Банер
Банер
Остали (други) приходи по Закону о порезу на доходак
Е-Издаваштво - Коментари прописа
четвртак, 11 август 2011 10:09

Извод из Закона о порезу на доходак грађана у вези са осталим (другим) приходима.

Остали приходи улазе у основицу за плаћање годишњег пореза на доходак грађана.

 

Члан 85

Осталим приходима у смислу овог закона сматрају се и други приходи који по својој природи чине доходак физичког лица, а нарочито:

 1. приходи по основу уговора о делу;
 2. приходи по основу уговора о обављању привремених и повремених послова закључених преко омладинске или студентске задруге са лицем до навршених 26 година живота ако је на школовању у установама средњег, вишег или високог образовања;
 3. приходи по основу допунског рада;
 4. приходи по основу трговинског заступања;
 5. (брисана)
 6. примања чланова управног и надзорног одбора правног лица;
 7. накнада посланицима и одборницима;
 8. накнада у вези са извршавањем послова одбране, цивилне заштите и заштите од елементарних непогода;
 9. примања стечајних управника, судских вештака, судија поротника и судских тумача;
 10. приходи по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, прикупљања и продаје шумских плодова и лековитог биља, узгајања и продаје печурака, узгоја и продаје пчелињег роја (пчела), узгоја и продаје пужева, односно по основу продаје других добара остварених обављањем привремених или повремених послова, ако нису опорезовани као приходи од самосталне делатности, односно као приходи од пољопривреде и шумарства у смислу овог закона;
 11. награде, новчане помоћи и друга давања физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, а која по својој природи чине доходак физичких лица;
 12. примања из члана 9. овог закона изнад прописаних неопорезивих износа;
 13. накнаде трошкова и други расходи лицима која нису запослена код исплатиоца;
 14. сви други приходи који нису опорезовани по другом основу или нису изузети од опорезивања или ослобођени плаћања пореза по овом закону.

Обвезник пореза на друге приходе је физичко лице које оствари приходе из става 1. овог члана.
Опорезиви приход за приходе из става 1. овог члана чини бруто приход умањен за нормиране трошкове у висини од 20%.

Изузетно од става 1. тачка 13) овог члана, порез на друге приходе не плаћа се на документоване накнаде трошкова по основу службених путовања, највише до износа тих трошкова који су изузети од плаћања пореза на зараде за запослене по члану 18. тач. 2) до 4) овог закона, ако се исплата врши физичким лицима која нису запослена код исплатиоца, и то:

 1. упућеним, односно позваним од стране државног органа или организације, са правом накнаде трошкова, независно од тога из којих средстава се врши исплата;
 2. члановима представничких и извршних тела Републике, територијалне аутономије и локалне самоуправе, у вези са вршењем функције;
 3. упућеним на рад у Републику, по налогу иностраног послодавца, а у вези са делатношћу домаћег исплатиоца;
 4. ако добровољно, односно по позиву сарађују у хуманитарне, здравствене, васпитно-образовне, културне, спортске, научно-истраживачке, верске и друге сврхе, односно сарађују у синдикалним организацијама, привредним коморама, политичким странкама, савезима и удружењима, невладиним и у другим недобитним организацијама, при чему не остварују било коју другу накнаду по основу те сарадње.

На друге приходе које оствари члан ученичке задруге, члан омладинске или студентске задруге до навршених 26 година живота ако је на школовању у институцијама за средње, више и високо образовање, као и физичко лице по основу прикупљања и продаје секундарних сировина, шумских плодова и лековитог биља, обрачунати порез умањује се за 40%.

Стопа пореза на остале приходе износи 20%.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла