Банер
Банер
Рачун за услуге купцу из Србије када се плаћа ПДВ
Како да ...?
Аутор текста Љубиша Лазаревић   
понедељак, 19 септембар 2011 21:38

Рачун за услуге који се издаје купцу из Србије у случају када се плаћа порез на додату вредност (ПДВ) треба да буде у складу са доле наведеним прописима и да садржи потребне податке.

 • да показује основ и врсту пословне промене (у овом случају то је продаја),
 • да је потпун,
 • да је истинит,
 • да је рачунски тачан,
 • да је потписан од стране лица овлашћеног за састављане рачуна и
 • да је потписан од стране лица овлашћеног за контролу рачуна.

 • пословно име и правна форма друштва / предузетника,
 • седиште друштва / предузетника,
 • регистар у који је регистровано и број регистрације друштва / предузетника,
 • пословно име и седиште банке код које друштво/предузетник има рачун, и број рачуна у банци,
 • порески идентификациони број (ПИБ),
 • податке о основном капиталу друштва са назнаком колико је од тога уплаћени и унети, а колико уписани капитал (за доо и акционарска друштва) и
 • назнаку да се ради о једночланом друштву са ограниченом одговорношћу, за такво друштво.

 • назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна;
 • место и датум издавања и редни број рачуна;
 • назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца рачуна;
 • врсту и обим извршених услуга;
 • датум промета услуга и висину авансних плаћања;
 • износ основице;
 • пореску стопу која се примењује;
 • износ ПДВ који је обрачунат на основицу;
 • напомену о пореском ослобођењу.

Према Закону о порезу на додату вредност рачун се издаје у најмање два примерка, од којих један задржава издавалац рачуна, а остали се дају примаоцу добара.

Осим горе наведених, рачун по потреби садржи и друге податке, као на пример:

 • Укупан износ рабата, супер рабата, каса-сконта, промотивног попуста и слично. Ово помаже купцу у вођењу евиденције и прегледа исплативости куповине.
 • Напомену да у случају плаћања након договореног рока, продавац обрачунава законску затезну камату. Уколико ово није наведено, а не постоји потписан уговор о пружању услуга, купац може оспорити наплату законске затезне камате у случају закаснелог плаћања продавцу.
 • Инструкције за плаћање – на који број рачуна извршити уплату (уколико продавац има отворене рачуне у више банака). Такође може се тражити изричито навођење позива на број приликом плаћања, како би продавац могао да врши аутоматско евиентирање уплата и повезивање са припадајућим рачунима.
 • Одређивање надлежног суда у случају спора, поготово ако не постоји потписан уговор о пружању услуга којим је ово одређено. Ова ставка штеди време у случају судског спора, јер смањује могућност да се одређени суд прогласи ненадлежним.

Изглед рачуна за поједине услуге може се разликовати због саме природе извршене услуге. То посебно важи за грађевинске, туристичке, комуналне, телекомуникационе, али и за друге услуге. Услуге у вези са прометом робе (превозничке услуге, складиштење и слично) се, осим према горе наведеном, евидентирају и у складу са Правилником о евиденцији промета робе и услуга.

Такође треба знати да према Закону о фискалним касама „ако купац добара на мало, односно корисник услуге, плаћање врши на основу фактуре, обвезник је дужан да у фактуру унесе редни број фискалног исечка на основу кога је евидентиран промет у фискалној каси.“ У нашим примерима то је случај када фирма плаћа хотел за физичко лице. Исто тако када фирма плаћа похађање напредног курса руског језика за запосленог, уколико школа језика ову врсту услуге евидентира преко фискалне касе, потребно је да се уз фактуру приложи и фискални рачун. Иначе према прописима који су важили у тренутку писања овог текста, школе језика (шифра делатности 85.59) нису биле у обавези да извршене курсеве евидентирају путем фискалне касе.

Према Закону о рачуноводству и ревизији:

 • рачуноводствена исправа достављена електронским путем мора да буде потписана електронским потписом и потврђена електронском поруком између пошиљаоца и примаоца, у складу са законом;
 • рачуноводствене исправе састављене у електронском облику на рачунару морају да имају електронски потпис особе која је исправу саставила или други ауторизовани електронски потпис.

Дакле, могуће је да рачун буде електронски потписан, у складу са прописима који уређују ту материју.

У пракси, електронско потписивање се своди на добијање квалификованог електронског сертификата од овлашћеног сертификационог тела, и на правилну примену (у организационом, техничком и правном смислу) таквог начина потписивања.

Треба знати да се „електронски документ који је изворно настао у електронском облику сматра оригиналом“, док се „електронски документ који је настао дигитализацијом изворног документа чија форма није електронска, сматра се копијом изворног документа“. Дакле датотека (фајл) која садржи скенирани папирни документ сматра се копијом изворног документа.

Такође треба имати у виду и следеће одредбе Закона о електронском документу:

 • Електронски документ не може имати копију у електронском облику.
 • Копија електронског документа на папиру израђује се овером штампаног примерка спољне форме приказа електронског документа.
 • Копија електронског документа на папиру мора да садржи ознаку да се ради о копији електронског документа.

Из наведеног се може закључити да је једноставније створити услове за електронско потписивање рачуна за извршене услуге, у односу на рачун или рачун-отпремницу за испоручену робу. Рачун за робу, а поготово отпремница има потписе више лица на себи и физички мора да прати робу, тако да је мало вероватно да ће отпремнице скорије бити електронски потписиване.

Пропоручујемо да прочитате и Службено мишљење Министарства финансија у вези са издавањем рачуна у електронској форми у систему ПДВ.

У наставку дајемо три примера рачуна за услуге када се плаћа ПДВ.

Наведени примери направљени су помоћу рачуноводственог софтвера Biznisoft.
 
Јоомла templateс бy а4јоомла