Baner
Baner
Prihodi od osiguranja lica
E-Izdavaštvo - Komentari propisa
četvrtak, 11 avgust 2011 09:13

Izvod iz Zakona o porezu na dohodak građana u vezi sa prihodima od osiguranja lica.

Prihodi od osiguranja lica ulaze u osnovicu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana.

Član 84

Obveznik poreza na prihode od osiguranja lica je fizičko lice koje ostvari naknadu iz osiguranja lica.

Oporezivi prihod od osiguranja lica predstavlja vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica umanjenu za iznos novčanih sredstava uplaćenih po osnovu premija osiguranja, ako nije izuzeta od oporezivanja u skladu sa članom 9. stav 1. tačka 7) ovog zakona.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, oporezivi prihod od osiguranja lica, u slučaju kad se povučena akumulirana sredstva po osnovu udela člana u neto imovini dobrovoljnog penzijskog fonda, po nalogu i za račun člana fonda, ulože u kupovinu anuiteta u društvu za osiguranje saglasno zakonu koji uređuje dobrovoljne penzijske fondove i penzijske planove, predstavlja vrednost isplaćene naknade iz osiguranja lica umanjenu za iznos povučenih akumuliranih sredstava uloženih u kupovinu anuiteta.

Stopa poreza na iznosi 10%.

 
Joomla templates by a4joomla