Банер
Банер
Приходи од осигурања лица
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 11 август 2011 09:13

Извод из Закона о порезу на доходак грађана у вези са приходима од осигурања лица.

Приходи од осигурања лица улазе у основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана.

Члан 84

Обвезник пореза на приходе од осигурања лица је физичко лице које оствари накнаду из осигурања лица.

Опорезиви приход од осигурања лица представља вредност исплаћене накнаде из осигурања лица умањену за износ новчаних средстава уплаћених по основу премија осигурања, ако није изузета од опорезивања у складу са чланом 9. став 1. тачка 7) овог закона.

Изузетно од става 2. овог члана, опорезиви приход од осигурања лица, у случају кад се повучена акумулирана средства по основу удела члана у нето имовини добровољног пензијског фонда, по налогу и за рачун члана фонда, уложе у куповину ануитета у друштву за осигурање сагласно закону који уређује добровољне пензијске фондове и пензијске планове, представља вредност исплаћене накнаде из осигурања лица умањену за износ повучених акумулираних средстава уложених у куповину ануитета.

Стопа пореза на износи 10%.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла