Банер
Банер
Рачун у електронској форми у систему ПДВ
Прописи - службена мишљења - Министарство финансија - порез на додату вредност

(Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-552/2011-04 од 29.6.2011. године)

У складу са одредбом члана 42. став 2. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005 и 61/2007 - даље: Закон), обвезник је дужан да изда рачун или други документ који служи као рачун (даље: рачун) за сваки промет добара и услуга другим обвезницима.

Према одредби члана 42. став 2. Закона, обавеза издавања рачуна из става 1. овог члана постоји и ако обвезник наплати накнаду или део накнаде пре него што је извршен промет добара и услуга (авансно плаћање), с тим што се у коначном рачуну одбијају авансна плаћања у којима је садржан ПДВ.

Сагласно одредбама става 3. истог члана Закона, рачун нарочито садржи следеће податке:

  1. назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна;
  2. место и датум издавања и редни број рачуна;
  3. назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца рачуна;
  4. врсту и количину испоручених добара или врсту и обим услуга;
  5. датум промета добара и услуга и висину авансних плаћања;
  6. износ основице;
  7. пореску стопу која се примењује;
  8. износ ПДВ који је обрачунат на основицу;
  9. напомену о пореском ослобођењу.

Одредбама Правилника о одређивању случајева у којима нема обавезе издавања рачуна и о рачунима код којих се могу изоставити поједини подаци ("Сл. гласник РС", бр. 105/2004, 140/2004 и 67/2005 - даље: Правилник) прописано је у којим случајевима не постоји обавеза издавања рачуна као и случајеви у којима се могу изоставити поједини подаци у рачуну.

Сагласно одредби члана 2. Закона о електронском документу ("Сл. гласник РС", бр. 51/2009 - даље: Закон о електронском документу), електронски документ јесте скуп података састављен од слова, бројева, симбола, графичких, звучних и видео записа садржаних у поднеску, писмену, решењу, исправи или било ком другом акту који сачине правна и физичка лица или органи власти ради коришћења у правном промету или у управном, судском или другом поступку пред органима власти, ако је електронски израђен, дигитализован, послат, примљен, сачуван или архивиран на електронском, магнетном, оптичком или другом медију.

Према одредби члана 4. став 1. Закона о електронском документу, електронском документу не може се оспорити пуноважност или доказна снага само зато што је у електронском облику.

У складу са наведеним законским одредбама, рачуном који је обвезник ПДВ, у складу са Законом, дужан да изда за сваки промет добара и услуга другим обвезницима сматра се и документ који је послат електронским путем (електронски документ) у складу са прописима којима се уређује електронски документ, а који садржи све податке прописане Законом и Правилником.

БИЛТЕН - СЛУЖБЕНА ОБЈАШЊЕЊА И СТРУЧНА МИШЉЕЊА ЗА ПРИМЕНУ ФИНАНСИЈСКИХ ПРОПИСА
година ЛИ
ИССН 0354-3242
 
Јоомла templateс бy а4јоомла