Банер
Банер
Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) објавила XИИ Јавни позив за доделу средстава појединачним привредним субјектима и удружењима привредних субјеката
Вести

Извор: СИЕПА, 19. 08. 2011.

У складу са Програмом подстицања конкурентности и интернационализације српске привреде, Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА) расписала је XИИ Јавни позив за доделу бесповратних средстава појединачним привредним субјектима и удружењима привредних субјеката.

Финансијска средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2011. годину и у овом кругу доделе средстава износе 39.000.000,00 динара. Пријава може бити поднета за једну или више активности.

Рок за подношење пријава је 19. септембар 2011. године. Документација достављена након овог рока неће се узимати у обзир. Сва неопходна документација која треба да се достави наведена је у Правилнику о поступку, додели и рефундацији државне помоћи.

Намена државне помоћи

Програм подстицања међународне конкурентности и интернационализације српске привреде врши се, кроз подстицање активности две групе привредних субјеката:

 1. појединачних привредних субјеката
 2. удруживања привредних субјеката приликом заједничког наступа на међународним тржиштима.

 

Подстицаји намењени појединачним привредним субјектима

Средства се додељују за следеће активности:

Активност обухвата суфинансирање наступа компанија за прво учешће привредног субјекта на иностраним сајмовима и изложбама у 2011. години. Суфинансира се:

 1. закуп изложбеног простора
 2. упис у сајамски каталог
 3. трошкови вођења штанда
 4. трошкови изградње штанда

Интензитет помоћи по кориснику може износити максимално 50% оправданих трошкова, односно максимално 1.000.000,00 динара по појединачном сајму, без пореза на додату вредност.

Активност обухвата отварање представништава на иностраним тржиштима са којима Република Србија има потписане Уговоре о слободној трговини. Суфинансирају се следећи трошкови:

 1. оперативни трошкови отварања представништва
 2. закуп простора површине до 50 м2
 3. трошкови особља (једног запосленог у представништву)
 4. режијски трошкови

Интензитет помоћи по кориснику може износити максимално 50% оправданих трошкова, односно максимално 2.000.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

Пројектом се финансирају представништва отворена у 2011. години.

Трошкови закупа простора признају се у висини просечне цене квадрата на тржисту, у складу са последњим званичним статистичким подацима.

Трошкови особља признају се у висини просечне месечне бруто зараде, у складу са последњим званичним статистичким подацима.

Активност обухвата учешће компанија у организованим привредним мисијама/посетама/Б2Б на међународним тржиштима. Суфинансирају се следећи трошкови:

 1. трошкови пута (авионска карта у економској класи, трошкови бензина и путарина)
 2. трошкови смештаја (до пет ноћења у хотелима категорије до 4 звездице) за максимално два представника компаније.

Интензитет помоћи по кориснику може износити максимално 50% оправданих трошкова, односно максимално 200.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

Активност обухвата следеће подактивности везане за јачање конкурентности производа:

 1. истраживање тржишта
 2. сертификација производа – доказ о усаглашености (ЦЕ ознака) и усклађивање са специфичним нормама за поједине врсте производа према захтевима купца
 3. сертификација система управљања квалитетом

Интензитет помоћи по кориснику за активност истраживање тржиста може износити максимално 50 % оправданих трошкова, односно максимално 500.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

Интензитет помоћи по кориснику за активности под тачкама 2) и 3) може износити максимално 50 % оправданих трошкова, односно максимално 1.500.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

Активност обухвата следеће трошкове везане за промоцију производа:

 1. израда промотивног материјала
 2. дизајн веб сајта

Интензитет помоћи по кориснику може износити максимално 50% оправданих трошкова, односно максимално 300.000,00 динара.

 

Подстицаји намењени удружењима приликом заједничког наступа на међународним тржиштима

Активност обухвата организовање односно суфинансирање заједничког наступа удружења на иностраним сајмовима, у сарадњи са следећим институцијама - СИЕПА, Министарство економије и регионалног развоја, Министарство трговине и услуга и Привредна комора Србије.

Суфинансира се следеће:

 1. закуп изложбеног простора,
 2. трошкови изградње штанда
 3. трошкови вођења штанда
 4. организовање припремних семинара за наступ на сајму
 5. израда промотивних материјала удружења

Интензитет помоћи по сајму може износити максимално 50% трошкова заједничког наступа, односно максимално 3.000.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

Пројектом се суфинансирају сајамске активности за 2011. годину, као и сајамске активности у 2012. години уколико је плаћање извршено у 2011. години.

Активност обухвата организовање/суфинансирање привредних мисија на међународним тржиштима у сарадњи са следећим институцијама - СИЕПА, Министарство економије и регионалног развоја, Министарство трговине и услуга и Привредна комора Србије.

Суфинансирају се следећи трошкови:

 1. трошкови пута
 2. трошкови смештаја

Интензитет помоћи по активности може износити максимално 50% укупних трошкова, односно максимално 500.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

Активност обухвата финансирање трошкова отварања представништава удружења на иностраним тржиштима (са којима РС има потписане Уговоре о слободној трговини):

Суфинансирају се следећи трошкови:

 1. оперативни трошкови отварања представништава
 2. закуп простора површине до 300 м2
 3. трошкови особља (једног запосленог у представништву)
 4. режијски трошкови
 5. маркетиншки трошкови (билборди и рекламирање у часописима)

Интензитет помоћи по удружењу може износити максимално 50% оправданих трошкова, односно максимално 20.000.000,00 динара, без пореза на додату вредност.

Пројектом се финансирају представништва отворена у 2011. години.

Трошкови закупа простора признају се у висини просечне цене квадрата на тржишту, у складу са последњим званичним статистичким подацима.

Трошкови особља признају се у висини просечне месечне бруто зараде, у складу са последњим званичним статистичким подацима.

 

Корисници државне помоћи

Подстицаји намењени привредним субјектима

Државна помоћ према овом пројекту може бити одобрена привредним друштвима и предузетницима са седиштем у Републици Србији под условом да:

 1. се баве производњом готових или полуготових производа или пружањем услуга у области енергетике, грађевинарства, информационих технологија, рециклаже и индустријског и текстилног дизајна
 2. су позитивно пословали у 2009. или 2010. години
 3. су током 2009. или 2010. године остварили минимум 20% прихода од продаје производа и услуга на међународном тржишту или су остварили извоз у минималном износу од 50.000 евра у сектору производње или 25.000 евра у сектору услуга, осим за услуге индустријског и текстилног дизајна где је за подношење пријаве услов реализован извозни посао било које вредности у години која предходи подношењу пријаве
 4. имају измирене обвезе према држави и запосленима у складу са прописима Републике Србије
 5. да им у року од две године пре подносења пријаве није изрицана правноснажна мера забране обављања делатности

На јавни позив се не могу пријавити привредни субјекти у тешкоћама, стечају или поступку ликвидације.

 

Подстицаји намењени удружењима приликом заједничког наступа на међународним тржиштима

Државна помоћ према овом пројекту може бити одобрена удружењима са седиште у Републици Србији која су регистрована у Агенцији за привредне регистре, а чије која испуњавају следеће услове:

 1. баве се производњом готових или полуготових производа или пружањем услуга у области енергетике, грађевинарства, информационих технологија, рециклаже и индустријског и текстилног дизајна
 2. имају минимално 5 чланица
 3. да су чланице у 2009. или 2010. години оствариле укупан промет у висини од минимално 5 милиона евра
 4. да су чланице током 2009. или 2010. године оствариле минимум 20% прихода од продаје производа и услуга на међународном тржишту.
 5. да чланице запошљавају минимално 100 запослених
 6. да чланице имају измирене обвезе према држави и запосленима у складу са прописима Републике Србије

На јавни позив се не могу јавити удружења у чијем саставу су привредни субјекти у тешкоћама, стечају или поступку ликвидације.

За више информација посетите званичну страницу Агенције за страна улагања и промоцију извоза.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла