Baner
Baner
Račun za usluge kupcu iz Srbije kada se plaća PDV
Kako da ...?
Napisao Ljubiša Lazarević   
ponedeljak, 19 septembar 2011 21:38

Račun za usluge koji se izdaje kupcu iz Srbije u slučaju kada se plaća porez na dodatu vrednost (PDV) treba da bude u skladu sa dole navedenim propisima i da sadrži potrebne podatke.

 • da pokazuje osnov i vrstu poslovne promene (u ovom slučaju to je prodaja),
 • da je potpun,
 • da je istinit,
 • da je računski tačan,
 • da je potpisan od strane lica ovlašćenog za sastavljane računa i
 • da je potpisan od strane lica ovlašćenog za kontrolu računa.

 • poslovno ime i pravna forma društva / preduzetnika,
 • sedište društva / preduzetnika,
 • registar u koji je registrovano i broj registracije društva / preduzetnika,
 • poslovno ime i sedište banke kod koje društvo/preduzetnik ima račun, i broj računa u banci,
 • poreski identifikacioni broj (PIB),
 • podatke o osnovnom kapitalu društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital (za doo i akcionarska društva) i
 • naznaku da se radi o jednočlanom društvu sa ograničenom odgovornošću, za takvo društvo.

 • naziv, adresu i PIB obveznika - izdavaoca računa;
 • mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
 • naziv, adresu i PIB obveznika - primaoca računa;
 • vrstu i obim izvršenih usluga;
 • datum prometa usluga i visinu avansnih plaćanja;
 • iznos osnovice;
 • poresku stopu koja se primenjuje;
 • iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
 • napomenu o poreskom oslobođenju.

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost račun se izdaje u najmanje dva primerka, od kojih jedan zadržava izdavalac računa, a ostali se daju primaocu dobara.

Osim gore navedenih, račun po potrebi sadrži i druge podatke, kao na primer:

 • Ukupan iznos rabata, super rabata, kasa-skonta, promotivnog popusta i slično. Ovo pomaže kupcu u vođenju evidencije i pregleda isplativosti kupovine.
 • Napomenu da u slučaju plaćanja nakon dogovorenog roka, prodavac obračunava zakonsku zateznu kamatu. Ukoliko ovo nije navedeno, a ne postoji potpisan ugovor o pružanju usluga, kupac može osporiti naplatu zakonske zatezne kamate u slučaju zakasnelog plaćanja prodavcu.
 • Instrukcije za plaćanje – na koji broj računa izvršiti uplatu (ukoliko prodavac ima otvorene račune u više banaka). Takođe može se tražiti izričito navođenje poziva na broj prilikom plaćanja, kako bi prodavac mogao da vrši automatsko evientiranje uplata i povezivanje sa pripadajućim računima.
 • Određivanje nadležnog suda u slučaju spora, pogotovo ako ne postoji potpisan ugovor o pružanju usluga kojim je ovo određeno. Ova stavka štedi vreme u slučaju sudskog spora, jer smanjuje mogućnost da se određeni sud proglasi nenadležnim.

Izgled računa za pojedine usluge može se razlikovati zbog same prirode izvršene usluge. To posebno važi za građevinske, turističke, komunalne, telekomunikacione, ali i za druge usluge. Usluge u vezi sa prometom robe (prevozničke usluge, skladištenje i slično) se, osim prema gore navedenom, evidentiraju i u skladu sa Pravilnikom o evidenciji prometa robe i usluga.

Takođe treba znati da prema Zakonu o fiskalnim kasama „аko kupac dobara na malo, odnosno korisnik usluge, plaćanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da u fakturu unese redni broj fiskalnog isečka na osnovu koga je evidentiran promet u fiskalnoj kasi.“ U našim primerima to je slučaj kada firma plaća hotel za fizičko lice. Isto tako kada firma plaća pohađanje naprednog kursa ruskog jezika za zaposlenog, ukoliko škola jezika ovu vrstu usluge evidentira preko fiskalne kase, potrebno je da se uz fakturu priloži i fiskalni račun. Inače prema propisima koji su važili u trenutku pisanja ovog teksta, škole jezika (šifra delatnosti 85.59) nisu bile u obavezi da izvršene kurseve evidentiraju putem fiskalne kase.

Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji:

 • računovodstvena isprava dostavljena elektronskim putem mora da bude potpisana elektronskim potpisom i potvrđena elektronskom porukom između pošiljaoca i primaoca, u skladu sa zakonom;
 • računovodstvene isprave sastavljene u elektronskom obliku na računaru moraju da imaju elektronski potpis osobe koja je ispravu sastavila ili drugi autorizovani elektronski potpis.

Dakle, moguće je da račun bude elektronski potpisan, u skladu sa propisima koji uređuju tu materiju.

U praksi, elektronsko potpisivanje se svodi na dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata od ovlašćenog sertifikacionog tela, i na pravilnu primenu (u organizacionom, tehničkom i pravnom smislu) takvog načina potpisivanja.

Treba znati da se „elektronski dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra originalom“, dok se „elektronski dokument koji je nastao digitalizacijom izvornog dokumenta čija forma nije elektronska, smatra se kopijom izvornog dokumenta“. Dakle datoteka (fajl) koja sadrži skenirani papirni dokument smatra se kopijom izvornog dokumenta.

Takođe treba imati u vidu i sledeće odredbe Zakona o elektronskom dokumentu:

 • Elektronski dokument ne može imati kopiju u elektronskom obliku.
 • Kopija elektronskog dokumenta na papiru izrađuje se overom štampanog primerka spoljne forme prikaza elektronskog dokumenta.
 • Kopija elektronskog dokumenta na papiru mora da sadrži oznaku da se radi o kopiji elektronskog dokumenta.

Iz navedenog se može zaključiti da je jednostavnije stvoriti uslove za elektronsko potpisivanje računa za izvršene usluge, u odnosu na račun ili račun-otpremnicu za isporučenu robu. Račun za robu, a pogotovo otpremnica ima potpise više lica na sebi i fizički mora da prati robu, tako da je malo verovatno da će otpremnice skorije biti elektronski potpisivane.

Proporučujemo da pročitate i Službeno mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa izdavanjem računa u elektronskoj formi u sistemu PDV.

U nastavku dajemo tri primera računa za usluge kada se plaća PDV.

Navedeni primeri napravljeni su pomoću računovodstvenog softvera Biznisoft.
 
Joomla templates by a4joomla