvođača baze podataka.

Član 53

Prihodom od prava industrijske svojine smatra se naknada koju obveznik ostvari po osnovu:

 1. patenata;
 2. malih patenata;
 3. žigova;
 4. modela i uzoraka;
 5. tehničkih unapređenja.

Poreski obveznik
Član 54

Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine je fizičko lice koje kao autor, nosilac srodnih prava, odnosno vlasnik prava industrijske svojine ostvaruje naknadu po osnovu autorskog i srodnog prava, odnosno prava industrijske svojine.

Obveznik poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine je i naslednik imovinskog autorskog i srodnog prava i prava industrijske svojine i svako drugo fizičko lice koje ostvaruje naknadu po tim osnovama.

Poreska osnovica
Član 55

Oporezivi prihod od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine čini razlika između bruto prihoda i troškova koje je obveznik imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Normirani troškovi
Član 56

Obvezniku - autoru, odnosno nosiocu srodnog prava priznaju se sledeći normirani troškovi:

 1. za vajarska dela, tapiserije, umetničku keramiku, keramoplastiku, mozaik i vitraž, za umetničku fotografiju, zidno slikarstvo i slikarstvo u prostoru u tehnikama: freska, grafika, intarzija, emajl, intarzirane i emajlirane predmete, kostimografiju, modno kreatorstvo i umetničku obradu tekstila (tkani tekstil, štampani tekstil i sl.) - 50% od bruto prihoda;
 2. za slikarska dela, grafička dela, industrijsko oblikovanje sa izradom modela i maketa, sitnu plastiku, radove vizuelnih komunikacija, radove u oblasti unutrašnje arhitekture i obrade fasada, oblikovanje prostora, radove na području hortikulture, vršenje umetničkog nadzora nad izvođenjem radova u oblasti unutrašnje i fasadne arhitekture, oblikovanja prostora i hortikulture sa izradom modela i maketa, umetnička rešenja za scenografiju, naučna, stručna, književna i publicistička dela, prevođenje, odnosno prevodi, muzička i kinematografska dela i restauratorska i konzervatorska dela u oblasti kulture i umetnosti, za izvođenje umetničkih dela (sviranje i pevanje, pozorišna i filmska gluma, recitovanje), snimanje filmova i idejne skice za tapiseriju i kostimografiju kad se ne izvode u materijalu - 43% od bruto prihoda;
 3. za interpretaciju, odnosno izvođenje estradnih programa zabavne i narodne muzike, proizvodnju fonograma, proizvodnju videograma, proizvodnju emisije, proizvodnju baze podataka i za druga autorska i srodna prava koja nisu navedena u tač. 1) i 2) ovog člana - 34% od bruto prihoda.

Član 56a

Obvezniku - autoru, odnosno nosiocu srodnog prava, pored normiranih troškova iz člana 56. ovog zakona priznaju se i stvarni troškovi iz člana 57. stav 1. ovog zakona.

Stvarni troškovi
Član 57

Obveznicima iz člana 54. ovog zakona, priznaje se kao trošak u punom iznosu naknada koju plaćaju za usluge odgovarajućoj autorskoj agenciji, organizaciji za zaštitu muzičkog autorskog prava i preduzećima i drugim pravnim licima ovlašćenim za prodaju i naplatu prihoda od autorskih dela.

Obvezniku - autoru i nosiocu srodnih prava, na njegov zahtev, umesto normiranih priznaće se stvarni troškovi koje je imao pri ostvarivanju i očuvanju prihoda, ako za to podnese dokaze.

Obvezniku - vlasniku prava industrijske svojine, priznaju se kao trošak kod utvrđivanja oporezivog prihoda sledeći stvarni troškovi:

 1. takse i troškovi koji se plaćaju za zaštitu patenata, malih patenata, žigova, modela, uzoraka i tehničkih unapređenja, prema potvrdi nadležnog organa za njihovu zaštitu;
 2. troškovi izrade nacrta i tehničkog opisa patenata, malih patenata, žigova, modela, uzoraka i tehničkih unapređenja, koji su bili sastavni deo prijave kojom se od nadležnog organa traži njihova zaštita, prema potvrdi stručnog lica koje je izradilo te nacrte i tehničke opise i uz mišljenje o realnosti ovih troškova koje izdaje odgovarajuća strukovna organizacija pronalazača;
 3. troškovi za izradu prototipa, potrebnog da bi se patent, mali patent, žig, model, uzorak ili tehničko unapređenje proverili, pod uslovom da su prijavljeni, odnosno zaštićeni. Ako je prototip izrađen u preduzeću, odnosno ustanovi, potvrdu o troškovima izrade izdaje izrađivač. Ako je prototip izradio pronalazač u sopstvenoj režiji, priznaju se stvarni troškovi koje je imao, a mišljenje o realnosti troškova izdaje odgovarajuća strukovna organizacija pronalazača.

Poreska stopa
Član 58

Stopa poreza na prihode od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine iznosi 20%.

Vremensko razgraničenje prihoda
Član 59

Prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine koje je obveznik - autor, nosilac srodnih prava ili vlasnik prava industrijske svojine ostvario za delo koje je stvarao duže od jedne godine, prilikom utvrđivanja prihoda, dele se, na zahtev obveznika, na onoliko jednakih delova koliko je godina delo stvarano, a ne duže od pet.
U slučaju iz stava 1. ovog člana u svakoj godini oporezuje se srazmerni deo prihoda.

Procena poreske osnovice
Član 60

Ako Poreska uprava utvrdi da je interpretator, menadžer ili drugo angažovano lice po osnovu estradnog programa zabavne i narodne muzike ili drugog zabavnog programa ostvarilo prihod, a nije zaključilo ugovor sa organizatorom takvog programa, ili oceni da je ostvareni prihod veći od ugovorenog prihoda, bruto prihod se utvrđuje procenom u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak i poresku administraciju, a oporezuje bez priznavanja normiranih, odnosno stvarnih troškova.

 
Joomla templates by a4joomla