Банер
Банер
Објашњење појединих питања код опорезивања предузетника (укључујући и физичка лица обвезнике ПДВ-а)
Министарство финансија - порез на доходак грађана

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-3479/2010-04 од 1.8.2011. године.

1. Да ли се расход за камату по основу банкарског кредита признаје као расход у пореском билансу предузетника?

2. Да ли се амортизација непокретности коју предузетник издаје у закуп у оквиру обављања самосталне делатности признаје као расход у пореском билансу обвезника?

3. Да ли предузетник средства са текућег рачуна може да конвертује у страна средства плаћања и да их пребаци на свој девизни рачун?

4. Да ли обвезник доприноса има право на повраћај доприноса из основице која прелази износ највише годишње основице за календарску годину?

Опорезивање прихода по основу самосталне делатности уређено је одредбама чл. 31. до 51. Закона о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010 и 50/2011 - даље: Закон).

Одредбом члана 32. Закона прописано је да је обвезник пореза на приходе од самосталне делатности физичко лице које остварује приходе обављањем делатности из члана 31. овог закона, укључујући и физичко лице које остварује приходе од пољопривреде и шумарства и свако друго физичко лице које је обвезник пореза на додату вредност у складу са законом којим се уређује порез на додату вредност (даље: предузетник).

Према томе, физичка лица која су обвезници пореза на додату вредност, са становишта опорезивања дохотка грађана сматрају се предузетницима и обвезници су пореза на доходак грађана на приходе од самосталне делатности, независно од тога да ли су код надлежног органа регистровала обављање делатности.

1. Према одредби члана 33. Закона, опорезиви приход од самосталне делатности је опорезива добит, ако тим законом није друкчије одређено, која се утврђује у пореском билансу усклађивањем добити исказане у билансу успеха, сачињеном у складу са међународним рачуноводственим стандардима и прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија ако предузетник води двојно књиговодство, односно у складу са прописом из члана 49. овог закона ако предузетник води просто књиговодство, на начин утврђен овим законом.

Према члану 7. Закона о порезу на добит правних лица ("Сл. гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004 и 18/2010), за утврђивање опорезиве добити признају се расходи у износима утврђеним билансом успеха, у складу са међународним рачуноводственим стандардима (даље: МРС), односно међународним стандардима финансијског извештавања (даље: МСФИ) и прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, осим расхода за које је овим законом прописан други начин утврђивања.

Према одредби члана 7а тачка 8) Закона о порезу на добит правних лица, трошкови који нису настали у сврху обављања пословне делатности, ако овим законом није друкчије одређено, не признају се као расход у пореском билансу.

Имајући у виду наведене законске одредбе, расход за камату по основу банкарског кредита, у случају када се средства кредита користе за улагања која су у функцији обављања пословне делатности могу се признати као расход у пореском билансу обвезника.

По члану 19. став 1. Закона о порезу на добит правних лица, на терет расхода у пореском билансу признају се укупно обрачунате камате, изузев камата због неблаговремено плаћених пореза, доприноса и других јавних дажбина.

Такође, у случају када физичко лице оствари приход од продаје непокретности (нпр. стамбени објекат), односно дела непокретности (нпр. стана као засебне физичке јединице у оквиру одређеног стамбеног објекта), трошкови које је обвезник претходно имао у вези са том непокретношћу (нпр. градња те непокретности), односно дела непокретности, признају се као одговарајући расходи настали у вези са тим приходом.

 
Јоомла templateс бy а4јоомла