Банер
Банер
Порески третман трошкова смештаја радника на терену, по основу обављања рада на одређеном радном месту у оквиру пословне делатности послодавца, узимањем у закуп непокретности од стране послодавца
Министарство финансија - порез на доходак грађана

Мишљење Министарства финансија, бр. 413-00-415/2011-04 од 27.7.2011. године

Како се наводи у допису, основна делатност предузећа – шумског газдинства је заштита и унапређење стања државних шума, подизање нових шумских засада, као и коришћење шума. За успешну заштиту шума, посебно од бесправних сеча, неопходно је стално присуство чувара на терену. Чување шуме организовано је тако да је једно лице (запослени) задужено за чување одређене површине која обухвата и више катастарских општина. Како предузеће има изграђене објекте на терену за рад и боравак запослених, али не довоqно да покрије цело подручје, на подручјима где нема сопствени објекат на терену шумско газдинство, за смештај запосленог у циљу обављања свог посла, врши закуп дела куће или кућу поред пута и на погодној локацији за осматрање и контролу уласка и изласка из шуме.

Законом о порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010 и 50/2011 - даље: Закон) у члану 13. прописано је да се под зарадом сматра зарада која се остварује по основу радног односа, дефинисана законом којим се уређују радни односи и друга примања запосленог.

Одредбом члана 105. став 3. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) прописано је да се под зарадом сматрају сва примања из радног односа, осим накнада трошкова запосленог у вези са радом из члана 118. тач. 1)-4) и других примања из члана 119. и члана 120. тачка 1) овог закона.

Имајући у виду поменуте законске одредбе накнада трошкова смештаја запосленог (који по природи свог радног места рад обавља на терену), у виду плаћања закупнине одређеном лицу по основу закупа дела куће или куће, коју послодавац (као закупац) плаћа на терет својих средстава, а у циљу обезбеђења смештаја запосленог за време рада и боравка на терену, који обавља послове свог радног места у оквиру пословне делатности послодавца, не представља примање запосленог, те не подлеже плаћању пореза на доходак грађана на зараду сагласно одредбама Закона.

 

Са становишта опорезивања прихода које оствари физичко лице издавањем у закуп непокретности, приходи које обвезник оствари издавањем у закуп или подзакуп непокретности (земљишта, стамбених и пословних зграда, делова тих зграда, станова, делова станова, пословних просторија и гаража), по члану 66. Закона сматрају се приходима од непокретности, које чини остварена закупнина и вредност свих реализованих обавеза и услуга на које се обавезао закупац, односно подзакупац.

Обвезник пореза на приходе од непокретности, према одредби члана 67. став 1. Закона је физичко лице - закуподавац које издавањем у закуп или подзакуп непокретности оствари приходе по том основу.
Порез на приход од непокретности обрачунава се и плаћа по одбитку или по решењу надлежног пореског органа.

Порез на приходе од непокретности обрачунава се и плаћа по одбитку када је исплатилац тих прихода правно лице или предузетник, сагласно одредби члана 99. став 1. тачка 4) Закона. То значи да је исплатилац прихода - закупац (правно лице или предузетник), као порески платац, у обавези да, сагласно члану 101. Закона, порез обрачуна, обустави и уплати на прописани уплатни рачун истовремено са исплатом прихода физичком лицу - закуподавцу, који је обвезник пореза на приходе од давања у закуп непокретности, према прописима који важе на дан исплате прихода.

Дакле, обвезник пореза на приходе од непокретности је физичко лице - закуподавац. У случају давања у закуп непокретности, кад је физичко лице закуподавац, а закупац је правно лице или предузетник, порез се обрачунава и плаћа по одбитку сагласно чл. 99. и 101. Закона." 
Јоомла templateс бy а4јоомла