Baner
Baner
Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2011. godinu – Zeleni prsten
Vesti

Izvor: Beograd.rs

Konkurs raspisan 12. septembra 2011.

Rok za podnošenje prijava je 27. septembar 2011. godine, do 16 časova.

SVRHA KONKURSA

Ovim konkursom uređuju se uslovi i način dodele podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2011. godinu – Zeleni prsten (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Podsticajna sredstva mogu se koristiti za sledeće namene:

 • nabavku i postavljanje opreme za zaštitu zasada jabuke, kruške, breskve, kajsije i šljive – protivgradne mreže i sistema za navodnjavanje, na površini od 0,5ha do 1ha;
 • nabavku i postavljanje opreme za zaštitu zasada maline, kupine, borovnice, ribizle i trešnje – PE nastrešnice i sistema za navodnjavanje, na površini od 0,2ha do 0,5ha;
 • nabavku i postavljanje opreme za zaštitu zasada jagoda – veroneze tunela i sistema za navodnjavanje, na površini od 0,2ha do 0,5ha i
 • nabavku i postavljanje opreme za povrtarsku proizvodnju u zaštićenom prostoru–plastenika i sistema za navodnjavanje, na površini od 500 m2 do 2.000m.2

PODNOSIOCI PRIJAVE

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, koja se dodeljuju kao namenska i bespovratna, pod uslovima utvrđenim ovim konkursom ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava sledeće uslove:

 • da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji grada Beograda i da se nalazi u aktivnom statusu;
 • da ima prebivalište na teritoriji grada Beograda;
 • da se poljoprivredno zemljište na kojem se postavlja oprema za zaštitu i navodnjavanje zasada voćaka i plastenici sa sistemom za navodnjavanje nalazi u katastarskim opštinama na teritoriji grada Beograda;
 • da je poljoprivredno zemljište u vlasništvu podnosioca prijave ili u zakupu najmanje do kraja 2030. godine za zasade jabučastog i koštičavog, odnosno najmanje do kraja 2018. godine za zasade jagodičastog voća i povrća;
 • da poljoprivredno zemljište ima adekvatan dovod vode;
 • da poljoprivredno zemljište nije opterećeno hipotekom i
 • da po nekom drugom osnovu ne koristi podsticajna sredstva za istu namenu.

Korisnicima podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2010. godinu – Zeleni prsten, kojima su podsticajna sredstva isplaćena u 2011. godini i ugovorne obaveze realizovane tokom 2011. godine, ne mogu biti dodeljena podsticajna sredstva na Konkursu za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda u 2011. godini – Zeleni prsten.

Vrsta opreme Osnovne karakteristike opreme Maksimalni iznos podsticajnih sredstava u RSD*
Protivgradna mreža i sistem za navodnjavanje – protivgradna mreža, ojačana na krajevima i na sredini; 1.000.000,00
– stubovi: betonski, drveni ili metalni, min. dužine 4m;
– čeoni stubovi se učvršćuju čeličnim ankerima;
– po vrhu stubova zateže se pocinkovana žica uzduž i popreko, a na vrhove stubova se postavljaju kape za koje se fiksira mreža i
– sistem za navodnjavanje kap po kap.
PE nastrešnica i sistem za navodnjavanje – PE folija: armirana, sa prstenovima; 600.000,00
– stubovi: betonski, drveni ili metalni, min. dužine 4m;
– čeoni stubovi se učvršćuju čeličnim ankerima;
– po vrhu stubova zateže se pocinkovana žica uzduž i popreko, a na vrhove stubova se postavljaju kape za koje se fiksira folija i
– sistem za navodnjavanje kap po kap.
Veroneze tunel i sistem za navodnjavanje – veroneze tunel: pocinkovane konstrukcije, lukovi na rastojanju od 2m; 800.000,00
– folija: antikapajuća, min. debljine 150mic;
– malč folija: crna ili srebrna i
– sistem za navodnjavanje kap po kap.
Plastenik i sistem za navodnjavanje –  tunel sa bočnim provetravanjem, min. visine 3,6m, pocinkovana konstrukcija, lukovi na rastojanju od 2m, klizna vrata na čelima od polikarbonata; – folija UV Clear: antikapajuća, dupla, na naduvavanje; 1.500.000,00
– automatika: reduktori, motori, glavčine, senzori i programatori i – sistem za navodnjavanje kap po kap.

* Sredstva će se dodeliti u iznosu 50% priznatih troškova nabavke i postavljanja opreme za zaštitu i navodnjavanje zasada voćaka i plastenika sa sistemom za navodnjavanje, a ne više od maksimalnog iznosa podsticajnih sredstava koji je preciziran u tabeli.

Troškovi koji se ne priznaju su:

 • bankarski troškovi, troškovi jemstva i slične naknade;
 • kupovina ili zakup zemljišta;
 • troškovi obezbeđivanja vode;
 • polovna oprema i materijali;
 • nabavka i ugradnja kompjutera za kontrolu klime u plasteniku;
 • sistem za grejanje;
 • doprinosi u naturi (sopstveni rad i materijal podnosioca prijave) i
 • naknadni i nepredviđeni troškovi radova.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava dostavljaju se originali ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

 • potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (obnovljena registracija za 2011. godinu);
 • fotokopija lične karte (za lične karte sa čipom potrebno je dostaviti očitane podatke);
 • kopija plana za sve katastarske parcele koje su predmet prijave (ne starija od šest meseci);
 • izvod iz katastra nepokretnosti sa podacima o vlasništvu, teretima i ograničenjima (prepis lista nepokretnosti odnosno prepis posedovnog lista, ako nije uspostavljen novi operat), odnosno izvod iz zemljišnih knjiga (gde nije uspostavljen katastar nepokretnosti) za sve katastarske parcele koje su predmet prijave (ne stariji od šest meseci);
 • overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta (ako je zemljište na kome se postavlja oprema za zaštitu i navodnjavanje uzeto u zakup);
 • potvrda od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave da je lice poljoprivredni osiguranik i da je izmirilo glavni dug za penzijsko i invalidsko osiguranje o visini obaveze za 2010. godinu (ukoliko je podnosilac prijave poljoprivredni osiguranik);
 • saglasnost Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede za investiciona ulaganja na poljoprivrednom zemljištu, ako se oprema postavlja na zakupljenom državnom zemljištu;
 • originalni predračuni sa specifikacijom opreme iskazani u dinarskom iznosu. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci o površini iskazani u prijavi moraju biti isti kao u predračunu, a ponude i izmene predračuna neće se prihvatati);
 • potpisana izjava podnosioca prijave o ispunjavanju uslova iz konkursa (da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu i da raspolaže adekvatnim dovodom vode) i
 • potpisana izjava podnosioca prijave da nije poljoprivredni osiguranik.

Ukoliko podnosilac prijave iz opravdanih razloga ne može uz prijavu da dostavi u originalu ili overenoj fotokopiji neki od potrebnih dokumenata, može dostaviti dokaz (potvrdu) da je kod nadležnog organa Republike Srbije predao zahtev za izdavanje istog.

Komisija zadržava pravo da, pored navedenih, zatraži i druga dokumenta i dokaze relevantne za odlučivanje.

POSTUPAK SPROVOĐENJA KONKURSA

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava (kompletnost podnete dokumentacije, kao i blagovremenost podnošenja prijave), utvrđuje komisija, na osnovu priložene dokumentacije i nultog pregleda koji vrše poljoprivredni inženjeri a kojim se proveravaju podaci iz prijave. Komisija utvrđuje rang-listu podnosilaca prijave za koje  utvrdi da ispunjavaju uslove propisane konkursom, na osnovu koje će direktor Uprave za poljoprivredu doneti odluku o dodeli sredstava. U skladu sa odlukom o dodeli sredstava, sa korisnicima sredstava sekretar Sekretarijata za privredu zaključuje ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze.

OBAVEZE KORISNIKA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Korisnik podsticajnih sredstava je dužan da:

 • zasad voćaka sa opremom za zaštitu i navodnjavanje ili plastenik sa sistemom za navodnjavanje za koji je ostvario podsticajna sredstva ne otuđi u roku od pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava;
 • svu dokumentaciju koja se odnosi na isplatu podsticajnih sredstava čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticajnih sredstava i
 • opremu za zaštitu ili plastenik za koji je ostvario podsticajna sredstva vidljivo označi da je sufinansiran od grada Beograda.

ISPLATA SREDSTAVA

Podsticajna sredstva isplaćuju se nakon izvršene nabavke i postavljanja opreme za zaštitu i navodnjavanje zasada voćaka ili postavljanja plastenika sa sistemom za navodnjavanje i izvršene kontrole od Sekretarijata za privredu, a sva međusobna prava i obaveze regulisaće se ugovorom.

U slučaju da korisnik sredstava odustane od dodeljenih podsticajnih sredstava ili mu je iz drugih razloga onemogućeno da ih realizuje, dužan je da obavesti Sekretarijat za privredu o svom odustajanju pisanim putem.

ROKOVI I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Informacije o rokovima i načinu podnošenja prijava, potrebne dokumente i ostale informacije pogledajte na zvaničnim internet stranama Skupštine Grada Beograda.
 
Joomla templates by a4joomla