Банер
Банер
Приходи од давања у закуп покретних ствари
Е-Издаваштво - Коментари прописа
понедељак, 08 август 2011 13:09

Извод из Закона о порезу на доходак грађана у вези са приходима од давања у закуп покретних ствари.

Приходи од давања у закуп покретних ствари улазе у основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана.

Члан 82

Обвезник пореза на приходе од давања у закуп опреме, транспортних средстава и других покретних ствари је физичко лице које те ствари даје у закуп.

Бруто приходи од давања у закуп опреме, транспортних средстава и других покретних ствари обухватају остварену закупнину и вредност свих реализованих обавеза и услуга на које се обавезао закупац.

Опорезиви приход од издавања у закуп покретних ствари утврђује се одбијањем нормираних трошкова од бруто прихода у висини од 20%.

Обвезнику који то захтева и документује, порески орган ће уместо нормираних трошкова признати трошкове амортизације, финансирања, инвестиционог и текућег одржавања имовине и друге стварне трошкове које је имао у вези са стварима које је дао у закуп.

Ако је пријављени приход од давања у закуп покретних ствари мањи од оног који би уобичајено могао да се постигне на тржишту, надлежни порески орган ће овај приход утврдити у висини прихода који би се могао постићи на тржишту, у складу са чланом 70. овог закона.

Стопа пореза на износи 20%.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла