Банер
Банер
Приход од капитала
Е-Издаваштво - Коментари прописа
понедељак, 08 август 2011 11:58

Извод из Закона о порезу на доходак грађана у вези са приходима од капитала.

Приход од капитала не улази у основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана.

Члан 61

Приходом од капитала сматрају се:

  1. камата по основу зајма, штедних и других депозита (орочених или по виђењу) и по основу дужничких и сличних хартија од вредности;
  2. дивиденде и удели у добити;
  3. примања запослених и чланова управе привредног друштва по основу учешћа у добити - у новцу или путем доделе или опцијске куповине сопствених акција;
  4. узимање из имовине и коришћење услуга привредног друштва од стране власника привредног друштва за њихове приватне потребе, извршене у складу са законом (у даљем тексту: узимање из имовине привредног друштва);
  5. примање члана отвореног инвестиционог фонда по основу права на сразмерни део прихода од инвестиционе јединице тог фонда.

Каматом, у смислу става 1. тачка 1) овог члана, сматра се и део прихода остварен код отуђења или откупа дисконтне дужничке хартије од вредности који представља разлику између набавне и продајне цене, односно између набавне и откупне цене дисконтне дужничке хартије од вредности.

За дисконтну дужничку хартију од вредности из става 2. овог члана сматра се и безкупонска дужничка хартија од вредности.

Каматом по купонској дужничкој хартији од вредности не сматра се онај део разлике у цени који представља капитални добитак.

Министар финансија ближе уређује начин утврђивања камате и капиталног добитка из става 4. овог члана.

Члан 61а
Приход од дивиденде умањује се, пре утврђивања пореске основице, за износ годишње рате продајне цене по основу куповине друштвеног и државног капитала, односно имовине јавном аукцијом, у смислу прописа којима се уређују услови и поступак промене власништва друштвеног, односно државног капитала, уплаћене пре исплате дивиденде, а највише до износа исплаћене дивиденде.

Порески обвезник
Члан 62

Обвезник пореза на приходе од капитала је физичко лице које остварује те приходе.

Пореска основица
Члан 63

Опорезиви приход од капитала чини остварена камата из члана 61. став 1. тачка 1) овог закона, као и позитивна разлика остварена отуђењем или откупом дисконтне дужничке хартије од вредности из члана 61. ст. 2. и 3. овог закона, за период од дана стицања до дана отуђења или откупа те хартије.

Опорезиви приход од капитала из члана 61. став 1. тач. 2) до 5) овог закона чини приход исплаћен (расподељен) обвезнику, односно остварен узимањем из имовине привредног друштва, као и примање по основу права члана отвореног инвестиционог фонда на сразмерни део прихода од инвестиционе јединице.

Ако је примање остварено у неновчаном облику, вредност тог примања се процењује према упоредивој тржишној вредности.

Пореска стопа
Члан 64

Стопа пореза на приходе од капитала износи 10%.

Пореска ослобођења
Члан 65

Не плаћа се порез на приходе од капитала на камату:

  1. на динарска средства по основу штедних и других депозита (орочених или по виђењу);
  2. по основу дужничких хартија од вредности, у смислу прописа којима је уређено тржиште хартија од вредности и других финансијских инструмената, чији је издавалац Република, аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе или Народна банка Србије;

 
Јоомла templateс бy а4јоомла