Банер
Банер
Годишњи порез на доходак грађана
Е-Издаваштво - Коментари прописа
понедељак, 08 август 2011 11:34

Извод из Закона о порезу на доходак грађана у вези са годишњим порезом.

Доходак за опорезивање
Члан 87

Годишњи порез на доходак грађана плаћају физичка лица - резиденти, укључујући и странца - резидента, који су у календарској години остварили доходак већи од троструког износа просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.

Дохотком из става 1. овог члана сматра се годишњи збир:

 1. зарада из чл. 13. до 14б овог закона;
 2. опорезивог прихода од самосталне делатности из чл. 33. и 40. овог закона;
 3. опорезивог прихода од ауторских и сродних права и права индустријске својине из чл. 55. и 60. овог закона;
 4. опорезивог прихода од непокретности из чл. 68. и 70. овог закона;
 5. опорезивог прихода од давања у закуп покретних ствари из члана 82. ст. 3. до 5. овог закона;
 6. опорезивог прихода од осигурања лица из члана 84. ст. 2. и 3. овог закона;
 7. опорезивог прихода спортиста и спортских стручњака из члана 84а овог закона;
 8. опорезивих других прихода из члана 85. овог закона;
 9. прихода по основима из тач. 1) до 8) овог става, остварених и опорезованих у другој држави.

Зараде из става 2. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тач. 3), 7) и 8) тог става умањују се за порез и доприносе за обавезно социјално осигурање плаћене у Републици на терет лица које је остварило зараду, односно опорезиве приходе, а опорезиви приходи из тач. 2), 4), 5) и 6) тог става умањују се за порез плаћен на те приходе у Републици.

Зараде из става 2. тачка 1) овог члана и опорезиви приходи из тач. 3), 7) и 8) тог става умањују се за доприносе за обавезно социјално осигурање највише до износа доприноса плаћених на терет лица које је остварило зараду, односно опорезиве приходе, на износ највише годишње основице доприноса за годину за коју се утврђује годишњи порез на доходак грађана.

Приходи из става 2. тачка 9) овог члана умањују се за порез плаћен у другој држави.
Доходак за опорезивање чини разлика између дохотка утврђеног у складу са ст. 2. до 5. овог члана и неопорезивог износа из става 1. овог члана.

Пореска основица
Члан 88

Основица годишњег пореза на доходак грађана је опорезиви доходак, који чини разлика између дохотка за опорезивање из члана 87. став 6. овог закона и личних одбитака који износе:

 1. за пореског обвезника - 40% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике;
 2. за издржаваног члана породице - 15% од просечне годишње зараде по запосленом исплаћене у Републици у години за коју се утврђује порез, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, по члану.

Укупан износ личних одбитака из става 1. овог члана не може бити већи од 50% дохотка за опорезивање.
Ако су два или више чланова породице обвезници годишњег пореза на доходак грађана, одбитак за издржаване чланове породице може остварити само један обвезник.

Пореске стопе
Члан 89

Годишњи порез на доходак грађана плаћа се на основицу из члана 88. овог закона, по следећим стопама:

 • на износ до шестоструке просечне годишње зараде - 10%;
 • на износ преко шестоструке просечне годишње зараде - 10% на износ до шестоструке просечне годишње зараде + 15% на износ преко шестоструке просечне годишње зараде.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла